Klasių auklėtojų metodinės grupės veiklos planas 2022–2023 m. m.

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA

KLASIŲ AUKLĖTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

VEIKLOS PLANAS

2022-2023 m. m.

TIKSLAS

Siekti klasės auklėtojų profesinio tobulėjimo, siejant metodinę veiklą su individualia veikla klasėje, ugdant mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą, kritinį mąstymą, asmeninės pažangos siekimą, plėtojant sveiką, saugią ir įtraukią edukacinę aplinką, diegiant įtraukias vertybes, tikėjimą kiekvienu mokiniu, skatinant lyderystę bei palaikant gerą bendruomenės emocinę savijautą.

UŽDAVINIAI:

 • Analizuoti klasės auklėtojų veiklos rezultatus, laikantis vienodų reikalavimų klasės auklėtojų ugdomajai veiklai.
 • Gerinti klasės auklėtojų veiklos planų įgyvendinimo kokybę, užtikrinant mokymosi šiuolaikiškumą mokymosi procese veiksmingai išnaudojant turimas mokymo priemones ir edukacines erdves.
 • Dalyvauti procesuose, vykdant kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėseną.
 • Bendradarbiauti su dalykų mokytojais, gimnazijos administracija, psichologe, socialine pedagoge, specialiąja pedagoge, mokiniais ir jų tėvais, kuriant ir palaikant emociškai saugų bendruomenės mikroklimatą.
 • Prisidėti prie gimnazijos bendruomenės socialinių emocinių kompetencijų stiprinimo, skatinti ir palaikyti pasidalytosios lyderystės kultūrą.
 • Padėti ugdyti(–is) mokinių 21 a. karjeros kompetencijas, sveikos gyvensenos ir rengimosi šeimai žinias bei įgūdžius.
 • Plėtoti kultūrinį ugdymą aktyviai naudojantis Kultūros paso teikiamomis galimybėmis.

PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 • Įtraukiojo mokymosi plėtojimas.
 • Mokinių individualios pažangos stebėsenos vykdymas.
 • Gamtos, technologijų, matematikos (STEAM) dalykų mokymosi tobulinimas.
 • Gimnazijos bendruomenės socialinių emocinių kompetencijų stiprinimas.

LAUKIAMI REZULTATAI

      Bendradarbiaujant su socialine pedagoge, psichologe, specialiąja pedagoge, gimnazijos administracija, Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupe ir kitomis vaiko gerove besirūpinančiomis organizacijomis klasės vadovui bus suteikta pagalba sprendžiant mokymosi, lankomumo ir socialines, sveikos gyvensenos problemas.

      Klasės auklėtojai skatins įtraukųjį mokymąsi, auklėtinių mokymosi motyvaciją, lavins mokėjimą mokytis, padės ugdyti(–is) kultūrines ir socialines emocines kompetencijas.

      Bendradarbiaujant su tėvais ir mokytojais dalykininkais gerės tėvų informavimas apie vaiko pasiekimus ir pažangą.

      Klasės auklėtojai bendradarbiaudami tarpusavyje skleis gerąją patirtį.

 

      Planas parengtas vadovaujantis gimnazijos 2022–2023 m. m. veiklos programa. Rengiant planą atsižvelgta į gimnazijos 2022–2023 m. m. ugdymo planą ir gimnazijos strateginį 2019–2023 metų planą.

Eil. Nr.

Tema

Atsakingas

Vykdymo terminas

Laukiami rezultatai

1.

Klasės auklėtojų veiklos planų sudarymas ir tvirtinimas. Klasės auklėtojų metodinės grupės veiklos plano 2022-2023 m. m. sudarymas ir tvirtinimas.

Pavaduotoja A. Būdienė, metodinės grupės pirmininkė A. Valotkienė, klasių auklėtojai

2022 m. rugsėjo 14 – 30 d.

Produktyvus, sistemingas darbas.

2.

Klasės auklėtojų metodinės grupės 2022-2023 m. m. veiklos analizė, įsivertinimas. Pasiūlymų teikimas 2023-2024 m. m. veiklos planui, plano projekto 2023-2024 m. m. sudarymas.

Metodinės grupės pirmininkė A. Valotkienė, klasių auklėtojai

2023 m. gegužės mėn.

Atliktų darbų rezultatų analizė, gerosios patirties sklaida, įsivertinimas, tikslingas tolimesnės veiklos planavimas.

3.

Klasių auklėtojai dalyvauja įgyvendinant Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupės nutarimus, aptaria prevencines priemones.

Vaiko gerovės komisijos mokinių lankomumo kontrolės grupė, kl. auklėtojai

Per visus metus

Bus sprendžiamos mokymosi ir lankomumo problemos.

1.

Mokslo metų pradžios šventė

Klasių auklėtojai,

menų mokytojai

2022 m. rugsėjo 1 d.

Puoselėjamos tradicijos, ugdomas fizinis aktyvumas, sveikas gyvenimo būdas.

2.

Edukacinės išvykos „Mokykla be sienų“

Klasių auklėtojai

2022 m. rugsėjo 2 d.

3.

Savivaldos rinkimai klasėse

1-4 kl. mokiniai ir auklėtojai

2022 m. rugsėjo mėn.

4.

„Karoliniškių mylios“ bėgimas

Klasių auklėtojai,

fizinio ugdymo mokytojai

2022 m. rugsėjo 9 d.

5.

Europos kalbų diena-viktorina

1 klasių auklėtojai,

užsienio kalbų mokytojai

2022 m. rugsėjo 26 d.

Patenkinti mokinių kultūriniai, sportiniai, socialiniai, pažintiniai poreikiai.

6.

Mokytojo diena

Gimnazistų taryba,

klasių auklėtojai

2022 m. spalio 5 d.

7.

Vėlinės, kapų lankymas ir tvarkymas

Klasių auklėtojai

2022 m. spalio ir lapkričio mėn.

Ugdomos pilietinės, tautinės vertybės, puoselėjamos tradicijos.

8.

Pirmokų inauguracija

1 kl. ir 4 kl. auklėtojai

2022 m. spalio mėn.

9.

Klasės fotografija

1-4 kl. mokiniai ir auklėtojai

2022 m. lapkričio mėn.

10.

Tolerancijos diena

Klasių auklėtojai

2022 m. lapkričio 16 d.

11.

Klasių adventinė – Kalėdinė popietė

1-4 kl. auklėtojai

2022 m. gruodžio mėn.

12.

Sausio 13 – osios minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“

1-4 kl. auklėtojai

2023 m. sausio 13 d.

13.

Vasario 16-ajai paminėti skirtas patriotinės dainos projektas

 

1 kl. mokiniai ir auklėtojai,

A. Valotkienė

2023 m. vasario mėn.

 

14.

Šimtadienis

3-4 kl. mokiniai ir auklėtojai

2023 m. vasario mėn.

15.

Veiksmo savaitė „Be patyčių“

1-4 kl. mokiniai ir auklėtojai

2023 m. kovo mėn.

16.

Kovo 11 – osios šventė. Patriotinės dainos konkursas

2 kl. mokiniai ir auklėtojai,

A. Valotkienė

2023 m. kovo mėn.

17.

Ekologinė akcija – „Darom“

Soc. pedagogė L. Calko,

Ž. Roličiūtė,

klasių auklėtojai

2023 m. balandžio  mėn.

18.

Paskutinio skambučio šventė

3-4 kl. auklėtojai,

A. Valotkienė

2023 m. gegužės mėn.

19.

Sporto šventė

Klasių auklėtojai,

fizinio ugdymo mokytojai

2023 m. birželio mėn.

20.

Atestatų įteikimo šventė

4 kl. auklėtojai

2023 m. liepos mėn.

21.

Mokinio įsivertinimo ir pažangos planavimo stebėsena

1-4 kl. mokiniai ir auklėtojai

Per visus mokslo metus

 

22.

Karjeros dienos. Susitikimai su įvairių profesijų atstovais

1-4 kl. auklėtojai

Per visus mokslo metus

 

23.

Klasių valandėlės pagal pilietiškumo ir lyderystės ugdymo programas Raktai į sėkmę ir Savu keliu

3 kl. ir 4 kl. auklėtojai

Per visus mokslo metus

 

24.

Dalyvavimas projekte „Sveikos gyvensenos skatinimas ir moksleivių sveikatos raštingumo ugdymas Vilniaus mieste“

1, 2 ir 3 kl. auklėtojai

Per visus mokslo metus

 

25.

Dalyvavimas „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai“ programoje

1, 2 ir 3 kl. auklėtojai

2022 m. spalio, lapkričio mėn.

 

26.

Dalyvavimas Tūkstantmečio mokyklų tobulinimo programoje

1-4 kl. auklėtojai, dalykų mokytojai

Per visus mokslo metus

 

27.

Dalyvavimas „Kultūros paso“ edukaciniuose renginiuose

Klasių auklėtojai,

dalykų mokytojai

2022 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

 

1.

Individualūs pokalbiai su tėvais, bendradarbiavimas su švietimo pagalbos specialistais, jų rekomendacijos

Klasių auklėtojai

Per visus mokslo metus

Tėvams teikiama informacija apie vaikų pasiekimus ir elgesį.

Bendradarbiaujant siekiama bendrų tikslų.

2.

Dalyvavimas Tėvų dienų renginiuose.

Gimnazijos taryba, klasių auklėtojai

2 kartus per mokslo metus

Glaudesni ryšiai tarp gimnazijos ir mokinio šeimos.

3.

Klasės auklėtojų veiklos sklaida gimnazijos internetinėje svetainėje

Klasių auklėtojai,

A. Urbanavičius

Per visus mokslo metus

Informacijos sklaida.

1.

1 kl. mokinių adaptacijos tyrimas, rezultatų ir rekomendacijų aptarimas

Psichologė L. Vitkė,

1 kl. mokiniai

1 pusmetis

Mokyklos bendruomenės švietimas ir rekomendacijų taikymas.

2.

Pedagoginių, psichologinių naujovių taikymas praktikoje

Psichologė L. Vitkė,

klasių auklėtojai

Per visus mokslo metus

Pagalba klasių auklėtojams ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas.

1.

Dalyvavimas seminaruose

Klasių auklėtojai, pavaduotoja R. Sabūnienė

Per visus mokslo metus

Pedagogų švietimas.

        Metodinės grupės pirmininkė                                                                                Augustė Valotkienė