Mokinių tarybos nuostatai

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

Direktoriaus 2021-03-30

Įsakymu Nr. V-128

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROJI DALIS.

 

1.1. Vilniaus Karoliniškių gimnazijos mokinių taryba yra demokratinė mokinių savivaldos institucija.

1.2. Mokinių taryba veikia narių iniciatyvos pagrindu, vadovaudamasi šiais principais: demokratiškumu, atvirumu, pilietiškumu, lygiateisiškumu, kolegialumu ir iniciatyvumu.

1.3. Mokinių taryba yra ne pelno siekianti organizacija.

1.4. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, Vilniaus Karoliniškių gimnazijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais teisės aktais.

1.5. Mokinių tarybos būstinė: Sausio 13-osios g. 17.

1.6. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Pirmininkas – demokratiškumo principais mokinių taryboje veikiantis renkamas moksleivis, užimantis vadovaujančias jos pareigas.

Pirmininko pavaduotojas – pirmininko paskirtas mokinių tarybos pirmininko pareigas pavaduojantis Mokinių tarybos narys.

Sekretorius – pirmininko paskirtas mokinių tarybos narys, protokoluojantis mokinių tarybos susirinkimus ir tvarkantis mokinių tarybos dokumentaciją.

Nuostatai – mokinių tarybos nuostatai.

Mokinių taryba – mokyklos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti moksleivių interesams, sudaryta iš visuotinių rinkimų metu išrinkto vadovo ir Mokinių savivaldos narių.

Mokinių tarybos narys – klasės deleguotas mokinių tarybos narys.

 

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.

 

Tikslas – atstovauti moksleivių interesams sprendžiant su moksleiviais susijusius klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą mokykloje ir už jos ribų.

Uždaviniai:

 • skatinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklos organizavimo procesus;
 • organizuoti mokyklos moksleivių poreikius atitinkančius renginius mokykloje;
 • bendradarbiauti su kitomis Vilniaus, kitų Lietuvos savivaldybių  bei užsienio mokyklomis, organizacijomis;
 • bendradarbiaujant su gimnazijos taryba bei administracija, skatinti nuolatinį mokyklos progresą;
 • vykdoma veikla ugdyti mokinių demokratiškumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės vertybes;
 • teikti siūlymus ugdymo procesui tobulinti;
 • deleguoti narius į gimnazijos tarybą.

 

III. MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA.

 

3.1. Mokinių tarybą sudaro tarybos narių išrinktas Pirmininkas ir kiekvienos klasės deleguoti atstovai.

3.2. Pirmininkas vadovauja mokinių tarybai, organizuoja jos darbą ir laikosi kitų Nuostatų 6 punkte nurodytų teisių ir pareigų.

3.3. Mokinių tarybos nariai atstovauja savo klasių moksleiviams, organizuoja ir aktyviai dalyvauja veikloje ir laikosi kitų Nuostatų 7 punkte nurodytų teisių ir pareigų.

3.4. Pirmininko pavaduotojas pavaduoja Pirmininką šiam negalint vykdyti pareigų, dalyvauja susirinkimuose ar kitaip atlika pareigybes, kol Pirmininkas vėl galės tęsti pareigas.

 

IV. PIRMININKO IŠRINKIMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS.

 

4.1. Pirmininku gali būti renkamas Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje besimokantis moksleivis.

4.2. Pirmininko kadencija trunka vienus metus, tas pats asmuo negali būt renkamas Pirmininku daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

4.3. Rinkimų procedūra:

4.3.1. Pirmininkas renkamas likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki mokslo metų pabaigos. Rinkimų komisiją sudaro 5 nariai: 3 mokinių tarybos ir 2 gimnazijos tarybos deleguoti atstovai. Teikti kandidatūras į pirmininko pareigas gali bet kuris mokinių tarybos narys, o atstovai išrenkami specialiai tam numatyto mokinių tarybos rinkimų posėdžio metu.

4.3.3. Rinkimų posėdžio metu komisija vykdo rinkimus: išdalina balsavimo biuletenius, skaičiuoja balsus, pildo balsavimo protokolą, rūpinasi rinkimų skaidrumu ir bendra tvarka, skelbia rezultatus.

4.4. Pirmininko atsistatydinimas, nušalinimas ir pirmalaikiai rinkimai:

4.4.1. Pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų savo noru, apie tai pranešdamas raštiškai arba žodžiu mokinių tarybos posėdžio metu.

4.4.2. Mokinių taryba, pastebėjusi, kad Pirmininko veikla prieštarauja šiems Nuostatams, įteikia jam raštą su nurodytais argumentais ir, jei nėra kitų nepasitikėjimo priežasčių, suteikia galimybę Pirmininkui pasiaiškinti ir pasitaisyti. Jei per mėnesį mokinių taryba vis dar yra nepatenkinta Pirmininko darbu, vykdomas slaptas balsavimas dėl Pirmininko nušalinimo. Pirmininkas yra nušalinamas, jei už tai pasisako bent ⅔ visų mokinių tarybos narių. Nušalintas Pirmininkas netenka visų savo teisių ir pareigų.

4.4.3. Pasitraukus Pirmininkui, per savaitę suorganizuojamas posėdis, kurio metu pirmininkaujant Pirmininko pavaduotojui mokinių taryba balsų dauguma išrenka laikinai einantį pareigas Pirmininką. Per tris savaites po Primininko pasitraukimo laikinai einantis pareigas Pirmininkas ir mokinių taryba skelbia naujus rinkimus, kurių metu renkamas naujas Pirmininkas pagal nuostatų 4.3. punktą.

 

V. MOKINIŲ TARYBOS SUDARYMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS.

 

5.1. Mokinių tarybos sudarymas:

5.1.1. Mokinių tarybą sudaro po 1–2 atstovus, deleguotus kiekvienos klasės ir išrinktus balsų dauguma.

5.1.2. Mokinių tarybos nario kadencija trunka vienus metus.

5.1.3. Eiliniai rinkimai į mokinių tarybą klasėse rengiami ne vėliau kaip per savaitę po Pirmininko išrinkimo.

5.1.4. Gali būti rengiami ir neeiliniai mokinių tarybos rinkimai Pirmininko nutarimu.

5.1.5. Mokinių tarybos nario atsistatydinimo ir šalinimo procedūros (išskyrus Nuostatų 4.4. punkte nustatytu atveju):

5.1.2.1. Mokinių tarybos narys gali atsistatydinti, pateikdamas bet kokios formos argumentuotą prašymą Pirmininkui posėdžio metu.

5.1.2.2. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Pirmininkas ir/ar mokinių tarybos nariai ir/ar klasės, kuriai mokinių tarybos narys atstovauja, moksleiviai dėl nuostatų, Vilniaus Karoliniškių gimnazijos nuostatų ir mokinio taisyklių pažeidimų, nuolatinio savo pareigų nevykdymo, nedalyvavimo posėdžiuose.

5.1.2.3. Narys šalinamas mokinių tarybos slaptu balsavimu, už tai balsavus ⅔ visų mokinių savivaldos narių.

5.1.2.4. Mokinių tarybos narį delegavusi klasė gali pašalinti savo atstovą, jei už tai balsuoja ne mažiau nei pusė visos klasės mokinių.

5.1.2.5. Pašalintas mokinių tarybos narys pakeičiamas nauju klasės išrinktu paprasta balsų dauguma ne vėliau kaip per dvi savaites nuo pašalinimo.

 

VI. TARYBOS PIRMININKO PAREIGOS IR TEISĖS.

 

6.1. Užtikrina, kad mokinių tarybos veikla būtų vykdoma vadovaujantis šiais Nuostatais.

6.2. Planuoja, organizuoja ir pirmininkauja mokinių tarybos posėdžiams.

6.3. Stebi mokinių tarybos posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.

6.4. Kartu su mokinių tarybos nariais rengia ir vykdo veiklos planą einamiesiems mokslo metams.

6.5. Atstovauja mokyklos mokiniams priimant sprendimus mokykloje ir už jos ribų.

6.6. Bendradarbiauja su kitomis įvairiomis organizacijomis.

6.7. Kadencijos viduryje ir pabaigoje teikia viešai prieinamą mokinių tarybos veiklos ataskaitą.

6.8. Pirmininkas yra mokinių tarybos narys ir vadovaujasi mokinių tarybos nariui priskiriamomis pareigomis ir teisėmis.

 

VII. MOKINIŲ TARYBOS NARIO PAREIGOS IR TEISĖS.

 

7.1. Laikytis Nuostatų.

7.2. Teikti siūlymus dėl mokinių tarybos veiklos.

7.3. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams.

7.4. Lankyti ir aktyviai dalyvauti mokinių tarybos posėdžiuose.

7.5. Informuoti mokinius apie mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus.

7.6. Vykdyti mokinių tarybos priimtus nutarimus.

7.7. Reprezentuoti mokyklai už jos ribų.

 

VIII. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI.

 

8.1. Mokinių tarybos posėdžiai.

8.1.1. Pirmojo posėdžio organizavimas:

8.1.1.1. Pirmasis posėdis kviečiamas ne vėliau kaip per dvi savaites nuo naujo Pirmininko išrinkimo.

8.1.1.2. Mokinių tarybos posėdžių dieną ir laiką priima visi mokinių tarybos nariai bendru nutarimu.

8.1.1.3. Mokinių tarybos sekretorių skiria Pirmininkas mokinių tarybos pritarimu.

8.1.1.4. Mokinių tarybos nariai yra supažindinami su Nuostatais.

8.1.2. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka:

8.1.2.1. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta nuolat ir reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

8.1.2.2. Posėdžių darbotvarkę rengia Pirmininkas ir, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki posėdžio, pateikia mokinių tarybos nariams susipažinti ir teikti pasiūlymus.

8.1.2.3. Visi posėdžiai yra protokoluojami, su protokolais gali susipažinti kiekvienas Vilniaus Karoliniškių gimnazijos bendruomenės narys.

8.1.2.4. Posėdis laikomas įvykusiu, jeigu į jį susirenka daugiau nei pusė mokinių tarybos narių.

8.2. Savivalda, veikdama darbų pasiskirstymo principu, atlieka šias funkcijas:

 • atstovauja gimnazijai;
 • tvarko mokinių tarybos dokumentus;
 • padeda organizuoti popamokinius renginius;
 • bendradarbiauja tarpusavyje;
 • mokslo metų pabaigoje atsiskaito gimnazijos moksleiviams, gimnazijos tarybai bei administracijai.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

 

9.1. Nuostatai yra viešas dokumentas.

9.2. Nuostatų originalas saugomas Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje.

9.3. Nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis mokinių tarybos veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi mokinių tarybos nariai.

9.4. Nuostatai gali būti papildomi ir  koreguojami, jei tam  pritaria ⅘ visų mokinių savivaldos narių.

9.5. Nuostatai tvirtinami gimnazijos tarybai pritarus mokyklos vadovo įsakymu.