Klasių auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2021–2022 m. m.

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2021-2022 m. m.

TIKSLAS

      Siekti klasės auklėtojų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla klasėje, gerinant ugdymo kokybę ir pasiekimus, puoselėjant humanistines vertybes, ugdant sveikos gyvensenos, emocines ir socialines kompetencijas, mokinių sąmoningumą bei pilietiškumą bendradarbiaujant su tėvais.

UŽDAVINIAI:

 • Analizuoti klasės auklėtojų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės auklėtojų ugdomajai veiklai.
 • Gerinti klasės auklėtojų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, kuriant atvirą, šiuolaikišką, saugią ir sveiką aplinką.
 • Dalyvauti procesuose, teikiant individualią pagalbą kiekvienam mokiniui siekiant mokymosi sėkmės.
 • Bendradarbiauti su dalykų mokytojais, gimnazijos administracija, psichologe, socialine pedagoge, specialiąja pedagoge, mokiniais ir jų tėvais, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos.
 • Puoselėti tautinę tapatybę atspindinčias tradicijas modernios visuomenės sąlygomis ugdant mokinių lyderystę.
 • Skleisti naujoves, dalintis gerąja patirtimi ir ją skatinti, siekti ugdyti(s) visapusiškos asmenybės bendrąsias kompetencijas.
 • Aktyviai naudotis Kultūros paso teikiamomis galimybėmis.

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Higienos reikalavimų laikymasis ir Covid–19 prevencija.
 • Ugdymo(si) rezultatų ir lankomumo gerinimas.
 • Mokinių kultūrinių ir socialinių–pilietinių kompetencijų ugdymas.
 • Gyvenimo įgūdžių ugdymas.

LAUKIAMI REZULTATAI

      Bendradarbiaujant su socialine pedagoge, psichologe, specialiąja pedagoge, gimnazijos administracija, Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupe ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis organizacijomis klasės vadovui bus suteikta pagalba sprendžiant mokymosi, lankomumo ir socialines, sveikos gyvensenos problemas.

      Klasės auklėtojai skatins auklėtinių mokymosi motyvaciją, lavins mokėjimą mokytis, padės ugdyti kultūrines ir socialines–pilietines kompetencijas.

      Bendradarbiaujant su tėvais ir mokytojais dalykininkais gerės tėvų informavimas apie vaiko pasiekimus ir pažangą.

      Klasės auklėtojai bendradarbiaudami tarpusavyje skleis gerąją patirtį.

 

      Planas parengtas vadovaujantis gimnazijos 2021–2022 m. m. veiklos programa. Rengiant planą atsižvelgta į gimnazijos 2021–2022 m. m. ugdymo planą ir gimnazijos strateginį 2019–2023 metų planą.

Eil. Nr.  Tema Atsakingas Vykdymo terminas Laukiami rezultatai Pastabos
Posėdžiai
1. Klasės auklėtojų metodinės grupės veiklos plano 2021–2022 m. m. sudarymas ir tvirtinimas. Klasės auklėtojų veiklos planų sudarymas ir tvirtinimas. Pavaduotoja A. Būdienė, metodinės grupės pirmininkė A. Valotkienė, klasių auklėtojai 2021 m. rugsėjo 1–17 d. Produktyvus, sistemingas darbas.  
2. Klasės auklėtojų metodinės grupės 2021–2022 m. m. veiklos analizė, įsivertinimas. Pasiūlymų teikimas 2022–2023 m. m. veiklos planui, plano projekto 2022–2023 m. m. sudarymas. Metodinės grupės pirmininkė A. Valotkienė, klasių auklėtojai 2022 m. birželio mėn. Atliktų darbų rezultatų analizė, gerosios patirties sklaida, įsivertinimas, tikslingas tolimesnės veiklos planavimas.  
3. Klasių auklėtojai dalyvauja įgyvendinant Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupės nutarimus, aptaria prevencines priemones. Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupė, kl. auklėtojai Per visus metus Bus sprendžiamos mokymosi ir lankomumo problemos.  
4. Gerosios patirties pasidalijimas klasių auklėtojų darbe. Metodinės grupės pirmininkė A. Valotkienė, klasių auklėtojai 2022 m. balandžio mėn. Dalijimasis gerąja patirtimi stiprins auklėtojų tarpusavio bendradarbiavimą.  
Dalyvavimas renginiuose
1. Mokslo metų pradžios šventė

A. Valotkienė,

klasių auklėtojai

2021 m. rugsėjo 1 d. Puoselėjamos tradicijos, ugdomas fizinis aktyvumas, sveikas gyvenimo būdas.  
2. Gamtos diena Klasių auklėtojai 2021 m. rugsėjo 2 d.  
3. „Karoliniškių mylios“ bėgimas

Klasių auklėtojai,

fizinio ugdymo mokytojai

2021 m. rugsėjo 3 d.  
4. Europos kalbų diena 1–2 kl. auklėtojai,

užsienio kalbų mokytojai

2021 m. rugsėjo 24 d. Patenkinti mokinių kultūriniai, sportiniai, socialiniai, pažintiniai poreikiai.  
5. Mokytojo diena Gimnazistų taryba,

klasių auklėtojai

2021 m. spalio 5 d.  
6. Kino vakaras Helovino tema Gimnazistų taryba,

klasių auklėtojai

2021 m. spalio 29 d.  
7. Vėlinės, kapų lankymas ir tvarkymas Klasių auklėtojai 2021 m. spalio ir lapkričio mėn. Ugdomos pilietinės, tautinės vertybės, puoselėjamos tradicijos.  
8. Pirmokų krikštynos 1 kl. ir 4 kl. auklėtojai 2021 m. lapkričio mėn.  
9. Tolerancijos diena Klasių auklėtojai 2021 m. lapkričio 16 d.  
10. 1–4–ųjų klasių adventinė–kalėdinė popietė Klasių auklėtojai 2021 m. gruodžio mėn.  
11. Neatlygintinos kraujo donorystės diena Gimnazistų taryba,

3–4 kl. mokiniai

2022 m. sausio 12 d.  
12. Sausio 13–osios minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“ Klasių auklėtojai 2022 m. sausio 13 d.  
13. Pirmokų patriotinės dainos projektas Socialinių mokslų metodinė grupė, A. Valotkienė,

klasių auklėtojai

2022 m. vasario mėn.  
14. Šimtadienis 3–4 kl. auklėtojai 2022 m. vasario mėn.  
15. Patriotinės dainos konkursas antrokams

2 kl. auklėtojai,

A. Valotkienė

2022 m. kovo mėn.  
16. Kovo 11–osios šventė. Koncertas „Skiriu Lietuvai“ Istorijos mokytojai,

klasių auklėtojai

2022 m. kovo mėn.  
17. Ekologinė akcija „Darom“ Soc. pedagogė L. Calko,

Ž. Roličiūtė,

klasių auklėtojai

2022 m. balandžio mėn.  
18. Paskutinio skambučio šventė 3–4 kl. auklėtojai,

A. Valotkienė

2022 m. gegužės mėn.  
19. Sporto šventė Klasių auklėtojai,

fizinio ugdymo mokytojai

2022 m. birželio mėn.  
20. Iškilminga atestatų įteikimo šventė 4 kl. auklėtojai 2022 m. liepos mėn.  
21. Karjeros dienos. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais Klasių auklėtojai Per visus mokslo metus    
22. Klasių valandėlės pagal pilietiškumo ir lyderystės ugdymo programas Raktai į sėkmę ir Savu keliu 2 kl. ir 3 kl. auklėtojai Per visus mokslo metus    
23. Dalyvavimas „Kultūros paso“ edukaciniuose renginiuose Klasių auklėtojai,

 

dalykų mokytojai

2021 m. rugsėjo – gruodžio mėn.    
Darbas su tėvais
1. Individualūs pokalbiai su tėvais, bendradarbiavimas su specialistais, jų rekomendacijos Klasių auklėtojai Per visus mokslo metus Tėvams teikiama informacija apie vaikų pasiekimus ir elgesį.

Bendradarbiaujant siekiama bendrų tikslų.

 
2. Dalyvavimas Tėvų dienų renginiuose. Gimnazijos taryba, klasių auklėtojai 2 kartus per mokslo metus Glaudesni ryšiai tarp gimnazijos ir mokinio šeimos.  
3. Klasės auklėtojų veiklos viešinimas gimnazijos internetinėje svetainėje Klasių auklėtojai,

A. Urbanavičius

Per visus mokslo metus Informacijos sklaida.  
Darbas su gimnazijos specialistais
1. 1 kl. mokinių adaptacijos tyrimas, rezultatų ir rekomendacijų aptarimas Psichologė L. Vitkė,

1 kl. mokiniai

1 pusmetis Mokyklos bendruomenės švietimas ir rekomendacijų taikymas.  
2. Pedagoginių, psichologinių naujovių taikymas praktikoje Psichologė L. Vitkė,

klasių auklėtojai

Per visus mokslo metus Pagalba klasių auklėtojams ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas.  
Kvalifikacijos tobulinimas
1. Dalyvavimas seminaruose Klasių auklėtojai, pavaduotoja R. Sabūnienė Per visus mokslo metus Pedagogų švietimas. Pagal poreikį

 

              Metodinės grupės pirmininkė                                                                                      Augustė Valotkienė