2022-2023 m. m. veiklos programa

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1 TIKSLAS. Ugdyti kūrybišką, iniciatyvią, kritiškai mąstančią ir nuolat siekiančią pažangos asmenybę.

Uždaviniai:

1.1. Plėtoti įtraukųjį mokymąsi, stiprinant mokėjimo mokytis ir kitas bendrąsias kompetencijas.

1.2. Vykdyti kiekvieno mokinio individualios pažangos stebėseną, nediskriminuojant siekti savivaldaus mokymo(-si).

1.3. Tobulinti gamtos, technologijų, matematikos (STEAM) dalykų mokymąsi, skatinti kitas ugdymo iniciatyvas gimnazijai bendradarbiaujant su tėvais ir socialiniais partneriais.

Uždavinys 1.4: Užtikrinti mokymosi šiuolaikiškumą mokymosi procese veiksmingai išnaudojant turimas mokymo priemones ir edukacines erdves.

Uždavinys 1.5: Padėti ugdyti(-is) mokinių 21 a. karjeros kompetencijas.

 

2 TIKSLAS: Plėtoti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(-si) reikalavimus atitinkančią įtraukią edukacinę aplinką, diegiančią įtraukias vertybes, tikėjimą kiekvienu mokiniu, skatinančią lyderystę, kūrybiškumą bei palaikančią gerą bendruomenės emocinę savijautą.

Uždaviniai:

2.1. Stiprinti gimnazijos bendruomenės socialines emocines kompetencijas, skatinti ir palaikyti pasidalytosios lyderystės kultūrą kaip organizacijos veiklos kokybės gerinimą.

2.2. Teikti mokiniams savalaikę lanksčią švietimo, socialinę ir psichologinę pagalbą.

2.3. Laikytis įsipareigojimų ir susitarimų bendruomenėje.

2.4. Plėtoti sistemingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais rajone, šalyje ir tarptautinėje erdvėje, kurti tarpinstitucines komandas.

2.5. Kurti ir palaikyti emociškai saugų bendruomenės mikroklimatą.