2018-2019 m. m. veiklos programa

PRITARTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos tarybos nutarimu

2019 m. rugpjūčio mėn. 29 d.

protokolo Nr. 4

 

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos
Direktoriaus

2019 m. rugsėjo mėn. ….. d.

įsakymu Nr. ………….

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA 

2019–2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PROGRAMA

 

1. Gimnazijos prisistatymas

FILOSOFIJA

Nuolat ilgėkis ir kas dieną sugrįžk prie kilnumo, grožio ir tiesos versmių.

VIZIJA

Vilniaus Karoliniškių gimnazija – tai siekianti ugdymo kokybės, puoselėjanti kultūrą, atvira švietimo naujovėms, nuolat besimokanti ir gyvenanti sparčiai kintančioje visuomenėje keturmetė ugdymo institucija.

MISIJA

Tarpusavio susitarimais grįstu ugdymu(-si) rengti mokinį sėkmingam gyvenimui šiuolaikinėje konkurencingoje visuomenėje.

VERTYBĖS

Bendravimas ir bendradarbiavimas;

atsakingas ugdymas(-is);

tradicijų puoselėjimas;

pilietinis sąmoningumas,

emocinis ir socialinis „raštingumas“.

TIKSLAI

1 tikslas. Šiuolaikiško, kokybiško, įtraukaus ugdymo, užtikrinančio veiksmingą mokymą(-si), paremtą IT, siekimas.

Uždaviniai.

 • Ugdyti mokinių sąmoningumą, atsakingumą ir pareigingumą.
 • Siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos.
 • Aktualizuoti gamtos mokslų dalykus.
 • Taikyti integruotas ugdymo programas.
 • Tobulinti mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, gerinančias ugdymo(-si) kokybę.

2 tikslas. Ugdyti pilietišką ir socialiai atsakingą asmenybę, puoselėti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą.

Uždaviniai.

 • Ugdyti empatišką asmenybę, suvokiančią savanorystės  svarbą ir gebančią priimti socialiai atsakingus sprendimus.
 • Puoselėti nacionalinę tapatybę atspindinčias tradicijas modernios visuomenės sąlygomis.
 • Aktyviai naudotis Kultūros paso teikiamomis galimybėmis.
 • Stiprinti mokinių ir tėvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės gyvenime, efektyvinti bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis ir socialiniais partneriais, stiprinti savivaldų veiklą.

3 tikslas. Saugios, sveikos, modernios ugdymo(-si) aplinkos kūrimas.

Uždaviniai.

 • Telkti gimnazijos bendruomenės kurti palankias sąlygas brandžiai asmenybei nuolat tobulinti(-s), puoselėti bendradarbiavimu, pagarba ir tarpusavio pagalba grįstus bendruomenės santykius.
 • Socialinių partnerių paieška bei tarptautinių ryšių užmezgimas palankiam įvaizdžiui formuoti.
 • Vykdyti prevencines ir intervencines veiklas.
 • Skatinti gimnazijos pedagoginę bendruomenę dalintis gerąja dalykine patirtimi.
 • Nuolat atnaujinti edukacines bei bendrąsias erdves.

 

2018–2019 m. m. gimnazijoje mokėsi 662 mokiniai, buvo sukomplektuotos 24 klasės, iš jų 1-ųjų gimnazijos klasių – 7 (197 mok.), 2-ųjų gimnazijos klasių – 5 (142 mok.), 3-ųjų – 6 (165 mok.) ir 4-ųjų gimnazijos – 6 (158 mok.). Vienoje klasėje vidutiniškai mokėsi 27 mokiniai. Dirbo 65 mokytojai, iš jų 42 mokytojai metodininkai, 14 vyresniųjų mokytojų. Gimnazijoje dirbo ir dirba specialistai: socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, pedagogo padėjėja.

Svarbiausi gimnazijos pasiekimai 2018–2019 m. m.

Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje 2018–2019 m. m. vyko daug renginių moksleiviams: mokinių kūrybinė popietė „Kuriame ir dalijamės“; integruota romantizmo pamoka „Žvelk širdimi tik į širdį“ (A. Mickevičius); legendinės roko grupės „Hiperbolė“ dainų festivalis; lietuvių  kalbos ir literatūros viktorina „Lietuvos vietovardžiai – tai atminties ir kalbos lobynas“ (M. Kvietkauskas); popietė su poetu Mariumi Buroku; integruota istorijos, lietuvių literatūros ir menų pamoka „Prisiekiu laisvę“; tarptautinė konferencija „Gamtamokslis ugdymas – iššūkiai ateities mokyklai“, gamtos mokslų savaitė, tiksliųjų mokslų savaitės, kalbų diena, skaitovų konkursas, parodomieji debatai, tolerancijos dienos minėjimas ir kt.

Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo ir įvairiuose miesto renginiuose: nacionaliniame mokinių geografijos Česlavo Kudabos konkurse, geografijos žinių konkurse ADVENTUR 2019, tarptautinėje konferencijoje „Gamtamokslis ugdymas – iššūkiai ateities mokyklai“, penktajame atvirame UŠU čempionate, Lietuvos mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybose, Gėtės instituto Lietuvoje bei Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Lietuvoje rengiamoje iniciatyvoje „O kaip vokiškai?“, projekte „Atviros kultūriniam paveldui daugiakultūrėje visuomenėje asmenybės ugdymas per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“, 15-ajame „Bebro“ konkurse, kalėdinėje mugėje Vyriausybėje, kūrybiniame konkurse „Vilnius – UNESCO 25“, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) kūrybiškumo ir inovacijų centro „LinkMenų fabrikas“ ir Vilniaus miesto savivaldybės organizuotame konkurse, tarpmokyklinėje viktorinoje „Žemė, oras, ugnis ir vanduo“, projekte „Mes rūšiuojame“, mokslo festivalyje „Erdvėlaivis „Žemė“  ir kt.

Gimnazijos moksleiviai dalyvavo įvairiuose miesto ir šalies konkursuose, olimpiadose, kuriuose garsino gimnazijos vardą:

Gabrielė Orševskytė – Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurso pirmosios vietos laimėtoja;

Gabija Tūbelytė, IV kl., ir Diana Limbaitė, IV kl., – 51 jaunųjų filologų konkurso (miesto etapo) trečios vietos laimėtojos;

Dominykas Dobkevičus, 1b kl., – 15-ojo „Bebro“ konkurso penktosios vietos laimėtojas;

Martynas Slavinskas – 30-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados Vilniaus miesto pirmosios vietos laimėtojas;

Aistė Averbachaitė, 2b kl., – respublikinio moksleivių kūrybinių darbų parodos konkurso „Ivanas Turgenevas ir jo  amžininkai“ laureatė;

Diana Račko, 1c, Kotryna Semaškaitė, 1c, Valerija Voinova, 1c, – 2019 m. Vilniaus miesto rusų kalbos (užsienio) olimpiadoje gavo diplomą už platų rusų kalbos žodyną rungtyje „Pridėk raidę, parašyk žodį“;

Kristupas Vėta31-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados Vilniaus miesto etapo antrosios vietos laimėtojas;

Kristupas Vėta, 4b kl., ir Maksim Timochov, 2b kl., – geografijos žinių konkurse ADVENTUR 2019 laimėjo kelionę į Estiją;

3b klasė – laimėjo Europos Sąjungos Parlamento organizuotą konkursą „Euroscola“ ir kelione Strasbūrą;

Ieva Baltušytė, 4b kl., gavo padėką už gerus rezultatus 57-ojoje chemijos olimpiadoje II etape;

Ieva Staugaitė, 1b kl., Simonas Ignatavičius, 2b kl., Renatas Petrauskas, 3b kl., Rūta Dobrovolskytė, 4a kl., dalyvavo Vilniaus International Meridian School organizuotame Gamtos mokslų protmūšyje, skirtame Molekulės dienai, ir laimėjo trečiąją vietą;

Mantas Matuliūkštis – Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos moksleivių konkurso „Vilnius – UNESCO 25“ trečios vietos laimėtojas;

Ieva Vilkauskaitė, 2 a kl., Adam Dayekh, 2a kl., Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) kūrybiškumo ir inovacijų centro „LinkMenų fabrikas“ ir Vilniaus miesto savivaldybės skelbtame konkurse laimėjo 3D spausdintuvą Anet A6 ir kūrybines dirbtuves;

Akvilė Odinaitė, 2a kl.; Gabrielė Časnovičiūtė, 4e kl., – 2018-2019 m. m. Vilniaus miesto gimnazijų lengvosios atletikos atskirų rungčių trečiosios vietos laimėtojos;

Justina Lusaitė Lietuvos mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybose iškovojo pirmąją vietą;

Kamilė Jakubauskaitė, 2d kl., Justina Lusaitė, 3f kl., Ernestas Rynkevič, 2e kl., Mantvydas Rimkevičius, 1c kl., Ignas Katilius, 1c kl., Simas Vaitelavičius, 4c kl., Tomas Grincevičius, 4b kl., – 2018–2019 m. m. Vilniaus miesto mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybų čempionai;

Domantas Vilis, 4d kl., Kasparas Mikalajūnas, 4f kl., Martynas Boboriko, 4f kl., Kristupas Vėta, 4b kl., Mindaugas Švabauskas, 4c kl., Deividas Gaidulis, 4c kl., Edvardas Petrauskas, 3c kl., Rytis Jonas Matulevičius, 2d kl., Emilis Oskolkovas, 2e kl., Marekas Zinkevičius, 2e kl., – Vilniaus miesto gimnazijų žaidynių krepšinio varžybų antrosios vietos laimėtojai;

Linas Balandis, 4f kl., Laurynas Juknevičius, 4d kl., Martynas Mikėnas, 3a kl., Salvijus Barevičius, 2a kl., Kavin Švedko, 2b kl., Mantas Savickas, 1f kl., – Lietuvos ir Lenkijos nepriklausomybės 100-mečiui paminėti vaikinų futbolo turnyro antrosios vietos laimėtojai.

2. Gimnazijos veiklos sričių analizė SSGG

Stipriosios pusės

 • Tarptautinis projektas „VR@school“ atvėrė galimybes mokytojams išvažiuoti į užsienį, kelti kompetencijas, dalintis patirtimi naujausių technologijų srityje.
 • Bendradarbiavimas su „Inovacijų centru“ atvėrė mokiniams ir mokytojams galimybę išvykti į užsienį pagal Erazmus+ programą.
 • Dalyvavimas MEPA projekte stiprina bendruomenės pilietiškumą.
 • Įrengti sporto aikštynai (futbolo).           
 • Socialinė–pilietinė veikla 1 ir 2 gimnazijos klasėse..
 • Naujai atvykusių mokinių adaptacijos ir lūkesčių tyrimai.
 • Bendravimas su socialiniais partneriais.
 • Maža personalo kaita, didėjanti kvalifikacija, profesionalumas.
 • Kūrybiška mokytojų metodinių grupių veikla.
 • Aktyviai dirbanti mokyklos metodinė taryba.
 • Edukacija netradicinėse erdvėse.
 • Pasirenkamųjų dalykų pasiūla pagrįsta mokinių poreikių analize.
 • Tiriamieji darbai gamtos mokslų pamokose.
 • Racionaliai paskirstomi materialiniai ištekliai, pritraukiamos papildomos lėšos.
 • Prevencinės programos „Savu keliu“ įgyvendinimas 1 ir 2 gimnazijos klasėse. Projektas „Raktas į sėkmę“.
 • Papildoma pagalba (mokytojo padėjėjo) specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
 • Skiriamos valandos mokinių konsultacijoms.

Silpnosios pusės

1. Ne visi mokiniai dalyvauja savanoriškoje veikloje, motyvacijos stoka.

 • Ugdymo turinio diferencijavimas, individualizavimas.
 • Prastėjantys pažangumo rodikliai.
 • Mokinių atsakomybė už ugdymosi rezultatus.
 • Individualus mokinio pažangos stebėjimas.
 • Nepakankamas tėvų dalyvavimas ugdymo procese.
 • Nepakankamai veiksni lankomumo ir vėlavimo į pamokas prevencija.

 

Galimybės

 • Kiekvienam mokiniui skirtos lėšos (15 €) „Kultūros paso“ programai įgyvendinti padėtų ugdyti visapusiškai išsilavinusią asmenybę. Klasės auklėtojai „Kultūros paso“ programa įtrauktų mokinius į savišvietą, mažėtų socialinė atskirtis.
 • Tarptautinis projektas „VR@School“ sukurs patrauklios, modernios gimnazijos įvaizdį.
 • Bendradarbiavimas su GTC atvers mokiniams galimybes susipažinti su praktine tiriamąja veikla laboratorijose, skatins gilintis į mokslo pasaulį gamtos srityje.
 • Universitetinė VGTU klasė.
 • Bendruomenės narių tautinio identiteto paieškos ir atskleidimas.
 • Tėvų įtraukimas į bendruomenės veiklą ir sprendimų priėmimą.
 • Ugdyme(-si) tikslingai naudoti skaitmenines technologijas.
 • Pasirengimas brandos darbui ir sklaida bendruomenėje.
 • Mokinių dalyvavimas planuojant renginius.
 • Gimnazistų tarybos atsakinga veikla lankomumo ir ugdymosi srityse.
 • Dalyvavimas struktūrinėse organizacijose ir formaliose grupėse.
 • Mokymas mokytis ir planuoti efektyviai naudojant laiką.
 • Buvusių mokinių dalyvavimas karjeros ugdyme.
 • Glaudesnis bendradarbiavimas su Vilniaus miesto mokyklomis ir Karoliniškių seniūnija.
 • Pamokos, kaip ugdymo proceso svarbiausio elemento, įvairovė.

Grėsmės

1. Liberalizmas  ir neoliberalizmas visuomenėje.

2. Prastėjantys ateinančių mokinių gebėjimai ir galimybės.

 • Visuomenės ir žiniasklaidos neigiama įtaka mokinių socialinei elgsenai.
 • Skirtingas atvykusių mokinių žinių ir pasiekimų lygis.
 • Mažėjantis mokinių skaičius.
 • Didėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius.
 • Konkurencija tarp gimnazijų Vilniaus mieste.

 

 

 

3. Veiklos priemonės 2019–2020 m. m. programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti

 

Tikslas

Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Atsakingi vykdytojai

1 strateginis tikslas. Formuojant bendruosius gebėjimus užtikrinti gimnazijos mokinių poreikius atitinkančią ugdymo kokybę ir sudaryti sąlygas personalo kvalifikacijai įgyti naujas kompetencijas.

Šiuolaikiško, kokybiško, įtraukaus ugdymo, užtikrinančio veiksmingą mokymą(-si), paremtą IT, siekimas.

Ugdyti mokinių sąmoningumą ir atsakingumą.

Karoliniškių mylios bėgimas.

Dalyvavimas internetiniame konkurse „Išmanioji diena“ 9-12 klasėms.

1-ųjų ir 3-iųjų gimn. kl. diagnostiniai patikrinamieji testai, darbai (lietuvių k., anglų k., rusų k., matematika).

Konstitucijos žinių testas.

 

Pasaulinė psichikos sveikatos diena.

„Saugaus interneto diena“.

 

Bandomieji matematikos VBE IV klasių gimnazistams. Darbų tikrinimas, vertinimas. Rezultatų analizė.

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“.

Bandomieji informacinių technologijų VBE IV klasių gimnazistams. Darbų tikrinimas, vertinimas. Rezultatų analizė.

Informavimas ir skatinimas dalyvauti greitojo skaičiavimo konkurse „Matmintinis“.

Pamokos muziejuose ir meno galerijose, atvirose

meno erdvėse.

 

Integruotų pamokų rengimas su išmaniosiomis technologijomis pagal projektą VR@school.

 

 

 

 

 

„BLIC“ turnyras tarp mikrorajono mokyklų.

 

Vilniaus m. seniūnijų vaikinų futbolo varžybos „Golas“.

Draugiškos vaikinų futbolo varžybos.

Lietuvos moksleivių žaidinių krepšinio, tinklinio varžybos.

Lietuvos mokyklų žaidinių svarsčio kilnojimo varžybos.

Vilniaus m. mokyklų lengvosios atletikos kroso varžybos.

Lietuvos mokyklų žaidynių štangos spaudimo varžybos.

Vilniaus m. mokyklų lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos.

Rugsėjo 6 d.

 

Spalio 10 d.

Spalis

 

 

2019 m. spalis

 

 

Vasario II sav.

 

 

Vasaris

 

Kovo 19 d.

Balandis

 

 

 

Balandis

2019-2020 m. m

 

 

Lapkritis -kovas

 

 

 

 

 

 

2020 m. vasaris-balandis

2020 m. balandis

2019-2020 m. m.

Fizinio ugdymo mokytojai

J. Bubelienė, J. Kuliukienė

I. Asakavičienė, R. Grybaitė

 

Metodinės grupės

 

V. Žekonienė,

R. Birieta

L. Vitkė, L. Calko

J. Bubelienė,

J. Kuliukienė

 

Matematikos mokytojai

 

M. Valentėlienė

J. Kuliukienė

 

 

 

Matematikos mokytojai

Menų ir technologijų mokytojai.

 

A. Būdienė, J. Janonienė, M. Matusevičius, R. Grybaitė, I. Vysockaja, I. Asakavičienė, Ž. Roličiūtė, A. Urbanavičius, G. Žilinskienė

D. Greviškis,

J. Blažonienė

A. Nachajus

 

D. Greviškis

 

Fizinio ugdymo mokytojai

 

J. Varnelis

 

Fizinio ugdymo mokytojai

 

J. Varnelis.

 

Siekti kiekvieno mokinio individualios pažangos.

Būrelio „Įdomioji matematika“ pristatymas gimnazijos neformaliojo ugdymo mugėje.

Informacinių technologijų konkurso „Bebras“ „treniruotės“.

Informacinių technologijų konkursas „Bebras“.

Gimnazijos II-IV klasių informacinių technologijų olimpiada ( I etapas).

Gimnazijos I-II klasių ir III-IV klasių matematikos olimpiada ( I etapas).

Vilniaus miesto 9-10 klasių ir 11-12 klasių matematikos olimpiada ( II etapas). Palydėjimas ir darbų taisymas.

Vilniaus miesto informacinių technologijų olimpiada (II etapas).

Kalėdinė mugė, ,,Žiemos balta skara“ karpiniai ir miniatiūros. Paroda ir langų dekoravimas.

Vilniaus miesto informacinių technologijų olimpiada (III etapas).

Bandomasis geografijos egzaminas.

Vilniaus raj. ekonomikos olimpiada.

Vilniaus miesto istorijos olimpiada.

Vilniaus miesto geografijos olimpiada         „Mano gaublys“.

Bandomasis istorijos egzaminas.

Česlovo Kudabos konkursas.

Integruota istorijos, geografijos ir ekonomikos olimpiada I klasėse.

 

Europos egzaminas.

 

Integruota geografijos, ekonomikos viktorina – protmūšis.

I gimnazijos klasių mokinių per šiuos metus padarytos pažangos matematikoje pasitikrinamasis darbas.

Pagalba II gimn. klasių moksleiviams renkantis matematikos ir informacinių technologijų mokymosi lygius III gimn. klasėje.

Diagnostiniai anglų k. testas 3 gimn. klasėms.

 

 

 

 

 

Tarpklasinė NATO viktorina.

Projektas „Berlyno siena“.

 

MEPA projektas.

 

Miesto užsienio kalbų olimpiados I etapas mokykloje 1-3 gimnazijos klasėms.

Konkursas „Kalbų kengūra“.

Anglų kalbos edukacinis konkursas „Olympis“.

 

 

Anglų kalbos konkursas „Best in English“.

 

Edukaciniai užsiėmimai parodoje „Mokykla 2019“.

Bandomasis lietuvių kalbos brandos egzaminas. Darbų tikrinimas, vertinimas. Rezultatų analizė.

 

Bandomasis lietuvių kalbos PUPP. Rezultatų aptarimas.

 

Gimnazijos bendruomenės diktantas.

Dalyvavimas Vilniaus miesto ir Respublikos konkursuose (1-4 kl.).

Bandomasis anglų kalbos egzaminas IV kl.

 

Sūrių etikečių, pašto ženklų, atviručių ir vokų pristatymas Vilniaus M. Mažvydo progimnazijoje.

Užsienio kalbų lygio nustatymo testas II gimn. klasėms.

2019-09-12

 

Spalis

Lapkritis

 

Lapkritis

 

Gruodis

 

2020 m. sausis-vasaris

 

Gruodis

 

Gruodis

 

Sausis

 

2020 m. vasaris

2020 m. vasaris

2020 m. vasaris

 

2020 m. kovas

 

2020 m. kovas

2020 m. kovas-balandis

 

2020 m. balandis

2020 m. balandis

2020 m. gegužė

 

 

Gegužė

 

 

Spalis

 

 

 

 

 

2020 m. gegužė

2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m.

 

 

 

2019 rudens ir 2020 pavasario sesijos.

2019 lapkričio 29 d.

 

 

 

Gruodis

 

2020 m. vasaris

 

 

2020 m. kovas

2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m.

Iki 2019 m. spalio 25 d.

 

2020 m.  pavasaris

I. Asakavičienė

 

J. Bubelienė,

J. Kuliukienė

 

J. Bubelienė,

J. Kuliukienė

Matematikos mokytojai

 

Matematikos mokytojai

 

 

J. Kuliukienė

 

Menų ir technologijų mokytojai.

J. Kuliukienė

 

Geografijos mokytojai

L. Rimkuvienė

Istorijos mokytojai

 

Geografijos mokytojai

Istorijos mokytojai

D. Kozlovskij

V. Žekonienė,

D. Kozlovskij,

L. Rimkuvienė

D. Kozlovskij

 

L. Rimkuvienė,

V. Turbienė

Matematikos mokytojai

 

 

Matematikos mokytojai

IT mokytojai

 

A. Budienė,

J. Janonienė,

I. Karpičienė,

V. Plataunaitė,

D. Zigmantienė,

G. Žilinskienė

R. Birieta

A. Čižauskienė

 

V. Žekonienė,

R. Birieta

 

Anglų k., rusų k. mokyt.

I. Karpičienė

Anglų kalbos mokytojai.

 

 

A. Būdienė, J. Bubelienė, J. Kuliukienė.

A. Mikalkevičienė,

J. Montrimienė,

S. Kontrimienė,

Ž. Siniuvienė

A. Mikalkevičienė

R. Šalčiuvienė

A. Urbanavičius

 

R. Šalčiuvienė

Rusų, prancūzų, vokiečių kalbų mokytojai.

Anglų kalbos mokytojai

 

 

Prancūzų kalbos mokytoja O. Gilienė

Anglų kalbos mokyt. V. Plataunaitė

Aktualizuoti gamtos mokslų dalykus.

,,Pyragų diena“ projektas, skirtas sveikai gyvensenai.

Bendradarbiavimas su „Gamtos tyrimų centru“.

 

Bendradarbiavimas su VGTU.

 

Erdvėlaivis „Žemė“.

 

Projektas „Periodinei lentelei 150 m.“

 

Tyrėjų naktis.

 

Ekskursijos į VGTU Mechanikos

laboratorijas.

Dalyvavimas VGTU veikloje su VGTU klasėmis.

 

Ekskursijos į „Gamtos tyrimų centrą“.

 

Dalyvavimas  Gamtos mokslų „Kengūroje“.

Dalyvavimas projektuose- akcijose:

„Aids“ diena.

     

„Mes  rūšiuojame“.

      

Akcija „Darom  2019“.

 

Gamtos mokslų dienos.

 

Dalyvavimas Vilniaus miesto 2-ų kl. gamtos mokslų konkurse.

Chemijos, biologijos, fizikos projektinių darbų pristatymas.

Dalyvavimas VGTU klasių moksleivių mokslinėje konferencijoje.

Edukacinės pamokos už mokyklos ribų.

 

Lapkritis

2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m.

2019 m. rugsėjis

 

Gruodis

 

Rugsėjis

 

2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m.

2020 m.

 

2019 m.

 

2019-2020 m. m.

2020 m. balandis

2020 m. balandis

2019-2020 m. m.

 

2020 m. birželis

 

2020 m. gegužė

2020 m. birželis

Menų ir technologijų mokytojai.

Gamtos mokslų metodinės grupės nariai.

Gamtos mokslų metodinės grupės nariai.

S. Bačinskienė,

Ž. Roličiūtė

S. Bačinskienė,

Ž. Roličiūtė

Gamtos mokslų metodinės grupės nariai.

Gamtos mokslų metodinės grupės nariai.

 

R. Grybaitė

S. Bačinskienė,

Ž. Roličiūtė

J. Bužinskienė

 

D. Burkienė,

Ž. Roličiūtė

 

J. Bužinskienė

 

Ž. Roličiūtė

Gamtos mokslų metodinės grupės nariai.

Gamtos mokslų metodinės grupės nariai.

Gamtos mokslų metodinės grupės nariai.

 

R. Grybaitė

Gamtos mokslų metodinės grupės nariai.

Taikyti integruotas ugdymo programas.

Edukacinė išvyka, gerosios patirties sklaida.

Tiksliųjų mokslų dienos:

 • π diena + tiksliųjų mokslų protmūšis;
 • matematinių stalo žaidimų turnyras;
 • projektinių – kūrybinių darbų „Matematika ir …“  demonstravimas;
 • paskaita matematikos ar IT tema“;
 • konkursas „Kengūra“.

Integruotų matematikos ir kitų mokomųjų dalykų

pamokų vedimas, stebėjimas, aptarimas.

II klasių mokinių integruotų su IT projektų pristatymas.

Integruota tiksliųjų mokslų metodinio ratelio išvyka (gerosios patirties sklaida).

 

Lituanistų ir užsienio kalbų metodinių grupių bendras projektas „Renesanso laikotarpis poezijoje“.

Spalio 4 d.

Kovo 16-20 d.

 

 

 

 

 

 

2019-2020 m. m.

 

 

Gegužė-birželis

 

Birželis

 

 

2020 m. pavasaris

Matematikos mokytojai

Matematikos mokytojai

 

 

 

 

 

 

Matematikos mokytojai

 

Matematikos mokytojai

ir IT mokytojai

 

Matematikos mokytojai

 

 

Lietuvių kalbos ir užsienio kalbų mokytojai.

Tobulinti mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, gerinančias ugdymo(-si) kokybę.

Ilgalaikių matematikos ir informacinių technologijų pamokų planų bei modulių programų 2018-2019 m. m. pristatymas ir svarstymas.

Tiksliųjų mokslų metodinio ratelio veiklos plano 2019/2020 m. m. sudarymas ir svarstymas.

Matematikos modulių ir konsultacijų pristatymas ir  valandų pasiskirstymas bei suderinimas. Atvirų matematikos, informacinių technologijų  pamokų grafiko aptarimas.

Dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo seminaruose.

 

Atvirų pamokų vedimas. Mokytojams pravesti bent po vieną atvirą pamoką, stebėti bent 2 kolegų pamokas.

Profesinis tobulėjimas, seminarų, kursų lankymas ir sklaida (dalinimasis gerąja patirtim).

Metodinės grupės susirinkimas dėl metų veiklos plano aptarimo, asmeninės mokytojų veiklos įsivertinimo.

Darbas pagal dalykų programas.

 

2019-2020 m. m. užsienio kalbų ilgalaikių pamokų planų aptarimas.

Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

Dalyvavimas LEU seminaruose, konferencijose, nuotoliniuose kvalifikacijos tobulinimosi kursuose

2019-08-30

 

 

 

2019-09-30

 

 

 

 

 

Rugsėjis

2019-2020 m. m.

2019-2020 m. m.

 

2019-2020 m. m.

 

2020 m. birželis

 

2020 m. rugpjūtis

2020 m. rugpjūtis

2020 m. rugpjūtis

2019-2020 m. m.

Matematikos mokytojai

 

 

 

Matematikos mokytojai

 

 

 

 

 

Matematikos mokytojai

 

Užsienio kalbų metodinės grupės mokytojai.

 

Užsienio kalbų metodinės grupės nariai.

 

Užsienio kalbų metodinės grupės nariai.

Užsienio kalbų metodinės grupės mokytojai.

Užsienio kalbų metodinės grupės mokytojai.

Užsienio kalbų metodinės grupės mokytojai.

Menų ir technologijų mokytojai.

2 strateginis tikslas: Kurti ir plėtoti mokinių kūrybos ir saviraiškos erdves, puoselėti pilietiškumą, tradicijas, diegti naujoves, stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais kaip bendrų veiklų dalyviais ir iniciatoriais.

Ugdyti pilietišką ir socialiai atsakingą asmenybę, puoselėti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą.

Ugdyti empatišką asmenybę, suvokiančią savanorystės  svarbą ir gebančią priimti socialiai atsakingus sprendimus.

Metodinės išvykos į VDA, Vilniaus dizaino kolegijų organizuojamas dienas, susitikimai su dėstytojais.

 Dalyvavimas Neatlygintinos kraujo donorystės akcijoje Sausio 13-osios aukoms atminti.

Karjeros savaitė.

 

2019-2020 m. m.

 

 

2020 m. kovas

 

Menų ir technologijų mokytojai.

A. Būdienė, gimnazistų taryba L. Kiseliauskiatė

J. Sereičikienė

Puoselėti nacionalinę tapatybę atspindinčias tradicijas modernios visuomenės sąlygomis.

Literatūrinės pamokos – ekskursijos į V. Mykolaičio – Putino, Vaižganto ir Valstybinį Vilniaus Gaono žydų bei kt. muziejus.

Organizuoti išvyką į literatūrinę Žemaitiją.

Projektas ,,Skaitome Žemaitę“.

 

Viktorina, skirta Žemaitei.

Jaunųjų filologų konkursas (mokyklinis turas).

 

Meninio skaitymo konkursas.

 

 

Viktorina Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.

Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai skirtų renginių įtraukimas į savo veiklas, dalyvavimas rengiant ekspozicijas gimnazijoje ir dalyvavimas Vilniaus mokyklų eisenoj.

Vasario 16-ajai skirtas festivalis.

 

 

 

Dalyvavimas eisenoje „Laisvės keliu“.

 

 

Karoliniškių mikrorajono mokyklų vaikinų krepšinio turnyras 3/3 tolerancijos dienai paminėti.

Futbolo rungtynės Vasario 16-ajai atminti.

Futbolo turnyras D. Gerbutavičiui atminti.

 

Patriotinės dainos konkursas 2-ms klasėms.

Renginys ,,Barboros Radvilaitės paveikslas literatūroje“.

Dalyvavimas Žemaitės 175-ųjų gimimo metinių minėjimo renginiuose, konferencijose, spektaklyje ,,Marti“ ir kt.

Mikrorajonų mokyklų vaikinų FF taurė.

 

Karoliniškių mikrorajono mokyklų merginų tinklinio turnyras L. Asanavičiūtei atminti

 

2019-2020 m. m.

Spalis

2019-2020 m. m.

2020 m. kovas

Gruodis

 

Gruodis

 

 

Lapkritis

 

 

2020 m. sausis-vasaris

2020 m. vasaris

 

 

 

2020 m. vasario 16 d.

 

2020 m. vasaris

 

2020 m. vasaris

2019-2020 m. m.

2020 m. kovas.

 

2020 m. balandis

 

 

2020 m. balandis

2019-2020 m. m.

 

 

Metodinės grupės nariai

J. Montrimienė

 

A. Mikalkevičienė,

Ž. Siniuvienė

Moksleivius konsultuojantys mokytojai

S. Kontrimienė,

A. Urbanavičius

J. Montrimienė,

R. Birieta

 

 

Menų ir technologijų mokytojai.

Socialinių mokslų metodinės grupės nariai,

A. Būdienė, A. Valotkienė, klasių auklėtojai

S. Andraikėnas,

A. Būdienė,

klasių auklėtojai

 

J. Varnelis

 

D. Greviškis

 

D. Greviškis

 

Ž. Siniuvienė,

R. Šalčiuvienė

 

 

Metodinės grupės nariai

A. Nachajus

 

J. Blažonienė

Aktyviai naudotis Kultūros paso teikiamomis galimybėmis.

Aktyvus dalyvavimas Kultūros paso organizuojamuose renginiuose.

2019-2020 m. m.

 

A. Būdienė,  klasių auklėtojai

 

Stiprinti mokinių ir tėvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės gyvenime, efektyvinti bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis ir socialiniais partneriais, stiprinti savivaldų veiklą.

Europos kalbų diena.

 

 

Edukacinės paskaitos ekskursijos į Japonijos ambasadą.

Ekskursijos į A.S. Puškino muziejų.

Renginys, skirtas Gėtės instituto Vilniuje iniciatyvai „O kaip vokiškai“ paremti.

I-IV kl. Mokinių dalyvavimas Vilniaus miesto vokiškų dainų festivalyje.

I-IV kl. mini projektas „Kalėdos Vokietijoje“

Vilniaus miesto „Mažoji olimpiada“.

Dalyvavimas šalies projekte „Atviros kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrėje visuomenėje per rusų literatūrą ir jos sąsają su Lietuvos kultūra“.

Dalyvavimas Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų I-III gimn. klasių mokinių konkurse „Alias-atspėk žodį“

Frankofonijos šventės paminėjimas.

 

I-IV kl. Mokinių dalyvavimas Vilniaus miesto 9-12 klasių mokinių užsienio kalbų festivalyje „Poezijos balsai“.

Dalyvavimas Vilniaus miesto prancūzų kalbos mokytojų asociacijos organizuojamuose konkursuose ir renginiuose.

Dalyvavimas akcijoje „Tulpė gali pažaboti smurtą“.

Dalyvavimas rusų (kaip užsienio) kalbos mokytojų asociacijos ir Vilniaus miesto metodinio būrelio organizuojamuose mokymuose ir renginiuose.

Atviros menų ir technologijų pamokos, keramikos dirbtuvės, teatro, šokio studijos.

2019-09-26

 

 

 

2019-10-17

2019-2020 m.

2019 spalio mėn.

2019 m. lapkričio mėn.

2019 m. gruodis

2020 m. sausis

 

 

2020 m. vasaris

 

 

2020 m. kovas

 

2020m. kovo 30 d.

2020 m. kovas

 

 

 

2019-2020 m. m.

2020 m. balandis-gegužė

 

 

2019-2020 m. m.

2020 m. gegužė-birželis

Visi užsienio k. metodinės grupės nariai ir dailės mokytoja A.Vekterienė.

 

Mokyt. I.Karpičienė.

Rusų kalbos mokytojos

Vok. k. mokytoja I. Vysockaja

Vok. k. mokytoja I. Vysockaja

 

Rusų kalbos mokytojos

 

Rusų kalbos mokytojos

 

 

 

 

Rusų kalbos mokytojos

Prancūzų kalbos mok. O. Gilienė.

Vokiečių, rusų kalbų mokytojos.

 

Prancūzų kalbos mokyt. O Gilienė

 

 

Rusų kalbos mokytojos.

 

 

Rusų kalbos mokytojos.

 

Menų ir technologijų mokytojai.

3 strateginis tikslas. Kurti saugią, sveiką ir modernią mokyklą.

 

Telkti gimnazijos bendruomenės kurti palankias sąlygas brandžiai asmenybei nuolat tobulinti(-s), puoselėti bendradarbiavimu, pagarba ir tarpusavio pagalba grįstus bendruomenės santykius.

Matematikos metodinės grupės kalėdinis renginys.

„Egzaminatoriaus“, EDUKA mokymo sistemos  naudojimo, pritaikymo mokant matematikos aptarimas.

Prisijungti prie Tiksliųjų ir Gamtos mokslų organizuojamų renginių.

 

Gruodis

 

 

 

Sausis-vasaris

2019-2020 m. m.

Matematikos mokytojai

 

 

Matematikos mokytojai

 

Menų ir technologijų mokytojai.

Socialinių partnerių paieška bei tarptautinių ryšių užmezgimas palankiam įvaizdžiui formuoti.

Bendradarbiavimas su „ Inovacijų biuru“ organizuojant mokinių ir mokytojų keliones pagal Erazmus+ programą.

Dalyvavimas VR@ school projekto tarptautiniuose mokymuose Rumunijoje, Italijoje.

Gruodis – gegužė

 

Rugsėjis – birželis

A. Būdienė

 

 

A. Būdienė

Vykdyti prevencines ir intervencines veiklas.

Pokalbiai, diskusijos, meno terapijos užsiėmimai popamokinėje veikloje. Akcija ,,Mes prieš patyčias“ – plakatai, emblemos, koncertas. Metodinis susirinkimas, kurio metu pristatome savo veiklą, įsivertiname.

 

 

 

2020 m. kovas-balandis

 

 

 

Menų ir technologijų mokytojai.

Skatinti gimnazijos pedagoginę bendruomenę dalintis gerąja dalykine patirtimi.

Pasidalijimo gerąja patirtimi, dalykine medžiaga metodinės valandėlės.

Metodiniai susirinkimai ,,Geroji mentorių patirtis vertinant mokinių kūrybą ir įtraukiant į meninius projektus“. Projektų kūrimas bendradarbiaujant. Išmanių jų technologijų galimybių plėtra.

2019-2020 m. m.

 

2019-2020 m. m.

Matematikos mokytojai

 

 

Menų ir technologijų mokytojai.

 A. Būdienė

Nuolat atnaujinti edukacines bei bendrąsias erdves.

Gimnazijos tinklalapyje atspindėti menines veiklas, informuoti per TAMO, Tėvų dienas. Kviesti į renginius.

Iliustracijų, skirtų Žemaitės jubiliejui  ,,Skara Julijai, Katrei ir kitoms moterims“, Barboros Radvilaitės, Žygimanto Augusto 500 m. jubiliejams.

 

2019-2020 m. m.

 

 

2020 m. balandis-birželis

Menų ir technologijų mokytojai,

A. Urbanavičius

 

Dailės ir technologijų mokytojai.

A. Urbanavičius

 

Šaltiniai:

Strateginis planas 2019-2022 m.

Metodinės tarybos 2019- 2020 m. m. veiklos programa

Geros mokyklos koncepcija.

Diagnostinių testų rezultatai 2018-2019 m. m.

Tėvų apklausa.

Mokinių tarybos siūlymai.