Klasių auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2017–2018 m. m.

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2017-2018 m. m.

      TIKSLAS:

      siekti nuolatinio klasių auklėtojų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla klasėje.

      UŽDAVINIAI:

      1. Analizuoti klasių auklėtojų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės auklėtojų ugdomajai veiklai.

     2. Gerinti klasių auklėtojų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, užtikrinant saugią ugdymo(si) aplinką.

     3. Dalyvauti procesuose, užtikrinančiuose individualią mokinių pažangą, mokyti mokinius įsivertinti savo veiklą, rezultatus bei valdyti savo mokymąsi.

      4. Bendradarbiauti su dalykų mokytojais, gimnazijos administracija, psichologu, socialiniu pedagogu, mokiniais ir mokinių tėvais, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos.

      5. Skleisti pedagogines ir metodines naujoves, dalintis gerąja patirtimi, skatinti ją. Teikti siūlymus aktualių ugdymo ir visapusiškos asmenybės būtinų bendrųjų kompetencijų ugdymuisi.

      PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

      Mokymosi rezultatų gerinimas.

      Sveikatingumo ugdymas ir žalingų įpročių prevencija. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos integracija (2016)

      Gyvenimo įgūdžių ugdymas.

      Mokinių kultūrinių kompetencijų ugdymas.

      LAUKIAMI REZULTATAI:

      Bendradarbiaudami su socialine pedagoge, psichologu, gimnazijos administracija, Vaiko gerovės komisija ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis organizacijomis padėsime klasių auklėtojams spręsti mokymosi, lankomumo ir socialines problemas.

      Klasių auklėtojai prisidės prie auklėtinių mokymosi motyvacijos skatinimo, mokėjimo mokytis, kultūrinių kompetencijų ugdymo ir padės planuoti jų tolimesnę karjerą per klasės valandėles, socialinę–pilietinę veiklą, individualius pokalbius su mokiniais, jų tėvais ir mokytojais dalykininkais. Klasių auklėtojai skleis savo gerąją patirtį bendradarbiaudami tarpusavyje. Gerės tėvų informavimas apie vaikų pasiekimus.

      Planas parengtas vadovaujantis gimnazijos 2017–2018 metų veiklos planu. Rengiant planą atsižvelgta į gimnazijos 2017–2018 mokslo metų ugdymo planą, vidaus įsivertinimą.

Eil.Nr.

Tema

Laukiami rezultatai

Atsakingas

Vykdymo

terminas

Pastabos

 

Posėdžiai

 

1.

 

Klasės auklėtojų metodinės grupės veiklos plano 2017–2018 m. m. sudarymas ir aprobavimas. Klasės auklėtojų veiklos planų sudarymas ir tvirtinimas.

Produktyvus, sistemingas darbas.

 

2017 m.

rugpjūčio mėn.

 

 

2.

Sveikatos ugdymo ir prevencinių programų įgyvendinimas.

 

Gerosios patirties sklaida.

Klasių auklėtojai

Po I ir II pusm.

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos integracija (2016)

 

3.

Klasės auklėtojų metodinės grupės veiklos 2017–2018 m. m. analizė, įsivertinimas, pasiūlymų teikimas 2018–2019 m. m. veiklai. Klasės auklėtojų metodinės grupės veiklos plano projekto 2018–2019 m. m. sudarymas ir tvirtinimas.

Atliktų darbų rezultatų analizė, gerosios patirties sklaida, įsivertinimas, tikslingas tolimesnės veiklos planavimas.

 

2018 m. birželio mėn.

 

 

Renginiai

 

1.

2.

Karoliniškių mylia – bėgimas.

Neformalaus ugdymo mugė

Patenkinti mokinių saviraiškos poreikiai.

Klasių auklėtojai

2017 m. rugsėjis (1 savaitė)

 

 

3.

Kalbų diena pirmokams.

1 kl. auklėtojai, užs. kalbų mokytojai

2017 m. rugsėjo 26 d.

 

 

4.

Krepšinio turnyras 3:3 (1–2 gimn. kl.) gimnazijos taurei laimėti.

1–3 kl. auklėtojai, kūno kultūros mokytojai

2017 m. spalis

 

 

 

5.

L. Asanavičiūtei atminti tinklinio varžybos merginoms.

Kūno kultūros mokytojai

2017 m. lapkritis –2018 m. sausis

 

 

1 ir 4 kl. auklėtojai

Spalis

 

 

6.

,,Pirmokų krikštynos“.

 

 

L. Kantakevičienė

Spalio 7 d.

 

 

8.

Tolerancijos diena

L. Calko

Lapkričio 16 d.

 

 

9.

„Žemė puošias sidabru“ – kalėdinių pasirodymų šventė 1–3 gimn. klasėms, kalėdinė knygų labdaros akcija, „Kalėdų langai“.

T. Janukėnas, H. Šklėrius, klasių auklėtojai, A. Būdienė, Ž. Kavaliauskienė, A. Vekterinė

2017 m. gruodis

 

 

10.

Neatlygintinos kraujo donorystės diena.

A. Būdienė, gimnazistų taryba

Sausio 12 d.

 

 

11

Labdaros akcija.

Gimnazistų taryba, socialinė pedagogė L. Calko

Vasario 14 d.

 

 

12

Futbolo blitz turnyras

D. Greviškis

Vasaris

 

 

13.

Renginiai Vasario 16-ajai ir Lietuvos 100–mečiui.

Tradicijų tęstinumas. Bendrųjų gebėjimų ugdymas, geros mokyklos kūrimas

Klasės auklėtojai, R. Birieta, V. Žekonienė

2018 m. vasaris

 

 

14

,,Šimtadienis“.

3 klasių auklėtojai, A. Būdienė

2018 vasaris

 

 

15.

,,Kaziuko kermošius“.

R. Kisielius

Kovo 1 savaitė

 

 

16.

Liaudiškos dainos konkursas 1-2 gimn. kl. – Kovo 11-ajai.

Klasių auklėtojai, T. Janukėnas

Kovo 2 savaitė

 

 

17.

Karjeros ugdymo savaitė.

J. SereičikienėKlasių auklėtojai

2018 m.

vasaris

 

 

18.

Menų savaitė. 1–3 gimn. klasės.

A. Vekerienė, klasių auklėtojai

Gegužės 1 savaitė

 

 

19.

Šlovės tribūna.

A. Būdienė

Gegužės 4 savaitė

 

 

20.

Paskutinio skambučio šventė.

 

A. Būdienė, 3 klasių auklėtojai

2018 m. gegužė

 

 

21.

Sporto šventė.

 

Klasių auklėtojai, kūno kultūros mokytojai

2018 m. birželis

 

 

22.

Pagrindinės mokyklos pažymėjimų įteikimo šventė.

 

S. Andraikėnas, 2 klasių auklėtojai

2018 m. birželis

 

 

23.

Iškilminga atestatų įteikimo šventė

Direktorius, R. Sabūnienė, klasių auklėtojai

2018 m. liepa

 

 

Darbas su tėvais

 

1.

Individualių pokalbių organizavimas.

 

Tėvai gaus informaciją apie vaikų pasiekimus. Bendradarbiavimas padės siekti bendrų tikslų.

Klasių auklėtojai

Per mokslo metus

 

 

2.

 

Atvirų gimnazijos durų dienų organizavimas.

Glaudesni ryšiai tarp gimnazijos ir šeimos

Klasių auklėtojai

2017 m. lapkričio 9 d. nuo 17 iki 19 val.

2018 m. kovo 29 d. nuo 17 iki 19 val.

 

 

3.

 

Psichologiniai tyrimai: adaptacija ir emocinis saugumas – tyrimo medžiaga pristatoma bendruomenei.

Tėvų švietimas

Psichologas T. Kelpša

1–2 pusmečiai

 

 

4.

Tėvų švietimas karjeros ugdymo klausimais.

 

J. Sereičikienė

Visuotinio tėvų susirinkimo metu

2018 m.

 

 

5.

 

Klasės vadovų veiklos viešinimas gimnazijos internetinėje svetainėje.

Pagerės gimnazijos įvaizdis

 

Klasių auklėtojai, A. Urbanavičius

Per mokslo metus

 

 

Kvalifikacijos tobulinimas

 

1.

 

Pedagoginių, psichologinių naujovių taikymas praktikoje.

Pagalba klasių auklėtojams ugdant profesines kompetencijas

Klasių auklėtojai, T. Kelpša

Per mokslo metus

 

 

2.

 

Dalyvavimas seminaruose.

Pedagogų švietimas

 

Klasių auklėtojai, R. Sabūnienė

Per mokslo metus

Pagal poreikį

 

3. Emocinio intelekto ugdymas Klasės auklėtojų švietimas Klasių auklėtojai, K. Vilkauskienė II pusmetis    

Metodinės grupės pirmininkė                                                                                                     Katažina Vilkauskienė