Mokiniams ir tėvams

Laikas pasirūpinti vaiko sveikata!

Profilaktinis vaiko sveikatos patikrinimo algoritmas

 

Gerb. Tėveliai! Kviečiame susipažinti su naujausia „Vaikų linijos“ organizuojamos kampanijos „BE PATYČIŲinformacija.

 

Dėmesio!

Gimnazijoje išduodami ir elektroniniai mokinio pažymėjimai

 

     Tėvams!

Nemokama profesionalų pagalba vaikų auginimo klausimais.

    * * * 

     Pagalbos linija – tai yra internetinė platforma, kurioje per akimirką galima psichologui užduoti klausimą, gauti atsakymą bei paskaityti praktinių patarimų kituose atsakymuose.  

* * *

SMURTO  PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

* * *

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS

PRANEŠIMO APIE SMURTĄ/PATYČIAS FORMA

* * *

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS

REAGAVIMO Į SMURTĄ  PLANAS

* * *

VAIKAI SEKA TĖVŲ PAVYZDŽIU

* * *

MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ DAILĖS, CHOREOGRAFIJOS, MUZIKOS, MENŲ MOKYKLOSE, SPORTINĖS KRYPTIES NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, BAIGUSIŲ MENŲ MOKYKLAS, PAMOKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

* * *

      Vilniaus ir Kauno savivaldybių švietimo skyriai patvirtino neformalaus ugdymo programas, iš kurių gali rinktis mokinių tėveliai ir sutaupyti 15 eurų mokesčio.

      Pateikiame VšĮ Tolerancijos ir fizinės gerovės ugdymo centro organizuojamų neformalaus ugdymo veiklų

SĄRAŠĄ

* * *

MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

* * *

KARJEROS PASLAUGŲ SISTEMA MOKYKLOJE

* * * 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ 2022–2023 M. M.

Klasės

I klasė

II klasė

III klasė

IV klasė

Ugdymo proceso pradžia

2022-09-01 

2022-09-01 

Pusmečiai

I pusmetis nuo 2022-09-01 iki 2023-01-31,

II pusmetis nuo 2022-02-01 iki 2023-06-24 

(IV klasei II pusm. pab. 2023-05-20)

Rudens atostogos

2022-10-31 – 2022-11-04 

2022-10-31 – 2022-11-04 

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022-12-27 – 2023-01-06 

2022-12-27 – 2023-01-06 

Žiemos atostogos

2023-02-13 – 2023-02-17 

2023-02-13 – 2023-02-17 

Pavasario (Velykų) atostogos

2023-04-11 – 2023-04-14 

2023-04-11 – 2023-04-14

Ugdymo proceso pabaiga

2023-06-23

 

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

37 

33

Vasaros atostogos

2023-06-23 – 2023-08-31

Nuo pagrindinės sesijos pabaigos iki 2023-08-31

* * *

GIMNAZIJOS DARBO TVARKA 2022–2023 M. M.

Dėmesio!      .

      Nulinių pamokų pradžia – 7.40.

Pamokų laikas

Pamoka

Pamokos

laikas

Pertraukos

laikas

Pertraukos

trukmė

1 pamoka

8.30 – 9.15

9.15 – 9.25

10 min.

2 pamoka

9.25 – 10.10

10.10 – 10.25

15 min.

3 pamoka

10.25 – 11.10

11.10 – 11.20

10 min.

4 pamoka

11.20 – 12.05

12.05 – 12.35

30 min.

5 pamoka

12.35 – 13.20

13.20 – 13.30

10 min.

6 pamoka

13.30 – 14.15

14.15 – 14.25

10 min.

7 pamoka

14.25 – 15.10

15.10 –15.20

10 min.

8 pamoka

15.20 – 16.05

 

 

     * * *

      Projektas „Ugdymas karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“

      Sėkmingam karjeros keliui mokinys pradeda ruoštis dar mokykloje.

      Karoliniškių gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamame respublikiniame projekte „Ugdymas karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas) Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-002 pagal 2007-2013 metų laikotarpio žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto ,,Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM priemonę ,,Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“. Šio projekto tikslas – sukurti ir įdiegti karjeros mokymo modelį mokykloje.

      Gimnazijoje karjeros paslaugas mokiniams, jų tėvams teikia karjeros koordinatorė.

* * *

Ugdymo karjerai interneto svetainė www.mukis.lt

Mokinių ugdymo karjerai svetainėje galite rasti:

· filmų ir nuotraukų apie profesijas;

· mokinio knygą, kurioje pateikta ugdymo karjerai  užduočių, padėsiančių išsiaiškinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes bei pažinti profesijų pasaulį;

· naudingų nuorodų į svetaines, susijusias su karjeros ugdymu, švietimo sistema ir kt.

TESTAI

Profesijos pasirinkimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2

Asmenybės kryptingumo testas

http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3