Klasių auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2019–2020 m. m.

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA

KLASĖS AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2019-2020 m. m.

TIKSLAS

           Siekti klasės auklėtojų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla klasėje, ugdant mokinių sąmoningumą,  atsakingumą ir pareigingumą bei pilietiškumą, puoselėjant vertybes, bendravimo kultūrą ir bendradarbiaujant su tėvais.

 

UŽDAVINIAI:

  • Analizuoti klasės auklėtojų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės auklėtojų ugdomajai veiklai.
  • Gerinti klasės auklėtojų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, kuriant atvirą, šiuolaikišką, saugią ir sveiką aplinką.
  • Dalyvauti procesuose, užtikrinančiuose individualią mokinių pažangą, mokyti mokinius įsivertinti savo veiklą, pasiekimus.
  • Bendradarbiauti su dalykų mokytojais, gimnazijos administracija, psichologe, socialine pedagoge, specialiąja pedagoge, mokiniais ir jų tėvais, siekiant geresnės mokymosi kokybės ir pažangos.
  • Skleisti naujoves, dalintis gerąja patirtimi ir ją skatinti, siekti ugdyti(s) visapusiškos asmenybės bendrąsias kompetencijas.
  • Aktyviai naudotis Kultūros paso  teikiamomis galimybėmis.

 

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

  • Mokymosi rezultatų ir lankomumo gerinimas.
  • Mokinių kultūrinių ir socialinių – pilietinių kompetencijų ugdymas.
  • Sveikatingumo ugdymas ir žalingų įpročių prevencija.
  • Gyvenimo įgūdžių ugdymas.

 

LAUKIAMI  REZULTATAI

      Bendradarbiaujant su socialine pedagoge, psichologe, specialiąja pedagoge, gimnazijos administracija, Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupe  ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis organizacijomis klasės vadovui bus suteikta pagalba sprendžiant mokymosi, lankomumo ir socialines problemas.

      Klasės auklėtojai skatins auklėtinių mokymosi motyvaciją, lavins mokėjimą mokytis, padės ugdyti kultūrines ir socialines – pilietines kompetencijas.

      Bendradarbiaujant su tėvais ir mokytojais dalykininkais gerės tėvų informavimas apie vaiko pasiekimus ir pažangą.

      Klasės auklėtojai bendradarbiaudami tarpusavyje skleis gerąją patirtį.

       Planas parengtas vadovaujantis gimnazijos 2019-2020 m. m. veiklos programa. Rengiant planą atsižvelgta į gimnazijos 2019-2020 m. m. ugdymo planą ir gimnazijos strateginį 2019 – 2023 metų planą.

Eil. Nr. 

Tema

Atsakingas

Vykdymo terminas

Laukiami rezultatai

Pastabos

Posėdžiai

1.

Klasės auklėtojų metodinės grupės veiklos plano 2019-2020 m. m. sudarymas ir aprobavimas. Klasės auklėtojų veiklos planų sudarymas ir tvirtinimas.

Pavaduotoja ugdymui A. Būdienė, metodinės grupės pirmininkė, klasės auklėtojai

2019 m. rugsėjo 3-20 d.

Produktyvus, sistemingas darbas.

 

2.

Klasės auklėtojų metodinės grupės 2019-2020 m. m. veiklos analizė, įsivertinimas. Pasiūlymų teikimas 2020-2021 m. m. veiklos planui, plano projekto 2020-2021 m. m. sudarymas.

Metodinės grupės pirmininkė, klasės auklėtojai

2020 m. birželio mėn.

Atliktų darbų rezultatų analizė, gerosios patirties sklaida, įsivertinimas, tikslingas tolimesnės veiklos planavimas.

 

3.

Klasių auklėtojai dalyvauja kiekvieno mėnesio antrą savaitę organizuojamuose Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupės posėdžiuose ir sprendžia klasės mokinių lankomumo problemas.

Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupė, kl. auklėtojai

Per visus metus

Bus sprendžiamos mokymosi ir lankomumo problemos.

 

Renginiai

1.

Mokslo metų pradžios šventė

Klasės auklėtojai

2019 m. rugsėjo 2 d.

 

 

2.

„Karoliniškių mylios“ bėgimas

Klasės auklėtojai, kūno kultūros mokytojai

2019 m. rugsėjo 6 d.

Puoselėjamos tradicijos, ugdomas fizinis aktyvumas, sveikas gyvenimo būdas .

 

3.

Neformalaus ugdymo mugė

Klasės

auklėtojai, būrelių vadovai

2019 m. rugsėjo 11-12 d.

Patenkinti mokinių saviraiškos poreikiai.

 

4.

Europos kalbų diena

1-2 kl. auklėtojai, užsienio kalbų mokytojai

2019 m. rugsėjo 26 d.

 

Patenkinti mokinių kultūriniai, sportiniai, socialiniai, pažintiniai poreikiai.

 

5.

Mokytojo diena

4 kl. ir jų auklėtojai, dramos mokytoja S. Kasparaitė

2019 m. spalio 4 d.

 

6.

Pirmokų krikštynos

1 kl. ir 4 kl. auklėtojai

2019 m. spalio

mėn.

 

7.

Krepšinio turnyras 3:3 (1-2 gimn. kl.) gimnazijos taurei laimėti

1-2 kl. auklė- tojai, kūno kul- tūros mokytojai

2019 m. spalio mėn.

 

8.

Merginų tinklinio varžybos L. Asanavičiūtei atminti

Kūno kultūros mokytojai

2019 m. lapkričio mėn. – 2020 m. sausio mėn.

 

10.

Renginys „Advento kalendorius“

 

Klasių auklėtojai, dorinio ugdymo mokytojai

2019 m. gruodžio mėn.

 

Ugdomos pilietinės, tautinės vertybės, puoselėjamos tradicijos.

 

11.

Neatlygintos kraujo donorystės diena

Direktoriaus pavaduotoja A. Būdienė, gimnazistų taryba, 3-4 kl. moksleiviai

2020 m. sausio mėn.

 

12.

Sausio 13 – osios minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“

 

Klasių auklėtojai

2020 m. sausio 13 d.

 

13.

Pirmokų patriotinės dainos projektas

 

Direktoriaus pavaduotoja  R.  Sabūnienė, socialinių mokslų metodinė grupė, klasių auklėtojai

2020 m. vasario mėn.

 

 

14.

Antrokų protmūšis, skirtas Vasario 16-ajai

 

 

Socialinių mokslų metodinė grupė

 

2020 m. vasario mėn.

 

 

15.

Labdaros akcija

Gimnazistų taryba, soc. Pedagogė L. Calko

2020 m. vasario 14 d.

 

 

Tradicijų tęstinumas, bendrųjų kompetencijų ugdymas, geros mokyklos kūrimas.

?

16.

Šimtadienis

Direktoriaus pavaduotoja A. Būdienė, 3 kl. auklėtojai, dramos mokytoja S. Kasparaitė

2020 m. vasario mėn.

 

17.

Patriotinės dainos konkursas antrokams

Direktoriaus pavaduotoja A. Būdienė, 2 kl. auklėtojai, muzikos mokytoja

2020 m. kovo mėn.

 

18.

„Kaziuko kermošius“

R. Kisielius, menų mokytojų metodinė grupė

2020 m. kovo mėn.

?

20.

Sporto šventė

Klasių auklėtojai, kūno kultūros mokytojai

2020 m. birželio mėn.

 

21.

Iškilminga atestatų įteikimo šventė

Direktorius S. Andraikėnas, pavaduotoja R. Sabūnienė, 4 kl. auklėtojai

 

2020 m. liepos mėn.

 

22.

Pirmųjų ir antrųjų klasių valandėlės pagal pilietiškumo ir lyderystės ugdymo programą Raktai į sėkmę ir Savu keliu

1 kl. ir 2 kl. auklėtojai

Per visus mokslo

 

 

Darbas su tėvais

1.

Individualūs pokalbiai su tėvais

Klasių auklėtojai

Per visus mokslo metus

Tėvai gaus informaciją apie vaikų pasiekimus. Bendradarbiavimas padės siekti bendrų tikslų.

 

2.

Dalyvavimas Tėvų dienų renginiuose.

Gimnazijos taryba, klasių auklėtojai

2 kartus per mokslo metus

Glaudesni ryšiai tarp gimnazijos ir šeimos.

 

3.

Psichologiniai tyrimai: adaptacija ir emocinis saugumas. Tyrimo medžiaga pristatoma bendruomenei

Psichologė L. Vitkė

I pusmetis

Tėvų švietimas.

 

5.

Klasės auklėtojų veiklos viešinimas gimnazijos internetinėje svetainėje

Klasių auklėtojai,

A. Urbanavičius

Per visus mokslo metus

Pagerės gimnazijos įvaizdis.

 

Kvalifikacijos tobulinimas

1.

Pedagoginių, psichologinių naujovių taikymas praktikoje

Psichologė V. Klimenkienė, klasių auklėtojai

Per visus mokslo metus

Pagalba klasių auklėtojams ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas.

 

2.

Dalyvavimas seminaruose

Klasių auklėtojai, pavaduotoja R. Sabūnienė

Per visus mokslo metus

Pedagogų švietimas.

Pagal poreikį

 

              Metodinės grupės pirmininkė                                                  Žydronė Siniuvienė