Pagalbos mokiniui specialistai

KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR

JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

Direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d.

įsakymu Nr. V-8

Psichologės Lauros Vitkės darbo laikas

Pirmadienis

7.30 – 11.30

12:00 – 13.00

Antradienis

 

12:30 – 17.30

Trečiadienis

7.30 – 11.30

12.00 – 17.00

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis

7.30 – 11.30

12:00 – 13.00

Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis. 

 

 

Tikslas:

Teikti psichologinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo, mokymosi problemas – padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis. Taip pat stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos mokykloje kūrimą.

Uždaviniai:

1. Konsultuoti mokykloje besimokančius mokinius bei mokinių (vaikų) tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, padedant spręsti iškylančias problemas;

Įvertinti mokinių galias ir sunkumus, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;

2. Teikti individualią ir grupinę pagalbą elgesio, emocinių, bendravimo ir kt. sunkumų turintiems mokiniams ir jų tėvams bei už mokinių ugdymą atsakingiems mokytojams;

3. Vykdyti mokinių (vaikų), jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos bendruomenės švietimą aktualiais vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;

4. Vykdyti psichologinių problemų prevenciją: rengti, organizuoti ir įgyvendinti prevencines

5. programas bei priemones;

6. Dalyvauti vaiko gerovės komisijos veikloje, bendradarbiauti su pagalbos mokiniui specialistais (socialine pedagoge, specialiąja pedagoge), įvairiomis tarnybomis;

7. Atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius vykdyti tiriamąją veiklą.

Mokyklos psichologo veiklos sritys:

1. Konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas. Psichologinės konsultacijos – konfidencialios.

2. Įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų  nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą.

3. Švietimas: mokyklos bendruomenės švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

4. Psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (Mokyklos bendruomenės grupių tyrimai), prevencinių priemonių bei programų rengimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių prevencija, intervencija ir postvencija.

5. Bendradarbiavimas: su specialistais, Vaiko gerovės komisijos nariais, mokytojais, mokyklos administracija bei darbas su jais komandoje sprendžiant mokinių problemas. Taip pat bendradarbiavimas su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, Vaiko raidos centru, Paramos vaikams centru, Vilniaus miesto psichologine pedagogine tarnyba, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, universitetais  ir kt. institucijomis).

Nr. Veiklos turinys Metodai Data Vykdytojas/-ai
1. Psichologinis konsultavimas:
1.1 Individualios mokinių, jų tėvų ir mokytojų konsultacijos Mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais mokytojais, VGK nariais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas, jų konsultavimas. visus metus L. Vitkė
1.2  Psichologinių rekomendacijų teikimas Rekomendacijos teikiamos žodžiu bei raštu konsultuojamiems vaikams, mokinių tėvams, mokytojams, kitiems specialistams visus metus L. Vitkė
1.3 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių konsultavimas Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, kuriems VPPT rekomenduota psichologo pagalba, konsultavimas ir pagalbos jiems teikimas visus metus L. Vitkė
2. Psichologinis įvertinimas:
2.1  Mokinių asmenybės, emocinių bei elgesio problemų, mokymosi sunkumų, galių ir sunkumų nustatymas Naudojant patikimus testus (WISC-III, ASEBA, SDQ,  ir  kt.) klausimynus bei kitas metodikas (pvz. projekcinius testus) įvertinimo metu gaunama informacija 

 

 

apie mokinių asmenines

savybes, interesų sritis, emocinius bei elgesio sunkumus, pažintinius

procesus, galių ir sunkumų sritis, intelektinius gebėjimus, interesus.

visus metus L. Vitkė
2.2 Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių psichologinis įvertinimas Psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį/pakartotinį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą (siunčiant mokinį į VPPT) pagal poreikį L. Vitkė, 

 

 

L. Ribinskaitė

2.3 Individualūs – mokinių, grupiniai – klasių stebėjimai Pamokų, pertraukų metu stebimi mokiniai, tekiamos stebėjimo išvados, rengiamos rekomendacijos pagal poreikį 

 

 

 

L. Vitkė, 

 

 

L. Calko

3.Psichologinis švietimas:
3.1 Mokinių švietimas psichologinėmis temomis 

 

 

 

 

Psichologinio švietimas klasės velandėlių metu, įvairios paskaitos, seminarai, diskusijos, įvairiomis temomis:
Pasitikėjimas savimi ir kitais;
Stresas prieš egzaminus;
  

 

Emocijų atpažinimas ir valdymas;

Kaip įveikti negatyvias mintis?

Kas yra nerimas ir kaip nustoti nerimauti;
Konfliktai ir efektyvus  jų sprendimas;
Mokymosi motyvacija;
Efektyvus mokymasis;

Mokymasis remiantis nustatytu mokymosi stiliumi

Laiko planavimas;

Karjeros planavimas

 ir kt. pagal poreikį

klasės auklėtojui iš anksto suderinus klasės valandėlės metu L. Vitkė, 

 

 

klasių auklėtojai

3.2 Informacijos apie psichologinės ir socialinės-pedagoginės pagalbos galimybes mokykloje pristatymas 

 

 

 

 

Klasės valandėlių, bendrų mokinių susirinkimo aktų salėje metu mokiniams prisistato psichologė bei soc. pedagogė bei papasakoja apie pagalbos galimybes Karoliniškių gimnazijoje   L. Vitkė , 

 

 

L. Calko,

 

3.3 Psichologinis mokinių tėvų švietimas 

 

 

 

 

Mokinių tėvai šviečiami vaikų raidos, psichologijos, emocinių ir elgesio, mokymosi sunkumų, auklėjimo klausimais tėvų susirinkimų, seminarų, atvirųjų durų dienų metu, stendiniai, elekroniniai Tamo pranešimai, informacija mokyklos elektroniniame tinklalapyje pagal poreikį visus metus L. Vitkė
3.4 Psichologinis mokytojų švietimas Pranešimai skaitomi bendrų mokytojų susirinkimų, seminarų metu, pristatomos psichologinių tyrimų išvados, rekomendacijos. pagal poreikį 

 

 

 

 

L. Vitkė, 

 

 

 L. Ribinskaitė

3.5 Informacijos sklaida mokiniams, jų tėvams, mokytojams 

 

 

 

 

Įvairi šviečiamojo pobūdžio stendinė informacija, lankstinukai, informaciniai bukletai, informacija siunčiama per elektroninį Tamo dienyną, talpinama mokyklos internetiniame puslapyje visus metus L. Vitkė
  

 

 

4. Prevencinė veikla:

4.1 Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos minėjimas Informacijos sklaida ( Tamo dienynas, stendinė medžiaga) 2019-09-06/10 L. Vitkė 

 

 

L. Calko

4.2 Pasaulinės psichikos sveikatos dienos minėjimas Stendinė informacija, elektroniniai pranešimai gimnazijos bendruomenei: apie psichikos sveikatos tausojimą, pagalbos galimybes. Mokinių gamina lankstinukus apie sveikatos tausojimą. 2019-10-02 L. Vitkė 

 

 

L. Calko

J. Kuliukienė

4.3 Europos kovos su prekyba žmonėmis dienos minėjimas Informacijos sklaida (Tamo dienynas, stendinė medžiaga) 2019-10-18 L. Vitkė 

 

 

L. Calko

4.4 Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas Informacijos sklaida (Tamo dienynas, stendinė medžiaga) 2019-11-15/18 L. Vitkė 

 

 

L. Calko

4.5 Akcijos tarptautinei nerūkimo dienai paminėti. Informacijos sklaida (Tamo dienynas, stendinė medžiaga) 2019-11-20 L. Vitkė 

 

 

L. Calko

4.6 Grupiniai užsiėmimai mokiniams 

 

 

 

 

Klasės valandėlių, bendrų pamokų aktų salėje metu (prieš patyčias, priklausomybes, konfliktų sprendimo, mokymosi motyvacijos stiprinimo, klasės mikroklimato gerinimo ir k.t.) klasės auklėtojui iš anksto suderinus L. Vitkė, 

 

 

L. Calko,

klasių auklėtojai

4.7 Saugesnio interneto dienos minėjimas Informacijos sklaida elektroninių patyčių prevencijai 2020-02-06 L. Vitkė 

 

 

L. Calko

IT mokytojai

4.8 

 

 

 

Akcijos Sąmoningumo mėnuo BE PATYČIŲ renginiai Akcijos, informacijos platinimas, pranešimai 2020 m. kovas L. Vitkė, 

 

 

L. Calko

  Tarptautinės kovos su triukšmu dienos nubėhunas Tyliosios pertraukos organizavimas 2020-04-20 Soc. Pedagogė, 

 

 

Klasių auklėtojai,

Psichologė,

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

4.9 Akcijos Gegužė – mėnuo be smurto renginiai Akcijos, konkursai 2020 m. gegužė L. Vitkė, 

 

 

 L. Calko

4.10 Pasaulinės dienos be tabako minėjimas Informacijos sklaida (Tamo dienynas, stendinė medžiaga) 2020-05-31 L. Vitkė, 

 

 

 L. Calko

5.Tyrimai:
5.1 Naujai atvykusių I  gimnazijos klasių mokinių adaptacijos tyrimas Duomenų rinkimas, apdorojimas. Vėliau analizė ir rezultatų pristatymas mokytojams. 2019- 10/11 L. Vitkė, 

 

 

 L. Calko

5.2 Klasių mikroklimato tyrimai Tiriamas konkrečios klasės mikroklimatas, teikiamos rekomendacijos klasės auklėtojai klasės auklėtojui iš anksto suderinus L. Vitkė, 

 

 

 klasių auklėtojai

5.3 Mokinių motyvacijos tyrimai Tiriamas konkrečios klasės mokinių mokymosi stilius, teikiamos rekomendacijos mokiniams kaip efektyviau mokytis klasės auklėtojui iš anksto suderinus L. Vitkė; 

 

 

 klasių auklėtojai

6. Bendradarbiavimas:
6.1 Dalyvavimas Vaiko gerovės komisijos veikloje 

 

 

 

Bendradarbiaujant su kitais specialistais, tikslingos pagalbos mokiniams planavimas bei teikimas. Įvairių probleminių situacijų analizė ir sprendimas. 

 

 

Mokykloje įvykstančių krizinių situacijų valdymas.

Psichologinės pagalbos

teikimas specialiųjų

poreikių mokiniams, jų

tėvams bei vaiką ugdantiems pedagogams.

visus metus L. Vitkė , 

 

 

VGK nariai,

gimnazijos administracija

6.2 Dalyvavimas Vilniaus miesto švietimo įstaigų psichologų sudėtingų atvejų analizės grupėje Sudėtingų atvejų aptarimas, dalinimasis gerąja patirtimi. Supervizijas veda VPPT psichologė J. Šabliauskienė I ir III kiekvieno mėnesio pirmadienį L. Vitkė
6.3 Dalyvavimas Vilniaus miesto gimnazijų psichologų metodinio būrelio susitikimuose   Supervizijas veda VPPT psichologė V. Voišnienė Paskutinis kiekvieno mėnesio pirmadienis L. Vitkė
6.3 Dalyvavimas sprendžiant mokinių problemas prevenciniuose pokalbiuose, apskritųjų stalų metu Bendradarbiaujant su socialine pedagoge bei kitais specialistais mokinių ir mokytojų konsultavimas, pagalbos jiems planavimas. visus metus L. Vitkė, 

 

 

 L. Calko,

L. Ribinskaitė,

L. Bakanienė,

gimnazijos administracija

 

6.4 Bendradarbiavimo ir partnerystės ryšių plėtojimas Apsikeitimas informacija, konsultavimasis, atvejų nukreipimas, pagalbos galimybių analizė, bendrų projektų planavimas.  Su Vilniaus miesto psichologine pedagogine tarnyba, SPPC, Valstybiniu psichikos sveikatos centru, vietiniais psichikos sveikatos centrais, Paramos vaikams centru, Jaunimo psichologinės pagalbos centru ir kt. organizacijomis. visus metus L. Vitkė
7.  Savišvieta, kvalifikacijos kėlimas:
7.1 Dalyvavimas 

 

 

kvalifikacijos

tobulinimo veikloje:

mokymuose, seminaruose,

mokslinėse konferencijose.

Įgyjamos naujos 

 

 

kompetencijos,

plėtojamos turimos.

visus metus L. Vitkė
8.Organizacinė veikla:
8.1 Darbo planavimas Darbo planų rengimas. Naujų projektų planavimas ir organizavimas. visus metus L. Vitkė
8.2 Darbo organizavimas Darbo dokumentų  tvarkymas (registracijos žurnalų, įvertinimo protokolų, klientų kortelių ir kt.). Ataskaitų rengimas. 

 

 

 

visus metus L. Vitkė
8.3 Metodinė veikla Metodinės bei šviečiamosios informacijos paieška ir sisteminimas. Straipsnių ir pranešimų, praktikumų ir kitų metodinių priemonių rengimas. visus metus L. Vitkė

      PSICHOLOGINĖS PAGALBOS GALIMYBĖS UŽ GIMNAZIJOS RIBŲ

Psichologinės pagalbos tarnyba

Telefono numeris

Darbo laikas

Vilties linija
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai

116 123

visą parą

Jaunimo linija
Emocinę paramą teikia savanoriai

8 800 28888

visą parą

Vaikų linija
Emocinę paramą teikia savanoriai

116 111

kasdien (11:00–21:00)

Pagalbos moterims linija
Pagalbą teikia savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

8 800 66366

kasdien (10:00–21:00)

Krizių įveikimo centras.

Jeigu ieškote skubios psichologinės pagalbos, kviečiame kreiptis į specialistą jo budėjimo laiku. Konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į Krizių įveikimo centrą (Giedraičių g. 60A, Vilnius, www.krizesiveikimas.lt).
* Pirminė konsultacija nemokama, be išankstinės registracijos, amžiaus apribojimų nėra.

8 640 51555

I–V (16.00–20.00)

VI

(12.00-16.00)

Vilniaus Karoliniškių psichikos sveikatos centras, L. Asanavičiūtės g. 27, Vilnius

8 (5) 2 458417

 

I-V

(7.00 – 20.00)

Internetu

Jaunimo linija
Emocinė parama teikiama jaunimui

Registruotis ir rašyti: www.jaunimolinija.lt/laiskai

atsako per 2 darbo dienas

Vaikų linija
Emocinė parama teikiama vaikams, paaugliams

Registruotis ir rašyti
www.vaikulinija.lt

atsako per 2-3 darbo dienas

Vilties linija
pagalba teikiama suaugusiems

Rašyti svetainėje paklausk.kpsc.lt/contact.php
arba rašyti el. paštu vilties.linija@gmail.com

atsako per 3 darbo dienas

Pagalbos moterims linija
Pagalba teikiama moterims ir merginoms

Rašyti el. paštu
pagalba@moteriai.lt

atsako per 3 darbo dienas

      Gimnazijoje psichologinę pagalbą teikia psichologė Laura Vitkė 320 kab.
       Kilus klausimams, galite kreiptis elektroniniu paštu l.vitke@karoliniskiugimnazija.lt

***

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

Direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d.

įsakymu Nr. V-3

Specialiosios pedagogės Loretos Ribinskaitės darbo laikas

Darbo dienos

Darbo valandos

Antradienis

12.10 – 16.30

Trečiadienis

8.30 – 13.30

Ketvirtadienis

12.10 – 16.20

Konsultacijų, netiesioginio darbo su mokiniais laikas

Pirmadienis

14.55 – 17.00

Antradienis

16.30 – 17.00

Trečiadienis

8.00 – 8.30

Ketvirtadienis 16.20 – 17.00

GIMNAZIJOS SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS LORETOS RIBINSKAITĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

Specialiojo pedagogo pagrindinis uždavinys – rūpintis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymo(si) sunkumų korekcija bei sėkminga integracija gimnazijoje, bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais), konsultuoti juos. 
      Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą gimnazijoje;
 • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete popamokiniu laiku) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, individualizuoti programas;
 •  teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves, šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius.

      Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei

 • mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • mokykloje vaikas turi mokymosi ir / ar elgesio problemų;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

      Mokytojai gali kreiptis į specialiąją pedagogę, jei

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir / ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui iškilusias ugdymo problemas, sunkumus;
 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga specialioji pedagoginė pagalba.

      Kilus klausimams, galite kreiptis elektroniniu paštu l.ribinskaite@karoliniskiugimnazija.lt

      Interesantai konsultuojami 208 kabinete.

*** 

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V-9

Socialinės pedagogės Liudmilos Calko darbo laikas 2017–2018 m. m.

Savaitės diena

Mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų, klasės auklėtojų ir kitų specialistų konsultavimas gimnazijoje

Pietų pertrauka

Mokinių lankymas namuose, tiriamasis ir organizacinis darbas, konsultacijos su kitais specialistais ne gimnazijoje

Pirmadienis 7.30  – 14.00 11.30 – 12.00 14.00 – 19.30
Antradienis 7.30  – 14.00 11.30 – 12.00 14.00 – 19.30
Trečiadienis 7.30  – 14.00 11.30 – 12.00 14.00 – 19.30
Ketvirtadienis 7.30  – 14.00 11.30 – 12.00 14.00 – 19.30
Penktadienis 7.30  – 13.00 11.30 – 12.00 13.00 – 16.00

GIMNAZIJOS SOCIALINĖS PEDAGOGĖS LIUDMILOS CALKO PAGRINDINĖS

VEIKLOS KRYPTYS IR TURINYS

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 • dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pvz.: mokymosi sunkumais, elgesio ar mokyklos lankymo problemomis);
 • inicijuoja, organizuoja socialinius projektus bei vykdo prevencines programas;
 • kartu su klasės auklėtojais, kitais ugdytojais padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti vaiką, jo socialinius įgūdžius; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 • bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines–pedagogines problemas ir ieškant efektyvių pagalbos būdų; padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą; teikia siūlymus, kaip būtų galima gerinti socialinį–pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką;
 • kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį–informacinį darbą. Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį; organizuoja ir koordinuoja socialinės–pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • mokykloje vaikas susiduria su mokymosi ar kitais sunkumais, kurių jis vienas ar kartu su tėvais nėra pajėgus išspręsti;
 • mokykloje mokinys patiria patyčias ar fizinį smurtą;
 • mokykloje vaikas turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga informacija apie įstaigas, teikiančias socialinę, psichologinę ar kitą pagalbą vaikui;
 • siekiama efektyvesnio bendradarbiavimo su mokytojais, mokiniais ar kitų institucijų specialistais.

Mokytojai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

 • pastebi, kad mokinys turi mokymosi ir/ar elgesio problemų;
 • reikalinga pagalba sprendžiant mokiniui ar mokinių grupei mokykloje iškilusias problema, sunkumus;
 • mokiniui ar mokinių grupei reikalinga socialinė–pedagoginė pagalba;
 • organizuojant ir įgyvendinant socialinius ir/ar prevencinius projektus.

      Kilus klausimams, galite kreiptis elektroniniu paštu l.calko@karoliniskiugimnazija.lt

      Interesantai konsultuojami 213 kabinete.

***

PATVIRTINTA

Karoliniškių gimnazijos

direktoriaus 2018-08-31

įsakymu Nr.  V-33

Mokytojo padėjėjos darbo laikas ir pareigybės

Darbo dienos

 

Mokytojo padėjėjos darbo valandos

Pietų pertrauka

Mokytojo padėjėjos darbo valandos

Papildomos pedagoginės darbo valandos

Pirmadienis

    –

Antradienis

8.00 – 12.05

Trečiadienis

10.20 – 14.20

9.25 – 10.10;

15.15 – 16.45

Ketvirtadienis

8.00–12.05

12.05 – 12.35

12.35 – 13.20

15.20 – 16.05

Penktadienis

8.00–12.05

12.05 – 12.35

12.35 – 13.35

15.15 –16.45

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, padėjėjas (toliau – padėjėjas) padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme ir popamokinėje veikloje turintiems labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

2. Padėjėjas dirba su mokiniu ar mokinių grupe, bendradarbiaudamas su mokytoju, auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais.

3. Padėjėjas dirba vadovaudamasis mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei pareigybės aprašymu.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PADĖJĖJUI

4. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.

5. Gebėjimas bendrauti su mokiniais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.

6. Gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.

7. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

III. PADĖJĖJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

8. Padeda mokiniui (mokinių grupei):

8.1. orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu;

8.2. apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;

8.3. įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti:

8.3.1. paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

8.3.2. padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

8.3.3. padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

8.3.4. padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

8.4. atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;

8.5. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

8.5.1. išlipti iš transporto priemonės atvykus į mokyklą ir įlipti į transporto priemonę išvykstant iš mokyklos;

8.5.2. judėti po mokyklą, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

9. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

10. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

11. Padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei mokinio, mokinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą.

      Kilus klausimams, galite kreiptis elektroniniu paštu 

      Interesantai konsultuojami 208 kabinete. 

***

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės NIJOLĖS ŠIDAGIENĖS

darbo laikas

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Antradienis

7.30 – 17.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

7.30 – 17.30

12.00 – 12.30

Penktadienis

7.30 – 17.30

12.00 – 12.30

E. paštas nijolesidagiene@vvsb.lt