Istorija

       Vilniaus 41-oji vidurinė mokykla įkurta 1974 metais. Direktoriumi paskirtas V. Banevičius. Direktoriui reikėjo sekti statybos eigą, rasti būdų, kaip paspartinti darbą, rūpintis baldų, įrangos, mokymo priemonių įsigijimu ir komplektavimu. Svarbus buvo mokytojų ir mokinių kontingento formavimas. Bendra statybininkų, tėvų, mokytojų ir būsimų mokinių dėka mokykla buvo atidaryta rugsėjo 1 dieną. Mokyklai buvo suteiktas 41-osios vidurinės mokyklos, o vėliau – Karoliniškių vardas.

      Tais metais mokykloje dirbo 63 pedagogai, mokėsi 1250 mokinių. Įdomi mokinių ir mokytojų skaičiaus kitimo statistika:

– daugiausia mokinių (1892) ir mokytojų (84) buvo antraisiais 1975–1976 m. m. Vien pirmųjų klasių buvo 10, buvo dirbama dviem pamainom;

– pažymint mokyklos 10-metį – 1485 mokiniai ir 73 mokytojai;

– 20-metį – 750 mokinių ir 63 mokiniai;

– 30-metį – 1002 mokiniai ir 75 pedagogai.

      Mokyklos kolektyvui būdingas bruožas – aktyvumas. Visada buvo numatoma veiklos perspektyva ir strategija bei keliai ir būdai tiems tikslams pasiekti. Nuo pirmųjų darbo metų siekta sudaryti normalias darbo ir mokymosi sąlygas mokiniams ir mokytojams. 

      1977–1979 m. mokykloje vykdytas šešiamečių vaikų mokymo eksperimentas. Padaryta išvada, kad, remiantis medikų rekomendacijomis ir tėvų apsisprendimu, šešerių metų vaikai yra pajėgūs mokytis.

      1977 m. įkurta mokyklinė girininkija. Pagal sutartį su apželdinimo trestu mokyklai buvo skirta 28,8 ha Karoliniškių draustinyje.

      1978–1979 m. mokykloje įkurtas vienintelis respublikoje profesionalus televizijos ir radijo centras. Į 15 kabinetų buvo galima pageidaujamu metu retransliuoti mokomąsias ir kitas televizijos programas, demonstruoti bandymus, rodyti vaizdo įrašus, skaidres, įvairaus formato schemas ir brėžinius, transliuoti garso įrašus bei tiesiogines laidas iš studijos. 1980 m. aktų salėje įrengtas plačiaekranis kino teatras, kuriame buvo demonstruojami mokomieji dokumentiniai bei meniniai filmai.

      1988–1989 m. m. pradėtas sudėtingas mokymo turinio pertvarkymas – profilinis mokymas. Buvo koreguotos humanitarinio ir tiksliųjų mokslų profilių mokomosios programos. Sumanymas visiškai pasiteisino. Išlaistos 6 profilinės laidos. 80–90 procentų sėkmingai įstojo į aukštąsias mokyklas. 

      2019–2020 mokslo metais gimnazijoje mokėsi 662 mokiniai. 1 ir 2 klasių yra po 7 komplektus, 2 – 7 komplektai, 3 klasių – 5 komplektai ir 4 klasių – 6 komplektai. Dirba 67 pedagogai, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, ugdymo karjerai koordinatorius.

      Iš baigusiųjų mokyklą (iki 1994 m.) 13 apdovanoti aukso medaliu, 61 – sidabro, nuo 1994 m. 140 mokinių baigė su pagyrimu. 2005 m. gimnaziją baigė Gytis Urbanavičius – geriausias abiturientas Lietuvoje.

         Nuo 1989 m. rugsėjo 1 d. suderinus su Vilniaus miesto vykdomąja valdžia mokykla pirmoji respublikoje pradėjo dirbti penkias dienas per savaitę. Ši praktika paplito ir tapo visuotiniu reiškiniu Lietuvos mokymo įstaigose. Tai vienas svarbiausių mūsų mokyklos nuopelnų.

      1990 m. mokykla atsiskyrė nuo švietimo skyriaus centralizuotos buhalterijos ir pradėjo savarankiškai tvarkyti savo finansinius reikalus. Tais pačiais metais įvesta dešimtbalė mokinių žinių vertinimo sistema.   

      1990 m. jai suteiktas eksperimentinės mokyklos statusas, 1991 m. paruošti mokyklos tarybos nuostatai, įkurta mokyklos taryba. 1993 m. mokyklos bendruomenės konferencijoje nutarta siekti gimnazijos statuso.

      1994 m. 41 vidurinei mokyklai leidžiama atidaryti gimnazijos klases ir kurti bandomąsias profilines klases, 1995 m. – suteiktas pirmųjų gimnazijos klasių statusas.

      1996–1997 m. įgyvendintas anglų ir vokiečių kalbų sustiprintas dėstymas humanitarams, realiniame profilyje sustiprintu lygiu dėstoma matematika ir fizika, inicijuotas gimnazijos klasių individualių ugdymo programų ruošimas.

      1998 m. konkurso būdu sukurta mokyklos emblema ir vėliava. Išleista pirmoji gimnazistų laida. Tais metais baigė 46 abiturientai (10 – su pagyrimu). Iš jų 41 įstojo į aukštąsias mokyklas, 5 – į aukštesniąsias.

      Nuo 1998 m. rugsėjo 15 d. l. e. direktorės pareigas O. Mačernienė.

      Nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. laimėjusi konkursą mokyklai vadovauja direktorė O. Mačernienė.

      1999 m. mokyklai suteiktas gimnazijos statusas (humanitarinio ir realinio profilio), o jos vėliava iškilmingai pašventinta. 2000 m. įvyko gimnazijos inauguracija.

      Nuo mokyklos gyvavimo pradžios mokiniai sėkmingai dalyvauja Vilniaus miesto visų mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, čempionatuose. Nemažai prizinių vietų iškovojo respublikos mastu: matematikos, fizikos, lietuvių k. (literatų), chemijos, rusų k, vokiečių k., prancūzų, dailės, geografijos, istorijos, biologijos; 14 kartų prizines vietas laimėjo tarptautinėse olimpiadose, turnyruose (matematikos, vokiečių kalbos, fizikos, astronomijos, vadybos). Mokiniai aktyviai dalyvauja ir gerai pasirodo įvairiuose tarptautiniuose dalykiniuose konkursuose: „Kengūroje“ (matematika, kalbos, gamtos mokslai), „Euklide“ ir „Matmintinyje“ (matematika), „Amber star“ (užsienio kalbos), „Bebre“ (informacinės technologijos), „Fotone“ ir „IFMK. LT“ (fizika) ir kt.

      Yra puikių įvairių sporto šakų pasiekimų mieste, Lietuvoje.

      Didžiuojamasi mokiniais – įvairių konkursų ir olimpiadų nugalėtojais. Jie įrašomi į mokyklos Garbės knygą.

      Mokykloje vyksta įvairūs netradiciniai, integruoti renginiai, kultūrinė literatūrinė projektinė veikla, daugybė tradicinių renginių, kasmet gražiai pažymimos valstybinės šventės. Daug metų mokyklą garsino mokyklos šokėjai, dainininkai, dailininkai, teatro mėgėjai.

      Muzika ir dainos skamba visuose mokyklos tradicinėse, tautinėse šventėse. Chorai miesto apžiūrose užėmė prizines vietas 1975–1983 m. (net 6 kartus). Choristai, vadovaujami mokytojos Gražinos Kazlauskienės, dalyvavo 5-iose respublikinėse dainų šventėse. Šokių kolektyvai buvo nuolatiniai miesto ir respublikinių dainų ir šokių dalyviai, prizininkai ir laureatai (1975 m., 1977 m., 1980 m., 1985 m., 1987 m., 1990 m.), o 1989 m. jauniai ir jaunučiai atstovavo Lietuvai Latvijos dainų ir šokių šventėje. Visiems šiems kolektyvams vadovavo nepailstančioji šokių entuziastė mokytoja Janina Basevičienė.

      Net 12 metų mokyklą draugiškus ryšius siejo su Miulhauzeno Ernsto Telmano mokykla (Vokietija, 1977-1990 m.).

      1999 m. lapkričio 24 d. buvo pasirašytas bendradarbiavimo projektas su Oslo Katedros gimnazija (Norvegija). Draugystė tęsėsi 7 metus.

      2000-2003 m. gimnazija dalyvavo ES švietimo programos „Socrates Comenius 1“ mokyklų partnerystės projektuose „Šventės per mokslo metus“. Partneriai: Čekijos, Prancūzijos, Š. Airijos ir Lietuvos mokyklos.

      2004 m. dalyvavo „Socrates Comenius 1“ projekte „Kūryba“. Partneriai: Vokietija, Lenkija, Danija, Latvija, Lietuva.

      2006 m. pradėtas projektas „Kartų dienoraštis“. Jo tikslas – daugiau sužinoti apie tėvų ir senelių gyvenimą sovietmečiu, pasipriešinimo sovietiniam režimui formas, nepamiršti skaudžių mūsų istorijos faktų ir perduoti juos ateities kartoms. 2007 m. išleistas knygutė „Kartų dienoraštis I“, 2009 m. – „Kartų dienoraštis II. Laisvės proveržis“.

      Nuo 2011 m. gimnazija dalyvauja ES švietimo programos Comenius daugiašalės partnerystės projekte „Europa: iš skirtingų praeičių į bendrą ateitį“. Šalys partnerės: Lietuva, Vokietija, Olandija, Prancūzija, Bulgarija, Lenkija, Italija, Turkija.

      Yra sukurta gimnazijos internetinė svetainė, mokinių pasiekimai vertinami elektroniniame dienyne. Bibliotekoje diegiama informacinė sistema (MOBIS).

      Nuo 2009 m. gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų remiamų „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose: „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ ir „Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra“.

      Pasaulio banko lėšomis gimnazijos pastato atnaujinimas pradėtas 2001 m. (pakeisti langai, apšiltintas stogas ir kt.).

      2008 m. rudenį gražiai renovuota gimnazijos sporto salė.

      2009 m. įrengtas jaukus mokyklos muziejus, 2011 m. – moderni konferencijų ir atletinės gimnastikos salės.

      2010-2011 m. gimnazija renovuota iš ES fondų ir VIP lėšų pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygmeniu“.

      Gimnazijos veiklos patirtis, pasiekimai atsispindi spaudoje, internetinėje svetainėje. Daug metų buvo leidžiamas mėnesinis gimnazistų laikraštis „Gimnazistas“. Laikraščio kryptis – mokyklos aktualijos, gimnazistų problemos, įdomių žmonių, kūrybinių bandymų skiltys. Yra išleista keletas kūrybos knygelių.

      Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. gimnazijai vadovauja Sigitas Andraikėnas.