Pagalbos mokiniui specialistai

KRIZIŲ VALDYMO VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

 

KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR

JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS

VEIKLOS PLANAS 2022–2023 M. M.

 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

Direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d.

įsakymu Nr. V-8

Psichologės Lauros Vitkės darbo laikas

Savaitės diena

Konsultacijų laikas

Pirmadienis

9:00 – 12:30

Antradienis

9:30 – 12:30; 13:00 –16:00

Trečiadienis

9:30 – 11:20;

12:20 – 12:30;

13:00 – 15:30

Ketvirtadienis

11:30 – 12:30;

13:00 – 16:00

Penktadienis

INFORMACIJA APIE MOKYKLOS PSICHOLOGO VEIKLĄ

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Tikslas:

Teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo, mokymosi problemas – padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis. Taip pat stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą.

Uždaviniai:

1. Konsultuoti mokykloje besimokančius mokinius bei mokinių (vaikų) tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, padedant spręsti iškylančias problemas;

2. Įvertinti mokinių galias ir sunkumus, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;

3. Teikti individualią ir grupinę pagalbą elgesio, emocinių, bendravimo ir kt. sunkumų turintiems mokiniams ir jų tėvams bei už mokinių ugdymą atsakingiems mokytojams;

4. Vykdyti mokinių (vaikų), jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos bendruomenės švietimą aktualiais vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

5. Vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines programas bei priemones;

6. Dalyvauti vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauti su pagalbos mokiniui specialistais (socialine pedagoge, specialiąja pedagoge), įvairiomis tarnybomis;

7. Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius vykdyti tiriamąją veiklą.

Mokyklos psichologo veiklos sritys:

1. Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas. Psichologinės konsultacijos – konfidencialios.

2. Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.

3. Švietimas: mokyklos bendruomenės švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimai), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

Bendradarbiavimas: su specialistais, Vaiko gerovės komisijos nariais, mokytojais, mokyklos administracija bei darbas su jais komandoje sprendžiant mokinių problemas. Taip pat bendradarbiavimas su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, Vaiko raidos centru, Paramos vaikams centru, Vilniaus miesto psichologine pedagogine tarnyba, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, universitetais  ir kt. institucijomis).

      PSICHOLOGINĖS PAGALBOS GALIMYBĖS UŽ GIMNAZIJOS RIBŲ

Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

Vilties linija
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123

visą parą

Jaunimo linija
Emocinę paramą teikia savanoriai

8 800 28888

visą parą

Vaikų linija
Emocinę paramą teikia savanoriai

116 111

kasdien (11:00–21:00)

Pagalbos moterims linija
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

8 800 66366

kasdien (10:00–21:00)

Krizių įveikimo centras.

Jeigu ieškote skubios psichologinės pagalbos, kviečiame kreiptis į specialistą jo budėjimo laiku. Konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į Krizių įveikimo centrą (Giedraičių g. 60A, Vilnius, www.krizesiveikimas.lt).
* Pirminė konsultacija nemokama, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra.

8 640 51555

I–V (16.00–20.00)

VI

(12.00-16.00)

Vilniaus Karoliniškių psichikos sveikatos centras, L. Asanavičiūtės g. 27, Vilnius

8 (5) 2 458417

 

I-V

(7.00 – 20.00)

Internetu

Jaunimo linija
Emocinė parama teikiama jaunimui

Registruotis ir rašyti: www.jaunimolinija.lt/laiskai

atsako per 2 darbo dienas

Vaikų linija
Emocinė parama teikiama vaikams, paaugliams

Registruotis ir rašyti
www.vaikulinija.lt

atsako per 2-3 darbo dienas

Vilties linija
pagalba teikiama suaugusiems

Rašyti svetainėje paklausk.kpsc.lt/contact.php
arba rašyti el. paštu vilties.linija@gmail.com

atsako per 3 darbo dienas

Pagalbos moterims linija
Pagalba teikiama moterims ir merginoms

Rašyti el. paštu
pagalba@moteriai.lt

atsako per 3 darbo dienas

      Gimnazijoje psichologinę pagalbą teikia psichologė Laura Vitkė 320 kab.
       Kilus klausimams, galite kreiptis elektroniniu paštu l.vitke@karoliniskiugimnazija.lt

***

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

Direktoriaus 2022 m. gruodžio 1 d.

įsakymu Nr. V-94

Specialiosios pedagogės Loretos Ribinskaitės darbo laikas

Darbo dienos

Darbo valandos

Pirmadienis

13.30 – 15.30

Antradienis

8.30 – 11.30 ir 12.30 – 13.30

Ketvirtadienis

8.30 – 11.30

GIMNAZIJOS SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS LORETOS RIBINSKAITĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

Specialiojo pedagogo pagrindinis uždavinys – rūpintis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymo(si) sunkumų korekcija bei sėkminga integracija gimnazijoje, bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais), konsultuoti juos. 
      Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete popamokiniu laiku) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas;
 •  teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves, šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

      Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei

 • mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • mokykloje vaikas turi mokymosi ir / ar elgesio problemų;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

      Mokytojai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir / ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui iškilusias ugdymo problemas, sunkumus;
 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga specialioji pedagoginė pagalba.

      Kilus klausimams, galite kreiptis elektroniniu paštu l.ribinskaite@karoliniskiugimnazija.lt

      Interesantai konsultuojami 208 kabinete.

*** 

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

Direktoriaus 2021 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V-9

Socialinės pedagogės Liudmilos Calko darbo laikas 2021–2022 m. m.

Savaitės diena

Mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas gimnazijoje

Pietų pertrauka

Mokinių lankymas namuose, tiriamasis ir organizacinis darbas, konsultacijos su kitais specialistais ne gimnazijoje

Pirmadienis 7.30  – 14.00 11.30 – 12.00 14.00 – 19.30
Antradienis 7.30  – 14.00 11.30 – 12.00 14.00 – 19.30
Trečiadienis 7.30  – 14.00 11.30 – 12.00 14.00 – 19.30
Ketvirtadienis 7.30  – 14.00 11.30 – 12.00 14.00 – 19.30
Penktadienis 7.30  – 13.00 11.30 – 12.00 13.00 – 16.00

GIMNAZIJOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS LIUDMILOS CALKO PAGRINDINĖS

VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pvz.: mokymosi sunkumais, elgesio ar mokyklos lankymo problemomis);
 • inicijuoja, organizuoja socialinius projektus bei vykdo prevencines programas;
 • kartu su klasės auklėtojais, kitais ugdytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines–pedagogines problemas ir ieškant efektyvių pagalbos būdų; padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį–pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį–informacinį darbą. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį; organizuoja ir koordinuoja socialinės–pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • mokykloje mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 • mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

Mokytojai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei mokykloje iškilusias problema, sunkumus;
 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė–pedagoginė pagalba;
 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.

      Kilus klausimams, galite kreiptis elektroniniu paštu l.calko@karoliniskiugimnazija.lt

      Interesantai konsultuojami 213 kabinete.

***

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

direktoriaus 2022-12-01                        

įsakymu Nr. V-96

Mokytojo padėjėjos Augustinos Bižytės-Petrovskienės darbo laikas

Darbo dienos

Darbo valandos

Pietų pertrauka

Pirmadienis

08.00 – 09.20

 

Antradienis

07.05 – 17.35

12.05-12.35

Trečiadienis

08.00 – 09.20; 13.20 – 17.20

 

Ketvirtadienis

08.00 – 9.20; 10.10 – 11.10

 

Penktadienis

9.15 – 10.15

 

***

PATVIRTINTA

Karoliniškių gimnazijos

direktoriaus 2022-12-14

įsakymu Nr. V-96

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos mokytojo padėjėjos Ritos Lašinienės

darbo grafikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

Antradienis

12.30 – 17.30

Trečiadienis

7.00 – 18.30

12.05 – 12.35

Ketvirtadienis

Penktadienis

13.30 – 17.30

 Vilniaus Karoliniškių gimnazijos sveikatos priežiūros specialistės Ritos Lašinienės

darbo grafikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Pirmadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Antradienis

7.30 – 12.30

Trečiadienis

Ketvirtadienis

7.30 – 17.00

12.00 – 12.30

Penktadienis

7.30 – 13.30

11.30 – 12.00