Klasių auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2020–2021 m. m.

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2020-2021 m. m.

TIKSLAS

     Siekti klasės auklėtojų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla klasėje, puoselėjant bendražmogiškąsias vertybes, ugdant sveikos gyvensenos bei socialines kompetencijas, mokinių sąmoningumą bei pilietiškumą, bendradarbiaujant su tėvais.

UŽDAVINIAI:

 • Analizuoti klasės auklėtojų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės auklėtojų ugdomajai veiklai.
 • Gerinti klasės auklėtojų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, kuriant atvirą, šiuolaikišką, saugią ir sveiką aplinką.
 • Dalyvauti procesuose, teikiant efektyvią pagalbą kiekvienam vaikui siekiant individualios pažangos.
 • Bendradarbiauti su dalykų mokytojais, gimnazijos administracija, psichologe, socialine pedagoge, specialiąja pedagoge, mokiniais ir jų tėvais, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos.
 • Puoselėti nacionalinę tapatybę atspindinčias tradicijas modernios visuomenės sąlygomis ugdant mokinių lyderystę.
 • Skleisti naujoves, dalintis gerąja patirtimi ir ją skatinti, siekti ugdyti(s) visapusiškos asmenybės bendrąsias kompetencijas.
 • Aktyviai naudotis Kultūros paso  teikiamomis galimybėmis.

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Sveikatingumo ugdymas, higienos reikalavimų laikymasis ir žalingų įpročių prevencija.
 • Mokymosi rezultatų ir lankomumo gerinimas.
 • Mokinių kultūrinių ir socialinių – pilietinių kompetencijų ugdymas.
 • Gyvenimo įgūdžių ugdymas.

LAUKIAMI  REZULTATAI

      Bendradarbiaujant su socialine pedagoge, psichologe, specialiąja pedagoge, gimnazijos administracija, Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupe  ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis organizacijomis klasės vadovui bus suteikta pagalba sprendžiant mokymosi, lankomumo ir socialines, sveikos gyvensenos problemas.

      Klasės auklėtojai skatins auklėtinių mokymosi motyvaciją, lavins mokėjimą mokytis, padės ugdyti kultūrines ir socialines – pilietines kompetencijas.

      Bendradarbiaujant su tėvais ir mokytojais dalykininkais gerės tėvų informavimas apie vaiko pasiekimus ir pažangą.

      Klasės auklėtojai bendradarbiaudami tarpusavyje skleis gerąją patirtį.

    Planas parengtas vadovaujantis gimnazijos 2020-2021 m. m. veiklos programa. Rengiant planą atsižvelgta į gimnazijos 2020-2021 m. m. ugdymo planą ir gimnazijos strateginį 2019 – 2023 metų planą.

Eil. Nr. 

Tema

Atsakingas

Vykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Pastabos

Posėdžiai

1.

Klasės auklėtojų metodinės grupės veiklos plano 2020-2021 m. m. sudarymas ir aprobavimas. Klasės auklėtojų veiklos planų sudarymas ir tvirtinimas.

Pavaduotoja ugdymui A. Būdienė, metodinės grupės pirmininkė, klasės auklėtojai

2020 m. rugsėjo 1-21 d.

Produktyvus, sistemingas darbas.

 

2.

Klasės auklėtojų metodinės grupės 2020-2021 m. m. veiklos analizė, įsivertinimas. Pasiūlymų teikimas 2021-2022 m. m. veiklos planui, plano projekto 2021-2022 m. m. sudarymas.

Metodinės grupės pirmininkė, klasės auklėtojai

2021 m. birželio mėn.

Atliktų darbų rezultatų analizė, gerosios patirties sklaida, įsivertinimas, tikslingas tolimesnės veiklos planavimas.

 

3.

Klasių auklėtojai dalyvauja kiekvieno mėnesio antrą savaitę organizuojamuose Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupės posėdžiuose ir sprendžia klasės mokinių lankomumo problemas.

Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupė, kl. auklėtojai

Per visus metus

Bus sprendžiamos mokymosi ir lankomumo problemos.

 

Renginiai

1.

Mokslo metų pradžios šventė

Pavaduotoja

A. Būdienė,

 A. Valotkienė, klasių auklėtojai

2020 m. rugsėjo 1 d.

 

 

2.

Gamtos diena

Klasių auklėtojai

2020 m. rugsėjo 2 d.

 

Puoselėjamos tradicijos, ugdomas fizinis aktyvumas, sveikas gyvenimo būdas.

 

3.

„Karoliniškių mylios“ bėgimas

Klasių auklėtojai, fizinio ugdymo mokytojai

2020 m. rugsėjo 4 d.

 

4.

Europos kalbų diena

1-2 kl. auklėtojai, užsienio kalbų mokytojai

2020 m. rugsėjo 24 d.

 

Patenkinti mokinių kultūriniai, sportiniai, socialiniai, pažintiniai poreikiai.

 

5.

Mokytojo diena

Pavaduotoja

 1. Būdienė,

4 kl. ir jų auklėtojai

2020 m. spalio

5 d.

 

6.

Pirmokų krikštynos

Pavaduotoja ugdymui A. Būdienė, 1 kl. ir 4 kl. auklėtojai

2020 m. spalio

mėn.

 

7.

Krepšinio turnyras 3:3 (1-2 gimn. kl.) gimnazijos taurei laimėti

1-2 kl. auklėtojai, fizinio ugdymo mokytojai

2020 m. spalio mėn.

 

8.

1-2 klasių tarpklasinės krepšinio varžybos

J. Varnelis

2020 m. lapkričio mėn.

 

9.

Tolerancijos diena

Soc. pedagogė L. Calko

2020 m. lapkričio 16 d.

 

Ugdomos pilietinės, tautinės vertybės, puoselėjamos tradicijos.

 

10.

Karjeros savaitė. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais

J. Sereičikienė

2020 m. lapkričio

20-25 d.

 

11.

Merginų tinklinio turnyras L. Asanavičiūtei atminti

J. Blažonienė,  fizinio ugdymo mokytojai

2020 m. gruodžio mėn.

 

12.

1-2-ųjų klasių  adventiniai – kalėdiniai vakarai

 

Pavaduotoja

A. Būdienė, klasių auklėtojai

 

2020 m. gruodžio mėn.

 

13.

Neatlygintos kraujo donorystės diena

Direktoriaus pavaduotoja A. Būdienė, gimnazistų taryba, 3-4 kl. moksleiviai

2021 m. sausio 12 d.

 

14.

Sausio 13 – osios minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“

Klasių auklėtojai

2021 m. sausio 13 d.

 

15.

Pirmokų patriotinės dainos projektas

 

Direktoriaus pavaduotoja  R.  Sabūnienė, socialinių mokslų metodinė grupė, klasių auklėtojai

2021 m. vasario mėn.

 

 

16.

Antrokų protmūšis, skirtas Vasario 16-ajai

 

 

Istorijos mokytojai:

R. Birieta,

V. Žekonienė, A. Čižauskienė

 

2021 m. vasario 14 d.

 

 

17.

Šimtadienis

Direktoriaus pavaduotoja A. Būdienė, 3-4 kl. auklėtojai

2021 m. vasario mėn.

 

18.

Patriotinės dainos konkursas antrokams

 

Direktoriaus pavaduotoja A. Būdienė, 2 kl. auklėtojai, muzikos mokytoja

2021 m. kovo mėn.

 

19.

Kovo 11 – osios šventė. Koncertas“ Skiriu Lietuvai“

Pavaduotoja A.Būdienė, istorijos mokytojai

 

2021 m. kovo mėn.

 

20.

„Kaziuko kermošius“

R. Kisielius, menų mokytojų metodinė grupė

 

2021 m. kovo mėn.

 

 

 

 

 

21.

Ekologinė akcija – „Darom“

Pavaduotoja

A. Būdienė, soc. pedagogė L. Calko, Ž. Roličiūtė

2021 m. balandžio  mėn.

 

22.

Paskutinio skambučio šventė

Pavaduotoja 

A. Būdienė, 3-4 kl. auklėtojai

2021 m. gegužės mėn.

 

23.

Sporto šventė

Klasių auklėtojai, kūno kultūros mokytojai

2021 m. birželio mėn.

 

24.

Iškilminga atestatų įteikimo šventė

Direktorius S. Andraikėnas, pavaduotoja R. Sabūnienė, 4 kl. auklėtojai

2021 m. liepos mėn.

 

25.

Pirmųjų ir antrųjų klasių valandėlės pagal pilietiškumo ir lyderystės ugdymo programas Raktai į sėkmę ir Savu keliu

1 kl. ir 2 kl. auklėtojai

Per visus mokslo metus

 

 

Darbas su tėvais

1.

Individualūs pokalbiai su tėvais, bendradarbiavimas su specialistais, jų rekomendacijos

Klasių auklėtojai

Per visus mokslo metus

Tėvai gaus informaciją apie vaikų pasiekimus. Nuotoliniu būdu bus teikiama informacija įvairiais klausimais. Bendradarbiavimas padės siekti bendrų tikslų.

 

2.

Dalyvavimas Tėvų dienų renginiuose.

Gimnazijos taryba, klasių auklėtojai

2 kartus per mokslo metus

Glaudesni ryšiai tarp gimnazijos ir šeimos.

 

3.

Psichologiniai tyrimai: adaptacija ir emocinis saugumas. Tyrimo medžiaga pristatoma bendruomenei

Psichologė L. Vitkė

I pusmetis

Tėvų švietimas.

 

4.

Klasės auklėtojų veiklos viešinimas gimnazijos internetinėje svetainėje

Klasių auklėtojai,

A. Urbanavičius

Per visus mokslo metus

Pagerės gimnazijos įvaizdis.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

1.

Pedagoginių, psichologinių naujovių taikymas praktikoje

Psichologė L. Vitkė, klasių auklėtojai

Per visus mokslo metus

Pagalba klasių auklėtojams ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas.

 

2.

Dalyvavimas seminaruose

Klasių auklėtojai, pavaduotoja R. Sabūnienė

Per visus mokslo metus

Pedagogų švietimas.

Pagal poreikį

                       Metodinės grupės pirmininkė                                                             Žydronė Siniuvienė