Biblioteka

Kontaktai

      Bibliotekos vedėja – Žana Kavaliauskienė.

      Skaityklos darbuotoja – Žana Kavaliauskienė.

      Biblioteka (abonementas) – 221 kabinetas.

      Skaitykla – 218 kabinetas.

      El. paštas biblioteka@karoliniskiugimnazija.lt 

      Bibliotekos darbo laikas 7.30–16.00 val.

 

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos direktoriaus

2010 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-221

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS NAUDOJIMOSI

BIBLIOTEKA IR SKAITYKLA

TAISYKLĖS

      I. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

      1. Bibliotekos ir skaityklos lankytojas yra kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys, apsilankęs gimnazijos bibliotekos ar skaityklos patalpose.

      2. Bibliotekos skaitytojas – kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys, kuris naudojasi gimnazijos bibliotekoje esančiais dokumentais.

      3. Gimnazijos bibliotekos skaitytojai – mokiniai registruojami pagal Mokinių registre patvirtintą moksleivių sąrašą.

      4. Gimnazijos bibliotekos skaitytojai – kiti gimnazijos bendruomenės nariai registruojami pagal asmens dokumentą.

      5. Kiekvienas skaitytojas ir lankytojas su naudojimosi biblioteka ir skaitykla taisyklėmis susipažįsta jas perskaitęs asmeniškai.

      6. Bibliotekos ir skaityklos naudojimosi taisyklės pakabinamos bibliotekoje, matomoje vietoje.

      II. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMAS

      7. Kiekvienam skaitytojui yra užvedamas formuliaras. Skaitytojui paimant dokumentą, bibliotekos darbuotojas skaitytojo formuliare įrašo dokumento pavadinimą ir paėmimo datą.

      8. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną paimtą dokumentą, o jį grąžinat, skaitytojo akivaizdoje, pasirašo bibliotekininkas.

       9. Skaitytojas į namus gali išsinešti ne daugiau 5 egz. dokumentų ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui. 

      10. Mokomoji literatūra gali būti išduodama skaitytojui ir ilgesniam laikotarpiui. Grąžinimo terminą skaitytojas suderina su bibliotekininku.

      11. Leidiniai, kurių bibliotekoje yra 1-2 vienetai, į namus neišduodami. Šiais leidiniais galima naudotis tik bibliotekos skaitykloje.

      12. Enciklopedijomis, žodynais, žinynais taip pat galima naudotis tik bibliotekos skaitykloje.

      13. Elektroninėje laikmenoje ar kompaktinėse plokštelėse esantys leidiniai išduodami bendra leidinių išdavimo tvarka.

      14. Vadovėliai skaitytojams išduodami pagal atskirą tvarką.

      III. VADOVĖLIŲ IŠDAVIMO IR SURINKIMO TVARKA

      15. Kiekvienų mokslo metų pradžioje dalyko mokytojas paima reikalingų mokiniams išdalinti vadovėlių kiekį gimnazijos bibliotekoje.

      16. Dalyko mokytojas vadovėlių paėmimą patvirtina parašu „Vadovėlių išdavimo- grąžinimo“ lape.

      17. Dalyko mokytojas, paėmęs vadovėlius, juos išdalina moksleiviams pagal sąrašą pasirašytinai.

      18. Pasibaigus mokslo metams (arba pabaigus vadovėlio dalį) vadovėlis grąžinamas mokytojui pasirašytinai tame pačiame lape, kuriame buvo pasirašyta dėl vadovėlio gavimo.

      19. Vadovėlių apskaitos lapus dalyko mokytojas saugo iki tol, kol visi vadovėliai bus surinkti. Vadovėlius mokiniai turi grąžinti mokytojui iki einamųjų mokslo metų pabaigos, t. y. iki rugpjūčio 31d.

      20. Dalyko mokytojas neišduoda vadovėlio mokiniui naujaisiais mokslo metais, kol mokinys negrąžina praėjusiais metais gauto dalyko vadovėlio arba už jį neatsiskaito.

      21. Mokytojai, nutraukę darbo sutartis arba išeinantys vaiko priežiūros atostogų nepasibaigus mokslo metams, vadovėlių išdavimo sąrašus su moksleivių parašais, atiduoda mokyklos bibliotekos vedėjai, kuri šį sąrašą perduoda toje klasėje pradėjusiam dirbti mokytojui.

      22. Mokytojai, išvykstantys iš mokyklos mokslo metų pabaigoje, jų paimtus vadovėlius, leidinius ir mokymo priemones grąžina bibliotekai per 3 dienas iki atleidimo datos.

      23. Mokinys, išvykstantis mokytis į kitą mokyklą, vadovėlius grąžina dalykų mokytojams, kurie pasirašo mokinio atsiskaitymo lapelyje. Atsiskaitymo lapelį moksleivis pristato gimnazijos direktoriaus pavaduotojui.

      24. Vadovėliai vasarai mokiniams išduodami įrašant į skaitytojo formuliarą.

      IV. SKAITYTOJO IR LANKYTOJO TEISĖS

      25. Skaitytojas turi teisę:

      25.1. Naudotis bibliotekos ir skaityklos fondo dokumentais ir mokymo priemonėmis bibliotekos nustatyta tvarka.

      25.2. Dalyvauti bibliotekoje ir skaitykloje organizuojamuose renginiuose.

      25.3. Naudotis bibliotekoje esančia kompiuterine technika ir internetu ieškoti reikiamos informacijos mokymuisi.

      25.4. Gauti konsultaciją dėl literatūros paieškos.

      25.5. Teikti paramą mokyklos bibliotekai grožinės, mokslinės ar publicistinės literatūros leidiniais ar kitais dokumentais.

      V. SKAITYTOJO IR LANKYTOJO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

      26. Skaitytojas privalo:

      26.1. Tausoti ir saugoti bibliotekos ir skaityklos dokumentus, kompiuterinę techniką, mokymo priemones ir kitą turtą.

      26.2. Neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų tol, kol jie neįrašomi į skaitytojo formuliarą.

      26.3. Nustatytu laiku grąžinti paimtus dokumentus į biblioteką arba pratęsti naudojimosi jais terminą.

      26.4. Neardyti dokumentų išdėstymo tvarkos lentynose.

      26.5. Pasikeitus gyvenamajai vietai apie tai informuoti biblioteką.

      26.6. Paimtą knygą peržiūrėti ir apie pastebėtus trūkumus (išplėštus lapus, sutepimus ir kt.) informuoti bibliotekinininką.

      26.7. Vadovėliais naudotis nustatyta tarka.

      26.8. Bibliotekoje ir skaitykloje laikytis tvarkos ir tylos, kad nebūtų trikdomas kitų skaitytojų dėmesys ir darbas.

      26.9. Praradęs ar sugadinęs dokumentą, skaitytojas privalo jį pakeisti tokiu pat, bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti jo vertę pinigais rinkos kaina.

      26.10. Skaitytojams, pažeidinėjantiems bibliotekoje nustatytą tvarką (laiku negrąžinantiems knygų, triukšmaujantiems, nesilaikantiems nustatytos tvarkos) laikinai yra atimama teisė naudotis mokyklos biblioteka.

      Bibliotekos vedėja                                                                                                   Leonora  Kalantienė

 

Istorija

      Vilniaus Karoliniškių gimnazijos biblioteka įkurta 1976 metais. Nuo 2011 metų pradėjo atskirai veikti nauja moderni skaitykla, skirta mokiniams. Joje įrengtos 28 paprastos bei 6 kompiuterinės darbo vietos. Yra kopijavimo ir spausdinimo aparatas, muzikinis centras, multimedija. Ja dažnai naudojasi mokiniai, pristatydami savarankiškus projektinius darbus. Tais pačiais metais abonemente yra įrengta kompiuterinė skaitykla, skirta mokytojams. Teikiamos spausdinimo bei kopijavimo paslaugos. Lentynose kaupiama naujausia pedagoginė metodinė literatūra. Nuo 2011 m. gimnazijos bibliotekoje pradėta diegti mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS.

Filosofija

      „Pažink save – pažinsi tikrovę, išmok tobulinti save – mokėsi tobulinti pasaulį.“ (Ž. Ž. Ruso)

Misija

      Mokyklos bibliotekos misija – teikti informaciją ir idėjas, kurios yra labai svarbios sėkmingai veiklai šių dienų vis labiau į žinias ir informaciją orientuotoje visuomenėje.

Vizija

      Biblioteka – šiuolaikinių paslaugų, leidžiančių lengviau gauti, keistis, naudotis reikalinga informacija, kompleksas, aktyviai dalyvaujantis mokyklos bendruomenės kultūriniame bei socialiniame gyvenime, taip pat švietimo bei ugdymo procese, skatinančiame savarankišką mokymąsi.

      Bibliotekos veikla ir paslaugos:

· Pagal galimybes atnaujina gimnazijos bibliotekos knygų bei vadovėlių fondus.

· Bendradarbiauja su mokytojais.

· Teikia bibliografinę ir faktinę informaciją.

· Nuolat teikia informaciją apie naujai gautus leidinius.

· Užsako periodinę spaudą, ją tvarko.

· Užtikrina galimybę vartotojams naudotis bibliotekos fondais, kompiuteriais ir internetu.

· Atlieka knygų komplektavimą informacinėje sistemoje MOBIS.

· Organizuoja parodas, projektinius pristatymus.

· Dalyvauja savišvietos, profesinės kvalifikacijos kėlime.

Bibliotekos fondas

      Šiuo metu bibliotekos fonde yra 10 177 dokumentų egzemplioriai. Didžiąją fondo dalį sudaro knygos (10 014 egz.). Likusi dalis (163 egz.) – kiti dokumentai (kompaktiniai diskai, mokomosios kompiuterinės programos, muzikiniai CD, DVD filmai, vaizdajuostės). Gimnazijos bibliotekos fondą sudaro ir vadovėliai (17 100 vadovėliai).

Skaitytojai

 • Bibliotekos skaitytojai ir lankytojai yra gimnazijos bendruomenės nariai.

      Bibliotekoje jūs rasite:
 • enciklopedijų:

  • „Visuotinę enciklopediją“ (t. 1-25),

  • „Mokomąją matematikos enciklopediją“,

  • „Lietuva. Šeimos enciklopediją“,

  • „Mažosios Lietuvos enciklopediją“ (t. 1-4),

  • „Iliustruotą vaikų enciklopediją“,

  • „Pažink pasaulį“,

  • „Mokslo enciklopediją“,

  • „Technikos enciklopediją“(t. 1-3),

  • „Mitologijos enciklopediją“(t. 1-2),

  • „Mažosios Lietuvos enciklopediją“,

  • „Didžiąją gyvūnų enciklopediją“,

  • „Gamtos enciklopediją“,

  • „Pasaulio geografijos enciklopediją“,

  • „Muzikos enciklopediją“,

  • „Biologijos enciklopediją“,

  • „Biblijos enciklopediją“,

  • „Lietuvių literatūros enciklopediją“ ir kt.

 • enciklopedinių žinynų:

  • „Augalai“,

  • „Gyvūnai“,

  • „Žmogus“,

  • „Pasaulis pro mokroskopą“,

  • „Visata“,

  • „100 gražiausių pasaulio miestų“,

  • „100 įspūdingiausių gamtos stebuklų“,

  • „Senovės civilizacijas“,

  • „Sportą“,

  • „Pasaulio valstybes“,

  • „Karus“,

  • „Pasaulio geografiją“,

  • „Iliustruotą faktopediją“,

  • „Iliustruotą biologijos žinyną“,

  • „Iliustruotą enciklopedinį žodyną“,

  • „Evoliuciją – teminį žinyną“,

  • „Mokinio žinyną“,

  • „Mokyklinį geografijos žinyną“,

  • „Kas yra kas Lietuvoje“ ir kt.

  • „Visuotinį enciklopedinį žodyną“,

  • „Collins. English dictionary“,

  • „Sporto terminų žodyną“,

  • „Didįjį anglų – lietuvių kalbų žodyną“,

  • „Lietuvos respublikos Seimų narių biografinis žodynas“,

  • „Tarptautinių žodžių žodyną“,

  • „Antikos žodyną“,

  • „Iliustruotą mitologijos žodyną“.

  • „Istorijos žodyną“,

  • „Naująjį simbolių žodyną“,

  • „Ekologijos ir aplinkos žodyną“,

  • „Dailės žodyną“ ir kt.

  • Encarta 2002 (anglų k.),

  • Encyclopedia Britannica,

  • Lietuvių etninė kultūra,

  • Užsienio klasikinio meno enciklopedija,

  • Klasikinės muzikos enciklopedija,

  • Lietuvių tautosaka

  • Įgarsinta lietuvių klasikinė literatūra (Jonas Biliūnas, „Liūdna pasaka“; Šatrijos Ragana, „Sename dvare“; Žemaitė, „Apsakymai“; Jurgis Savickis, „Novelės“).

  • Žodis po žodžio (kalbos kultūra),

  • Lietuvių – rusų ir rusų – lietuvių kalbų žodynas,

  • Tekstų rengyklė,

  • Dizaino studija: baldų ir interjero dizainas,

  • Mokomasis kompiuterinis modeliavimas. Modeliavimo programa,

  • Meno epochos ir stiliai,

  • Grožio salonas,

  • Lietuvių kalbos bendrinė tartis,

  • Europos integracijos pamokos,

  • Lietuvos geografijos atlasas,

  • Bendrosios ir mokomosios atviros programos,

  • Pasaulio geografinės zonos,

  • Gimtoji istorija,

  • Įdomioji Lietuvos istorija,

  • Istorijos laboratorija,

  • Lietuva iki Mindaugo,

  • Slaptieji XXa. archyvai (d. I-II ),

  • Sovietinė Lietuva. Kaip mes gyvenome. 1953-1985 m.,

  • Lietuva. Anapus ir šiapus laiko ir kt.

  • Lietuvos himnas. „Tautiška giesmė“,

  • Gražiausios partizanų dainos,

  • O taip norėjosi gyventi.

  • Tu ne viena, Lietuva!

  • Kaip aras pašautas,

  • Vilniaus mieste gražus daržas,

  • Maironis: lyrika. Skaito Laimonas Noreika,

  • Už laisvę, Tėvynę ir tave: gražiausios partizanų dainos,

  • Rašytojų balsai ir kt.

  • Lietuvos miškuos,

  • Visi nepastebėti vaikai,

  • Sibiro kirpėjas,

  • Ūkų ūkai,

  • Balkonas,

  • Žmogaus kūnas,

  • Šiukšlynų milijonierius,

  • Kovo 11-osios kontekstai ir Sausio 13-oji,

  • Janinos Lapinskaitės filmai,

  • Prieš parskrendant į žemę: esė apie vaikų ligoninę ir kt.

 • žodynų:

 • kompaktinių diskų:

 • mokomųjų kompiuterinių programų:

 • muzikinių CD:

 • DVD filmų:

 • vaizdajuosčių: V. Mykolaičio-Putino „Einu“, „Antanas Vienuolis“, „Visi už vieną“, „Europokeris“ ir kt.

      Bibliotekoje ir skaitykloje galite:

 • naudotis enciklopedijomis, žinynais, žodynais, vadovėliais, informacinėmis knygomis,

 • susipažinti su naujų knygų parodomis,

 • lankyti parodas bei rengti savo darbų parodas,

 • skaityti šiuos periodinis leidinius:

  • „Psichologiją Tau“,

  • „Šiaurės Atėnus“,

  • „Nacionalinę geografiją“,

  • „Iliustruotą mokslą“,

  • „Iliustruotą istoriją“,

  • „Kultūros barus“.

      Prie bibkiotekos yra mokytojų skaitykla.

 • Skaitykloje kaupiama pedagoginė, metodinė literatūra, pedagoginė periodika, metodiniai leidiniai,

 • čia taip pat galite rasti įvairių seminarų, projektų, konferencijų medžiagą.

      Bibliotekoje ir skaitykloje organizuojamos  parodos, eksponuojami dailės mokytojos Angelijos Vekterienės ir technologijų mokytojos Laimos Kantakevičienės mokinių darbai. Rengiami naujų knygų pristatymai, organizuojamas  tradicinis šaškių-šachmatų turnyras.

 

Literatūros kūrinių iliustracijos

2022 m. sausis

 

Antras knygų gyvenimas

      Knygų nauda žmogaus gyvenime begalinė. Jų skaitymas padeda geriau suvokti aplinką ir žmones, lavina intelektą ir stiprina smegenų veiklą. Jos padeda atsipalaiduoti, stiprina vaizduotę, praturtina mūsų žodyną, ugdo mus ir skatina pasitikėjimą savimi.

      Idėja suteikti knygai naują paskirtį kilo pasitarus su technologijų mokytoja Laima Kantakevičiene ir radus įdomios informacijos internete. Mane sudomino menininkė Nicola Nobo, kuri senas knygas paverčia tikrais meno kūriniais. Merginos rankomis lankstomi knygų puslapiai pamažu virsta origamio šedevru, kuriuos menininkė vadina „book okigami“ (liet. knygų origamis).

      Tiek namie, tiek bibliotekose atsiranda jau neskaitomų knygų, kurios keliauja į makulatūrą. Tokios knygos tinka kūrybai lankstant ir kuriant naują meno kūrinį, kuris bus puiki namų dekoracija.

Simona Strelkovaitė, 4b klasė, 2022 m. sausis

               

Ernesto Pateckio (2c kl.) piešinių paroda VIENO PIEŠINIO EVOLIUCIJA

2019 m. sausis

 

SKAITYKLA

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos  direktoriaus

2011 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. V–1

 VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS SKAITYKLOS VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TAISYKLĖS

      I. BENDROJI DALIS

      1. Vilniaus Karoliniškių gimnazijos skaityklos (toliau – skaitykla) vartotojų aptarnavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato bendrąją vartotojų aptarnavimo tvarką, jų teises, pareigas, atsakomybę.

      2. Skaityklos fondai yra Vilniaus Karoliniškių gimnazijos (toliau – gimnazija) turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Skaitykla turi teisę naudotis gimnazijos bendruomenės nariai.

      3. Skaitykla užtikrina vartotojų teisę naudotis skaitykloje sukauptais informacijos ir žinių ištekliais, internetu bei skaityklos teikiamomis paslaugomis.

      4. Naudojimasis skaitykla yra nemokamas.

      5. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:

      Vartotojas – Karoliniškių gimnazijos skaityklos paslaugų gavėjas.

      Skaityklos paslauga – tai bet kokia paslauga, sukurta vykdant skaityklos veiklą ir naudojant skaitykloje esančius ar kitus prieinamus informacijos išteklius, skaityklos įrenginius, patalpas ir specialistų kompetenciją, teikiama vartotojui nemokamai.

      Dokumentas – naudojama ir saugoma laikmena su joje įrašyta informacija: knyga, periodinis leidinys, natos, mikroformos, garsinis ir (arba) regimasis, kartografinis, vaizdinis, elektroninis ar kitu būdu pateikiantis informaciją dokumentas. 

      II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

      6. Asmuo, norėdamas tapti skaityklos vartotoju, privalo susipažinti su gimnazijos skaityklos taisyklėmis.

      7. Skaitykloje saugomi dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje.

      III. VARTOTOJO TEISĖS,  PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

      8. Vartotojas turi teisę:

      8.1. gauti iš skaityklos fondo dokumentus naudojimuisi skaitykloje;

      8.2. gauti išsamią informaciją apie skaityklos fondą ir jos teikiamas paslaugas;

      8.3. pateikti užklausą žodžiu, raštu;

      8.4. lankytis skaityklos rengiamose parodose ir kituose renginiuose;

      8.5. pareikšti savo nuomonę apie skaityklos darbą ir jos teikiamas paslaugas;

      8.6. nemokamai naudotis internetu ne daugiau kaip 2 val. per dieną;

      8.7. dirbti vienu kompiuteriu tik vienam vartotojui;

      8.8. naudotis „Internet Explorer“ peržiūros programomis;

      8.9. naudotis elektroninio pašto programomis;

      8.10. įsirašyti reikalingą informaciją į laikmeną;

      8.11. naudotis nešiojamais kompiuteriais.

      9. Vartotojai privalo:

      9.1. paltus, striukes, apsiaustus palikti rūbinėje;

      9.2. tausoti ir saugoti skaityklos dokumentus, negadinti skaityklos inventoriaus;

      9.3. neišnešti dokumentų iš skaityklos patalpų;

      9.4. pernešti dokumentus į kitas patalpas galima tik leidus skaityklos darbuotojui;

      9.5. skaityklos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir skaityklos darbuotojui;

      9.6. laikytis naudojimosi internetine skaitykla ir interneto etikos taisyklių;

      9.7. naudotis informacijos paieška internete tik mokslo ir mokymosi tikslais;

      9.8. baigus darbą, išjungti visas programas;

      9.9. pastebėjus programinės arba techninės įrangos gedimus, nedelsiant informuoti skaityklos darbuotoją;

      10. Vartotojams draudžiama:

      10.1. įrašyti savo laikmenų duomenis į kompiuterio kietąjį diską;

      10.2. įdiegti atsineštą programinę įrangą ir naikinti įdiegtas programas;

      10.3. žaisti žaidimus, skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitą nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, platinti elektronines šiukšles, piktybines programas, virusus, įsilaužti į kitas kompiuterines programas;

      10.4. naudotis mobiliojo ryšio paslaugomis;

      10.5. kompiuteriai išjungiami likus 10 min. iki skaityklos uždarymo.

      11. Vartotojo atsakomybė:

      11.1. praradęs ar nepataisomai sugadinęs dokumentą, vartotojas privalo jį pakeisti tokiu pat ar skaityklos pripažintu lygiaverčiu dokumentu. Jei pakeisti dokumentus neįmanoma, padarytą žalą vartotojas privalo atlyginti teisės aktų nustatyta tvarka;

      11.2. tyčia sugadinęs skaityklos turtą ar įvykdęs kitus naudojimosi skaitykla taisyklių pažeidimus, vartotojas gali būti įspėtas apie jo netinkamą elgesį, gali būti informuota gimnazijos administracija, mokinio tėvai ar globėjai;

      11.3. vartotojas, padaręs turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

      IV. SKAITYKLOS PAREIGOS IR TEISĖS 

      12. Skaitykla privalo:

      12.1. informuoti vartotojus apie savo dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas;

      12.2. užtikrinti galimybę vartotojams naudotis skaityklos fondais, kompiuteriais ir internetu.

      13. Skaitykla turi teisę:

      13.1. informuoti biblioteką apie vartotojus, piktybiškai nevykdančius naudojimosi skaitykla taisyklių.

      Skaityklos vedėja                                                                                                                  Žana Kavaliauskienė

 

MUZIEJUS

       Gimnazijos muziejus įsteigtas 1998 m. Tuo metu muziejui buvo skirta atskira patalpa, surinkti išlikę eksponatai ir užtikrinta jų apsauga.

      Muziejaus ekspozicija atspindi svarbiausias mokyklos gyvenimo akimirkas. Plačiausiais skyrelis apima laikotarpį  nuo mokyklos atidarymo 1974 m. iki gimnazijos kūrimo. Čia eksponuojamos nuotraukos, dokumentai ir kt. Kituose stenduose užfiksuota mokyklos ir vėliavos šventinimo, gimnazijos inauguracijos momentai. Eksponuojami įvairūs apdovanojimai, suvenyrai, moksleivių kūryba, kaupiami šimtadienių bei „Gimnazisto“ laikraščiai ir kt. Atskiras stendas – Sausio 13-ajai, pagerbiant buvusius gimnazijos mokinius – Loretą Asanavičiūtę ir Igną Šimulionį. Muziejuje apsilanko mokiniai ir mokyklos svečiai.

      Eksponatai inventorinami, klasifikuojami pagal medžiagas, skirstomi į pagrindinį ir pagalbinį fondus. Vedama muziejinių vertybių apskaita, pildomi pagrindiniai apskaitos dokumentai, inventorinėse knygose kiekvienas eksponatas aprašomas, jam suteikiamas inventorinis numeris.

      Šiais metais planuojama muziejų plėsti. Patalpos yra skirtos ekspozicijai ir fondų saugyklai. Pagal ruošiamą teminį planą bus stengiamasi kuo plačiau atskleisti visos gimnazijos bendruomenės darbą ir pasiekimus.

      Rengiant naują ekspoziciją, kviečiame aktyviai prisidėti visus mokytojus, moksleivius ir jų tėvelius. Rengėjai bus dėkingi už visus Jūsų dovanotus ar paskolintus eksponatus. Tiktų viskas: įvairios nuotraukos, ženkleliai, prizai, raštai, medaliai, monetos, sovietiniai pinigėliai, talonėliai, vagnorėliai ir kt.; įvairi sovietinė atributika, įvairūs etnokultūros daiktai (užmiršti namuose ar močiučių palėpėse) ir visa, kas atspindi mūsų mokyklos ir karoliniškiečių gyvenimą. Ekspozicijoje Jūsų vardas būtinai bus pažymėtas šalia Jūsų atnešto eksponato. Mums visiems reikalingas muziejus, kuriame vyktų pamokos, įvairūs renginiai, susitikimai, diskusijos, būtų vedamos ekskursijos. Kurkime gimnazijos muziejų drauge!