2023-2024 m. m. veiklos programos tikslai ir uždaviniai

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

      1 TIKSLAS. Siekti įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

      Uždaviniai:

      1.1. Kompetencijomis grįsto ugdymo plėtojimas parenkant mokymosi turinį, mokymosi būdus ir metodikas, organizuojant mokymosi veiklas, teikiant grįžtamąjį ryšį ir kuriant pozityvius santykius su mokiniais.

      1.2. Gamtos, technologijų, matematikos (STEAM) dalykų mokymosi tobulinimas, skatinant kitas STEAM mokymo inovacijas gimnazijoje ir bendradarbiaujant su tėvais bei socialiniais partneriais.

      1.3. Mokymosi šiuolaikiškumo veiksmingai išnaudojant turimas mokymo priemones ir edukacines erdves užtikrinimas.

 

      2 TIKSLAS. Formuoti siekiančią tobulėti, atvirą ir kūrybingą asmenybę, puoselėjančią savo šalies, miesto ir gimnazijos tradicijas, atsakingai kuriančią savitą kultūrą, ir įgyvendinti projektus.

       Uždaviniai:

       2.1. Ugdyti mokinių gebėjimus dalyvauti aktyvios pilietinės bendruomenės gyvenime; sudaryti galimybes gimnazijos bendruomenės narių kūrybinių gebėjimų ir inovacijų raiškai.

      2.2. Mokinių pilietiškumo ugdymas per projektinę veiklą, kultūros paso galimybes ir erdves už mokyklos sienų.

 

      3 TIKSLAS. Tobulinti edukacines aplinkas ir sudaryti motyvuojančias sąlygas saugiai, atsakingai ir aktyviai ugdyti mokinių gebėjimus pagal jų intelektines bei charakterio savybes, lemiančius individualią pažangą.

      Uždaviniai:

      3.1. Tobulinti pamokos vadybą, didinti ugdymo proceso patrauklumą, tobulinti pamokos planavimą ir organizavimą.

      3.2. Teikti mokiniams ir mokytojams savalaikę lanksčią švietimo, socialinę ir psichologinę pagalbą, kurti ir palaikyti emociškai saugų bendruomenės mikroklimatą.

      3.3. Laikytis įsipareigojimų ir susitarimų bendruomenėje.