Administracija

Direktorius Sigitas Andraikėnas

Fizikos mokytojas metodininkas

E. paštas direktorius@karoliniskiugimnazija.lt

tel. (8 ~ 5) 245 24 43

Gimnazijos vadovo 2021 m. veiklos ATASKAITA.

Gimnazijos vadovo 2020 m. veiklos ATASKAITA.

Gimnazijos vadovo 2019 m. veiklos ATASKAITA.

Gimnazijos vadovo 2018 m. veiklos ATASKAITA.

Funkcinės pareigybės

1.1. vadovauja gimnazijai;

1.2. aiškina gimnazijos bendruomenei valstybinę švietimo politiką ir telkia bendruomenę trumpalaikėms ir ilgalaikėms gimnazijos veiklos programoms rengti ir vykdyti;

1.3. organizuoja gimnazijos nuostatų rengimą, jų projekto svarstymą, teikia Mokyklos tarybai derinti, steigėjui tvirtinti bei įregistruoja Juridinių asmenų registre;

1.4. rūpinasi palankaus ugdymui(si) ir darbui psichologinio mikroklimato kūrimu, kuria ir puoselėja  demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius;

1.5. rūpinasi gimnazijos mokinių ir darbuotojų saugumu;

1.6. priima į darbą ir atleidžia iš darbo pedagogus, pavaduotojus ir kitą gimnaziją aptarnaujantį personalą, juos leidžia atostogų, skatina ir  skiria drausmines nuobaudas;

1.7. paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro jiems sąlygas savarankiškai dirbti, kontroliuoja jų veiklą ir reikalauja ataskaitų apie nuveiktą darbą;

1.8. stebi mokinių formalųjį ir neformalųjį ugdymą;

1.9. yra atsakingas už darbą su specialiųjų poreikių vaikais, kontroliuoja specialiojo pedagogo veiklą ir reikalauja ataskaitų apie nuveiktą darbą;

1.10. paskirsto mokytojų krūvius;

1.11. stebi pedagogų darbą ir jį vertina, analizuoja visą  ugdymo procesą ir teikia išvadas bei  pasiūlymus jam tobulinti;

1.12. ruošia ir tvirtina pedagogų tarifikaciją;

1.13. skatina pedagogus kelti kvalifikaciją, sudaro sąlygas atestuotis;

1.14. vadovauja mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacinei komisijai;

1.15. inicijuoja darbuotojų pareiginių nuostatų rengimą, juos tvirtina;

1.16. inicijuoja gimnazijos veiklos įsivertinimą, vertina gimnazijos veiklą, kaitą;

1.17. organizuoja pagrindinės mokyklos ir gimnazijos baigiamuosius egzaminus;

1.18. rūpinasi gimnazijos intelektualiniais ir materialiniais ištekliais, derina su bibliotekos vedėja vadovėlių pirkimą;

1.19. koordinuoja bibliotekos ir skaityklos darbą;

1.20. rūpinasi gimnazijos estetiniu apipavidalinimu;

1.21. inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijų sukūrimą, skatina jų veiklą;

1.22. dalyvauja Mokyklos tarybos veikloje;

1.23. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais, palaiko ryšius su vietos bendruomene;

1.24. kontroliuoja matematikos, informacinių technologijų, fizikos, biologijos, chemijos dalykų dėstymą, vizituoja pamokas;

1.25. derina kuruojamų mokomųjų dalykų ilgalaikius teminius planus, peržiūri ir derina kuruojamų sričių veiklos programas, planus;

1.26. koordinuoja tiksliųjų mokslų ir gamtos mokslų metodinės grupės darbą;

1.27. mokslo metais priima sprendimus dėl mokinių priėmimo;

1.28. tvirtina gimnazijos darbo režimą, formaliojo ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius, kitas tvarkas;

1.29. koordinuoja veiklą, veiklos priemones esant krizei;

1.30. atstovauja gimnazijai kitose institucijose;

1.31. rūpinasi gimnazijos tarptautiniais ryšiais;

1.32. pasirašo sutartis su mokiniais, darbuotojais bei kitomis institucijomis;

1.33. pasirašo mokinių ir darbuotojų pažymėjimus;

1.34. ruošia (pedagogų) ir tvirtina darbuotojų atostogų grafikus;

1.35. tvarko ir tvirtina gimnazijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius (tabelius);

1.36. yra atsakingas už gimnazijos ūkinę – finansinę veiklą;

1.37. kontroliuoja gimnazijos pajamų ir išlaidų tikslingumą;

1.38. vykdo gimnazijos finansų priežiūrą, vadovaudamasis gimnazijos finansų kontrolės taisyklėmis.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė

Istorijos mokytoja metodininkė

E. paštas r.sabuniene@karoliniskiugimnazija.lt

tel. (8 ~ 5) 245 24 44    

Funkcinės pareigybės

1.1. kuruoja 3–4 gimnazijos klases, organizuoja, stebi, analizuoja ir vertina  šių klasių  mokinių pamokinę bei projektinę veiklą, diferencijuotą mokymą, kontroliuoja mokinių pažangumą, sprendžia ugdymosi problemas, sudaro sąlygas pagalbai mokiniams teikti ir teikia išvadas bei pasiūlymus ugdymo procesui tobulinti;

1.2. sudaro 3–4 gimnazijos klasių (derindama su 1–2 klasių pamokų tvarkaraščiu) optimalų pamokų tvarkaraštį ir teikia gimnazijos direktoriui tvirtinti, esant reikalui, jį koreguoja. Paruošia 3–4 klasių mokinių individualius tvarkaraščius.

1.3. inicijuoja, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokinių žinių patikrinimą, kitus su ugdymo kokybės gerinimu susijusius tyrimus, vertina jų rezultatus, analizuoja mokinių pažangą, organizuoja ir kontroliuoja darbą su ypač gabiais bei turinčiais ugdymosi spragų mokiniais;

1.4. telkia 3–4 gimnazijos klasėse dėstančius  mokytojus mokyklos politikai, numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, veiklos programai vykdyti, teikia pedagogams pagalbą;

1.5. kontroliuoja 3–4 klasių elektroninio dienyno savalaikį ir teisingą pildymą, organizuoja ir prižiūri mokinių pažangos ir vertinimo informacijos fiksavimą elektroniniame dienyne, teikia ataskaitas direkcinei tarybai;

1.6. kontroliuoja 3–4 gimnazijos klasių kitos dokumentacijos (elektroninio dienyno, asmens bylų, pamokų lankomumo, pažangumo ataskaitų ir kt.) tvarkymą;

1.7. kontroliuoja 3–4 klasių lankomumą, tvarko šių klasių pamokų lankomumo apskaitą, Vaiko gerovės komisijai  teikia pasiūlymus lankomumui gerinti;

1.8. organizuoja ir kontroliuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) individualų konsultavimą ugdymo klausimais, bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia jiems informaciją apie mokymą ir mokymąsi, sprendžia iškilusias problemas, susijusias su ugdymu tose klasėse;

1.9. paruošia ir viešai skelbia informaciją apie ugdomąją veiklą, lankomumą 3–4 gimnazijos klasėse pasibaigus I, II pusmečiams ir mokslo metams;

1.10. ruošia 3 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę bei 4 klasių mokinių leidimo laikyti brandos egzaminus įsakymų projektus;

1.11. organizuoja tos pačios klasės mokančių mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus, darbų apimtį, savarankišką mokymąsi;

1.12. organizuoja 3–4 klasių mokinių mokymą namuose;

1.13. stebi 3–4 klasių kontrolinių darbų grafiką elektroniniame dienyne;

1.14. kontroliuoja socialinių mokslų (istorijos, geografijos, pilietinės visuomenės pagrindų, teisės pagrindų, ekonomikos, psichologijos), dorinio ugdymo (tikybos, etikos), kūno kultūros (bendrosios kūno kultūros, aerobikos) pamokas, vizituoja, analizuoja, kontroliuoja  ugdymo programų vykdymą,  teikia šių dalykų mokytojams pagalbą;

1.15. prižiūri kuruojamų dalykų veiklos efektyvumą ir kokybę, analizuoja jų pedagoginę ir metodinę veiklą, skatina ją nuolat tobulinti, kaupia informaciją apie tai, teikia ją direktoriui;

1.16. derina kuruojamų mokomųjų dalykų ilgalaikius teminius planus, peržiūri ir derina kuruojamų sričių veiklos programas, planus;

1.17. organizuoja ir vykdo pedagoginės veiklos stebėseną pagal kuruojamas sritis;

1.18. veda šių sričių mokinių ir mokytojų pasiekimų olimpiadose, konkursuose, čempionatuose, varžybose ir kt. apskaitą, rūpinasi jų skatinimu, ruošia padėkų projektus;

1.19. koordinuoja socialinių mokslų, kūno kultūros ir dorinio ugdymo metodinių grupių darbą;

1.20. koordinuoja gimnazijos Metodinės tarybos darbą, dalykų metodikos grupių veiklą, teikia jiems konsultacijas. Inicijuoja naujovių diegimą ugdymo procese;

1.21. organizuoja mokytojų bendradarbiavimą su kolegomis planuojant ugdymo turinį, aptarimus su mokiniais ir jų tėvais;

1.22. organizuoja gimnazijos mokytojų kvalifikacijos kėlimą, rūpinasi tobulinimu, instruktuoja mokytojus, vykdo apskaitą ir kontrolę, ruošia metinę kvalifikacijos tobulinimo programą, esant reikalui ją papildo, teikia direktoriui tvirtinti;

1.23. paruošia dalykų ilgalaikių planų, pasirenkamųjų dalykų, modulių rengimo ir detalizavimo tvarką, apiforminimo standartus, juos detaliai  išanalizuoja ir patvirtina Metodinėje taryboje (iki  birželio 20 d.);

1.24. ruošia 3–4 klasių mokiniams padėkų projektus už labai gerą mokymąsi, kuruojamų dalykų (olimpiadų, konkursų) pasiekimus (miesto, šalies);

1.25. organizuoja ir prižiūri 3–4 klasių diagnostinius testus, bandomuosius egzaminus bei analizuoja jų rezultatus;

1.26. organizuoja brandos egzaminus, teikia informaciją mokiniams, surenka duomenis apie  mokinių egzaminų  pasirinkimą, juos tvarko ir pristato į Švietimo skyrių;

1.27. tvarko egzaminų dokumentaciją (atsakinga už brandos atestatų išrašymą, išrašymo teisingumą, apskaitą);

1.28. organizuoja pagrindinės mokyklos baigimo pasiekimų patikrinimo egzaminus (PUPP), teikia informaciją mokiniams, jų tėvams, mokytojams;

1.29. tvarko šių (PUPP) egzaminų dokumentaciją (atsakinga už pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimų išrašymą, išrašymo teisingumą, apskaitą), ruošia įsakymų projektus dėl egzaminų vykdymo, derina su direktoriumi ir teikia raštinės vadovui spausdinti;

1.30. informuoja, konsultuoja 2 klasių mokinius, jų tėvus apie dalykų kursų, modulių pasirinkimą, rūpinasi jų realizavimu. Organizuoja 2 gimnazijos klasių mokiniams individualių ugdymo planų (3–4 klasėms) sudarymą;

1.31. sudaro 3 gimnazijos klasių mokinių grupes, atsižvelgdama į jų  individualius ugdymo planus;

1.32. palaiko ryšius su NEC (Nacionaliniu egzaminų centru), perduoda  duomenis KELTO sistemoje;

1.33. ruošia Švietimo skyriui paraišką visų tipų ugdymo pasiekimų dokumentams gauti ir teikia Švietimo skyriui ataskaitas apie jų išdavimą;

1.34. surenka duomenis padėkoms (abiturientams) ir pateikia tikslias formuluotes raštinės vadovui;

1.35. organizuoja mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbą, klasių komplektavimą;

1.36. ruošia, tvarko 1–4 gimnazijos klasių mokinių sąrašus, mokinių judėjimo apskaitą,  mokinių statistines ataskaitas;

1.37. teikia informaciją specialistui, tvarkančiam kompiuterinę mokinių duomenų bazę, kontroliuoja savalaikį duomenų suvedimą, teisingumą;

1.38. teikia informaciją direktoriui, tvarkančiam mokytojų tarifikaciją (pagal kuruojamas sritis);

1.39. koordinuoja 3–4 klasių mokinių individualių ugdymo planų keitimus, ruošia įsakymų projektus apie 4 klasių mokinių privalomųjų, pasirenkamųjų ir modulių keitimą;

1.40. ruošia gimnazijos ugdymo planus, pamokų paskirstymo lenteles, vadovaudamasi Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR Švietimo ir mokslo Ministro įsakymu, sudaro kiekvienam mokiniui sąlygas rinktis modulius. Gimnazijos ugdymo plano projektą pateikia derinti Mokyklos tarybai, Vilniaus miesto savivaldybės švietimo skyriui bei tvirtinti gimnazijos direktoriui;

1.41. organizuoja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos darbą, vadovauja šios komisijos darbo grupei (vadovaujasi mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR ŠMM 2011-04-11 įsakymu Nr. V-579), organizuoja  ir koordinuoja prevencinį darbą gimnazijoje;

1.42. organizuoja gimnazijos krizių valdymo priemones, koordinuoja krizių valdymo komandos veiklą, padeda specialistams, rūpinasi informacija apie pagalbos sklaidą gimnazijoje;

1.43. koordinuoja, kontroliuoja psichologo, socialinio pedagogo darbą ir reikalauja ataskaitų apie nuveiktus darbus;

1.44. bendradarbiauja su rizikos grupės vaikų tėvais, socialine pedagoge, psichologe, nepilnamečių vaikų inspekcija bei Vaikų teisių apsauga;

1.45. koordinuoja mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo koordinatoriaus  veiklą;

1.46. rengia pagal kuruojamas sritis statistines ataskaitas, dalyvauja rengiant atsakymus, ataskaitas vidaus struktūroms ir išorės institucijoms, teikia informaciją šių atsakymų rengėjams;

1.47. teikia reikiamą informaciją specialistui, tvarkančiam kompiuterinę mokytojų duomenų bazę, kontroliuoja savalaikį duomenų suvedimą, teisingumą;

1.48. koordinuoja gimnazijos socialiai remtinų mokinių nemokamo maitinimo organizavimą, duomenų teikimą socialinės paramos mokiniams informacinėje sistemoje (SPIS);

1.49. tvarko švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) duomenis ir teikia švietimo statistikos duomenų ataskaitas;

1.50. dalyvauja gimnazijos vidaus veiklos įsivertinime, organizuoja Mokyklos tarybos nurodytų veiklos sričių įsivertinimą;

1.51. dalyvauja rengiant gimnazijos strateginį planą ir metinę veiklos programą pagal savo veiklos sritis;

1.52. rengia ir teikia direktoriui vidaus tvarkos, instrukcijų, reglamentų, susijusių su ugdymo procesu, projektus;

1.53. dalyvauja rengiant su ugdymu susijusią viešinti skirtą informaciją;

1.54. ruošia, tikrina ir derina mokymosi sutartis su 1–4 klasių mokiniais (jų tėvais, globėjais) ir organizuoja jų savalaikį pasirašymą;

1.55. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus Savivaldybės tarybos ir valdybos sprendimus, Departamento direktoriaus, Švietimo skyriaus įsakymus, kitų norminio pobūdžio dokumentų reikalavimus bei gimnazijos direktoriaus įsakymus;

1.56. gali turėti 5 kontaktines valandas (pamokas, neformalųjį ugdymą) per savaitę, atsako už savo pamokų kokybę;

1.57. tvarko mokytojų kambaryje, kitose skelbimų lentose esančią informacinę medžiagą (kuruojamos srities);

1.58. bendradarbiauja su kitais direktoriaus pavaduotojais;

1.59. nesant direktoriaus (šiam atostogaujant, sergant, dalyvaujant seminaruose ir kt.) vykdo jos pareigas (gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą);

1.60. vykdo direktoriaus įsakymu paskirtas vadybines funkcijas, atsiskaito už atliktus darbus;

1.61. vykdo kitus direktoriaus pavedimus;

1.62. yra pavaldi direktoriui.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Būdienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

E. paštas a.budiene@karoliniskiugimnazija.lt

tel. (8 ~ 5) 245 24 45

Funkcinės pareigybės

1.1. kuruoja 1–2 gimnazijos klases, organizuoja, stebi, analizuoja ir vertina šių klasių  mokinių pamokinę bei projektinę veiklą, diferencijuotą mokymą, kontroliuoja jų pažangumą ir teikia išvadas bei pasiūlymus ugdymo procesui tobulinti;

1.2. sudaro 1–2 gimnazijos klasių (derindama su 3–4 klasių pamokų tvarkaraščiu) optimalų pamokų tvarkaraštį ir teikia gimnazijos direktoriui tvirtinti, esant reikalui, jį koreguoja;

1.3. inicijuoja, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja mokinių žinių patikrinimą, kitus su ugdymo kokybės gerinimu susijusius tyrimus, vertina jų rezultatus, analizuoja mokinių pažangą, sprendžia ugdymosi problemas, sudaro sąlygas pagalbai mokiniams teikti;

1.4. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja darbą su ypač gabiais bei turinčiais ugdymosi spragų 1–2 klasių  mokiniais;

1.5. kontroliuoja 1–2 klasių elektroninio dienyno savalaikį ir teisingą pildymą, organizuoja ir prižiūri mokinių pažangos ir vertinimo informacijos fiksavimą elektroniniame dienyne, teikia ataskaitas direkcinei tarybai;

1.6. kontroliuoja 1–2 klasių lankomumą, tvarko šių klasių pamokų lankomumo apskaitą, vaiko gerovės komisijai teikia pasiūlymus lankomumui gerinti;

1.7. kontroliuoja 1–2 klasių kontrolinių darbų grafiką elektroniniame dienyne;

1.8. telkia 1–2 gimnazijos klasėse dėstančius  mokytojus mokyklos politikai, numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, veiklos programai vykdyti, teikia pedagogams pagalbą;

1.9. organizuoja ir kontroliuoja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) individualų konsultavimą ugdymo klausimais, bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia jiems informaciją apie mokymą ir mokymąsi, sprendžia iškilusias problemas, susijusias su ugdymu tose klasėse;

1.10. paruošia ir viešai skelbia informaciją apie ugdomąją veiklą, lankomumą 1–2 gimnazijos klasėse pasibaigus I, II pusmečiams ir mokslo metams;

1.11. ruošia 1 klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę bei pagrindinės mokyklos baigimo įsakymų projektus;

1.12. organizuoja tos pačios klasės mokančių mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi motyvacijos ir mokymosi krūvio optimizavimo klausimus, darbų apimtį, savarankišką mokymąsi;

1.13. organizuoja 1 ir 2 klasių mokinių mokymą namuose;

1.14. kuruoja visos gimnazijos mokinių pažinimo, saviraiškos poreikius tenkinančią ir formalųjį ugdymą papildančią jų veiklą (būrelius, klubus, renginius ir kt.), padedančią mokiniams tapti aktyviais visuomenės nariais;

1.15. kontroliuoja 1–2 gimnazijos klasių dokumentacijos (elektroninio dienyno, asmens bylų, pamokų lankomumo, pažangumo ataskaitų ir kt.) tvarkymą;

1.16. organizuoja, inicijuoja, planuoja, stebi, kontroliuoja ir vykdo mokinių neformaliojo ugdymo organizavimo, projektinės veiklos kokybės tikrinimą, tyrimus, susijusius su neformaliojo ugdymo kokybės gerinimu, analizuoja ir vertina jų rezultatus, sprendžia neformaliojo ugdymo problemas, teikia pasiūlymus šiam ugdymo procesui tobulinti;

1.17. ruošia 1–2 klasių mokiniams padėkų projektus už labai gerą mokymąsi ir kuruojamų dalykų (olimpiadų, konkursų) pasiekimus (miesto, šalies);

1.18. organizuoja ir prižiūri 1–2 klasių diagnostinius testus, bandomuosius egzaminus bei analizuoja jų rezultatus, teikia informaciją direktoriui;

1.19. organizuoja mokytojų ir mokinių budėjimą gimnazijoje, jos teritorijoje, sudaro budėjimo tvarkaraščius, kontroliuoja, kaip laikomasi budėjimo taisyklių;

1.20. organizuoja neformalųjį ugdymą, atsižvelgdama į mokinių polinkius ir poreikius, tėvų pageidavimus, mokinių amžių, pedagogų sugebėjimą organizuoti tą ar kitą popamokinę veiklą, atsižvelgdama į gimnazijos tikslus ir uždavinius, ugdymo planų reikalavimus, skiriamų valandų skaičių, mokinio krepšeliui skirtas lėšas. Viešai skelbia siūlomą neformaliojo ugdymo užsiėmimų sąrašą;

1.21. ruošia neformaliojo ugdymo užsiėmimų valandų, vadovų skyrimo projektus;

1.22. paruošia neformaliojo ugdymo vykdymo valandų, skiriamų kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai (rekomenduojama vykdyti kultūros paveldo, meninės veiklos, profesinio informavimo, karjeros planavimo, prevencines programas bendradarbiaujant su muziejais, teatrais, bibliotekomis, kultūros centrais ir kitomis įstaigomis), pasiūlą (birželio mėnesį), atsižvelgdama į gimnazijos galimybes, finansus ir pateikia jį svarstyti Mokyklos tarybai;

1.23. sudaro neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarkaraščius, kontroliuoja, koordinuoti šią veiklą;

1.24. kontroliuoja neformaliojo ugdymo, klasių vadovų, kuratorių dokumentacijos (dienyno, el. dienyno, ataskaitų ir kt.) tvarkymą, teikia ataskaitas direkcinei tarybai;

1.25. tvirtina neformaliojo ugdymo programas, kontroliuoja jų vykdymą;

1.26. rūpinasi gimnazijos tradicijų puoselėjimu, organizuoja gimnazijos tradicinius ir netradicinius bei metų veiklos programoje numatytus mokyklinius renginius, buria mokinius ir mokytojus dalyvauti miesto, šalies renginiuose, projektuose, koordinuoja, vadovauja tų renginių, projektų pasiruošimui;

1.27. koordinuoja, stebi ir vertinta klasių ir dalykų mokytojų renginių organizavimą, teikia išvadas bei pasiūlymus jiems tobulinti;

1.28. ruošia klasių vadovų, kuratorių skyrimo projektą;

1.29. telkia 1–4 gimnazijos klasių vadovus, koordinatorius mokyklos politikai, numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, veiklos programai vykdyti, koordinuoja jų veiklą,  stebi, kontroliuoja, analizuoja jų darbą, teikia pagalbą;

1.30. koordinuoja ir fiksuoja klasių vadovų nepamokinės veiklos organizavimą (muziejų, teatrų, parodų lankymą, vakarėlius, išvykas, ekskursijas ir kt.), teikia pedagogams pagalbą;

1.31. koordinuoja kultūrinių išvykų, ekskursijų organizavimą, veda apskaitą, supažindina  kelionės vadovus su saugaus elgesio taisyklėmis (pasirašytinai), kontroliuoja, ar grupės vadovas supažindina mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis (pasirašytinai);

1.32. sudaro pažintinių ekskursijų, neformaliųjų pamokų grafiką, jį viešai skelbia, veda apskaitą, ruošia įsakymų projektus ir juos pasirašo (vykstant renginiui mieste arba šalyje);

1.33. koordinuoja 1–2 gimnazijos klasių mokinių socialinę veiklą, koreguoja šiai veiklai organizuoti tvarką, sudaro veiklos programą klasėms, vadovaudamasi gimnazijos ir vietos bendruomenės poreikiais, pateikia direktoriui tvirtinti, kontroliuoja, kaip klasių auklėtojai vykdo apskaitą šioje srityje;

1.34. organizuoja kartu su kitais pavaduotojais (pagal kuruojamas klases) tos pačios klasės mokančių mokytojų susirinkimus supažindinti su klasės mokiniais;

1.35. sprendžia 1–2 klasių mokinių bendravimo, elgesio klausimus, psichologines problemas;

1.36. bendradarbiauja su klasių tėvų komitetais, koordinuoja jų veiklą, teikia pedagoginę pagalbą, bendrauja ir bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), teikia jiems informaciją apie jų elgesį, lankomumą ir mokymąsi, sprendžia iškilusias problemas;

1.37. rūpinasi tėvų pedagoginiu švietimu ir kontroliuoja klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimų organizavimą,  individualų konsultavimą auklėjimo klausimais;

1.38. kontroliuoja, vykdo stebėseną neformaliojo ugdymo užsiėmimų, lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų), menų (muzikos, dailės, teatro), technologijų bei braižybos dalykų dėstymą, vizituoja, analizuoja pamokas, kontroliuoja  ugdymo programų vykdymą,  teikia šių dalykų mokytojams pagalbą;

1.39. organizuoja ir vykdo pedagoginės veiklos stebėseną pagal kuruojamas sritis, prižiūri kuruojamų dalykų veiklos efektyvumą ir kokybę, analizuoja jų pedagoginę ir metodinę veiklą, skatina ją nuolat tobulinti, kaupia informaciją apie tai, teikia ją direktoriui;

1.40. derina kuruojamų mokomųjų dalykų ilgalaikius teminius planus, peržiūri ir derina kuruojamų sričių veiklos programas, planus;

1.41. koordinuoja menų ir technologijų, užsienio kalbų, lietuvių kalbos bei klasių vadovų metodinių grupių darbą;

1.42. inicijuoja kuruojamų dalykų mokytojų bendradarbiavimą su kitų dalykų mokytojais, su kitų mokyklų, įstaigų, organizacijų darbuotojais, vietos bendruomene įvairiais ugdymo klausimais, skatina mokytojus ir pačiam dalyvauti miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymo procesu;

1.43. ruošia 1–4 klasių mokiniams padėkų projektus už gimnazijos vardo garsinimą neformaliajame ugdyme ir kuruojamų dalykų pasiekimus (miesto, šalies);

1.44. organizuoja ir prižiūri 1–4 klasių įvairius testus, apklausas, susijusias su kuruojamomis sritimis, bei analizuoja jų rezultatus;

1.45. iki rugsėjo 15 d. pateikia raštinės vadovui mokinių paskirstymą į užsienio kalbos grupes (mokytojų tarifikacijai);

1.46. dalyvauja rengiant gimnazijos strateginį planą;

1.47. koordinuoja metinės gimnazijos veiklos programos kūrimą, stebi ir analizuoja metų veiklos programos įgyvendinimo efektyvumą;

1.48. ruošia mėnesio veiklos programą;

1.49. rengia ir teikia direktoriui vidaus tvarkos, instrukcijų, reglamentų, susijusių su elgesiu, neformaliojo ugdymo procesu, projektus;

1.50. rūpinasi gimnazijos metraščio kūrimu, gimnazijos apipavidalinimu ir puošyba, gimnazijos įvaizdžio formavimu, dalyvauja rengiant su ugdymu susijusią viešinti skirtą informaciją;

1.51. organizuoja pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimų ir brandos atestatų įteikimo šventes;

1.52. koordinuoja mokinių savivaldos veiklą gimnazijoje ir užtikrina pedagoginį vadovavimą šiai veiklai;

1.53. bendradarbiauja su Karoliniškių seniūnija, kitomis mokyklomis bei institucijomis (nepamokinės veiklos sritis);

1.54. koordinuoja tarptautinius projektus (meno, kultūros, sporto srities ir kt.) ir mokinių sveikatingumo, sveikos gyvensenos organizavimą gimnazijoje;

1.55. rengia pagal kuruojamas sritis statistines ataskaitas, dalyvauja rengiant  atsakymus, ataskaitas vidaus struktūroms ir išorės institucijoms, teikia informaciją šių atsakymų rengėjams;

1.56. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus savivaldybės tarybos ir valdybos sprendimus, Departamento direktoriaus, Švietimo skyriaus įsakymus, kitų norminio pobūdžio dokumentų reikalavimus bei gimnazijos direktoriaus įsakymus;

1.57. gali turėti 5 kontaktines valandas (pamokas, neformalųjį ugdymą) per savaitę, atsako už savo pamokų kokybę;

1.58. tvarko mokytojų kambaryje, kitose skelbimų lentose esančią informacinę medžiagą (kuruojamos srities);

1.59. bendradarbiauja su kitais direktoriaus pavaduotojais;

1.60. nesant direktoriaus (šiam atostogaujant, sergant, dalyvaujant seminaruose ir kt.) vykdo jo pareigas (gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą);

1.61. vykdo direktoriaus įsakymu paskirtas vadybines funkcijas, atsiskaito už atliktus darbus;

1.62. vykdo kitus direktoriaus pavedimus;

1.63. yra pavaldi direktoriui.

             

        Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Ramutis Gudauskas

Kūno kultūros ir technologijų vyresnysis mokytojas

E. paštas r.gudauskas@karoliniskiugimnazija.lt

tel. (8 ~ 5) 245 24 46

Funkcinės pareigybės

1. Telkti techninį personalą gimnazijos politikai, numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, veiklos programai vykdyti. Teikti pedagogams ir kitiems darbuotojams pagalbą.

2. Vykdyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus savivaldybės tarybos ir valdybos sprendimus, Departamento direktoriaus, Švietimo skyriaus įsakymus, kitų norminio pobūdžio dokumentų reikalavimus bei gimnazijos direktoriaus įsakymus.

3. Organizuoti, prižiūrėti, analizuoti ir vertinti techninio personalo veiklą; tobulinti šią veiklą, jos kokybę. Aprūpinti techninį personalą reikiamomis darbo bei valymo priemonėmis, įrankiais.

4. Prižiūrėti technologijų bei žmogaus saugos veiklos efektyvumą ir kokybę, analizuoti jų pedagoginę ir metodinę veiklą, skatinti ją nuolat tobulinti, teikti šių dalykų mokytojams pagalbą.

5. Prižiūrėti laborantų, IT specialisto, techninių mokymo priemonių specialisto, kiemsargių, budėtojų, sargų, rūbininkų, pastatų prižiūrėtojų, valytojų darbą ir veiklą.

6. Rūpintis, kad būtų laikomasi visos gimnazijos ir klasių sanitarinių bei higieninių reikalavimų, užtikrinti tvarką ir švarą gimnazijoje.

7. Prižiūrėti gimnazijos aplinką ir apželdinimą, organizuoti jos tvarkymą.

8. Organizuoti viešuosius darbus, padėti organizuoti mokinių visuomenei naudingos veiklos darbą.

9. Rūpintis gimnazijos pastatų, kabinetų, inventoriaus, mokymo priemonių saugumu, eksploatacija, renovacija. Organizuoti mokomųjų ir bendrosios paskirties patalpų remontą.

10. Vykdyti statinių priežiūrą, jų būklę fiksuoti tam skirtame dienyne.

11. Rūpintis gimnazijos paruošimu naujiems mokslo metams, šildymo sezonui. Paruošti patalpas, mokymo kabinetus egzaminams, mokyklos baigimo dokumentų įteikimui.

12. Organizuoti patalpų nuomos konkursus, paruošti tam reikiamus dokumentus. Organizuoti patalpų nuomos sutarčių pasirašymą, kontroliuoti jų vykdymą. Tvarkyti sporto ir aktų salių užimtumą.

13. Organizuoti sutarčių pasirašymą su visomis gimnaziją aptarnaujančiomis institucijomis, kontroliuoti šių sutarčių vykdymą.

14. Rūpintis saugia ugdymosi aplinka, darbo sauga, priešgaisrine apsauga. Darbo saugos klausimais organizuoti instruktažus gimnazijos darbuotojams (pasirašytinai). Atsakyti už civilinės saugos būklę gimnazijoje.

15. Bendrauti su mokinių tėvais, įtraukti juos į ugdymo aplinkos gerinimą.

16. Sudaryti gimnazijos materialinio aprūpinimo perspektyvinį planą ir organizuoti jo įgyvendinimą. Tėvų paramos lėšų, gautų pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, paskirstymą. Siekti, kad būtų pagerinta gimnazijos materialinė bazė.

17. Rūpintis mokytojų ir kitų darbuotojų darbo ir poilsio sąlygomis.

18. Tvarkyti techninio personalo darbo laiko apskaitą (tabelį).

19. Prižiūrėti gimnazijos materialines vertybes, vesti jų apskaitą, organizuoti patalpų, inventoriaus, baldų remontą bei nurašymą.

20. Organizuoti viešųjų pirkimų konkursus.

21. Rūpintis gimnazijos finansine veikla, „aplinkos“ bei specialiųjų sąmatų sudarymu ir realizavimu, laiku atsiskaityti su Švietimo ir sporto departamentu. Perduoti grynuosius pinigus, gautus už patalpų nuomą, gimnazijos kasai.

22. Rengti elektros, vandens ir šilumos naudojimo ataskaitas, pristatyti jas atitinkamoms institucijoms, Švietimo ir sporto departamentui.

23. Ruošti techninio personalo atostogų grafikus, įsakymų projektus.

24. Stebėti, analizuoti metų veiklos programos įgyvendinimo efektyvumą.

25. Rūpintis gimnazijos materialiniais, intelektualiniais bei informaciniais ištekliais, ugdymo proceso materialiniu, techniniu aprūpinimu, patalpų paruošimu dirbti.

26. Organizuoti reikiamo inventoriaus, mokymo priemonių, kitų medžiagų užsakymą ir pristatymą į gimnaziją.

27. Rūpintis mokomųjų patalpų, rūbinių ir kitų patalpų racionaliu panaudojimu.

28. Rūpintis gimnazijos apipavidalinimu.

29. Teikti pasiūlymus įstaigos vadovui dėl ūkinės veiklos tobulinimo.

30. Rengti gimnazijos inventoriaus, materialinių vertybių bei kitas statistikos ataskaitas.

31. Vykdyti direktoriaus įsakymu paskirtas vadybines funkcijas, atsiskaityti už atliktus darbus.

32. Nesant direktoriaus (šiam atostogaujant, sergant, dalyvaujant seminaruose ir kt.) vykdyti jo pareigas (gavus Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimą).

33. Yra pavaldus direktoriui.