Ugdymo planas

 PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos direktoriaus

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-419 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS

2019–2020 ir 2020–2021 METŲ

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

7. Ugdymo organizavimas I (9) – II (10), III – IV gimnazijos klasėse.

7.1. 2019–2020 mokslo metai.

7.1.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia Karoliniškių gimnazijos tarybos sprendimu – 2019 m. rugsėjo 2 d.

7.1.2. Ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos (iki birželio 23 d.), IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos (iki gegužės 22 d.).

7.1.3. Ugdymo proceso Karoliniškių gimnazijoje periodizacija 2019 – 2020 mokslo metais:

Klasės

I klasė

II  klasė

III klasė

IV klasė

Ugdymo proceso pradžia

09-02

09-02

Pusmečiai

I pusmetis nuo 09-02 iki 01-24,

II pusmetis nuo 01-27 iki 06-23

(IV gim. klasei II pusmečio pabaiga 05-22)

Rudens atostogos

10-28–10-31

10-28–10-31

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-23–01-03

12-23–01-03

Žiemos atostogos

02-17–02-21

02-17–02-21

Pavasario (Velykų) atostogos

04-14–04-17

04-14–04-171

Ugdymo proceso

pabaiga

06-23

05-22

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

37

33

Vasaros atostogos

06-25 – 08-31

Nuo pagrindinės sesijos pabaigos iki 08-31

1 Atostogų dienos, per kurias laikomi pasirinkti egzaminai ar įskaita, perkeliamos į 04-20 dieną.

7.1.4. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos prioritetine tvarka pasiūlytos ugdymo dienos.

Data

Renginys

Atsakingi asmenys

2020-02-16

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas 100-mečio minėjimas (dalyvavimas mieto renginiuose)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

2020-03-11

Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas (dalyvavimas mieto renginiuose)

Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui ir klasės auklėtojai

20209-06-18

Kultūrinė – muziejų, diena (ekskursijos, išvykos, laboratorijos ir t. t.)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

2020-06-19

Atradimų diena (ekskursijos, išvykos, laboratorijos ir t. t.)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

2020-06-22 – 2020-06-23

Sporto diena, sporto šventė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

7.2. 2020–2021 mokslo metai.

7.2.1. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

7.2.2. Ugdymo proceso trukmė I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos (iki birželio 17 d.), IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos (iki gegužės 21 d.).

7.2.3. Ugdymo proceso Karoliniškių gimnazijoje periodizacija 2020 – 2021 mokslo metais:

Klasės

I gimn. klasė

II gimn. klasė

III gimn. klasė

IV gimn. klasė

Ugdymo proceso pradžia

09-01

09-01

Pusmečiai

I pusmetis nuo 09-01iki 01-22,

II pusmetis nuo 01-25 iki 06-17

(IV gim. klasei II pusmečio pabaiga 05-21)

Rudens atostogos

10-26–10-30

10-26–10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-23–01-05

12-23–01-05

Žiemos atostogos

02-15–02-19

02-15–02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

04-06–04-09

04-06–04-12 1

Ugdymo proceso pabaiga

06-17

05-21

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

37

33

Vasaros atostogos

06-23 – 08-31

Nuo pagrindinės sesijos pabaigos iki 08-31

1Atostogų dienos, per kurias laikomi pasirinkti egzaminai ar įskaita, perkeliamos į 04-13 dieną.

7.2.4. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos prioritetine tvarka pasiūlytos 5 ugdymo dienos.

Data

Renginys

Atsakingi asmenys

2021-02-16

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas 100-mečio minėjimas (dalyvavimas mieto renginiuose)

Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui ir klasės auklėtojai

2021-03-11

Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas (dalyvavimas mieto renginiuose)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

2021-06-14

Kultūrinė – muziejų, diena (ekskursijos, išvykos, laboratorijos ir t. t.)

Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui ir klasės auklėtojai

2021-06-15

Atradimų diena (ekskursijos, išvykos, laboratorijos ir t. t.)

Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui ir klasės auklėtojai

2021-06-16 – 2021-06-17

Sporto diena, sporto šventė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

8. Ugdymo procesas, gimnazijos tarybos sprendimu, įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą organizuojamas pusmečiais (7.1.3, 7.2.3 punktai).

9. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

9.1. Pamokų laikas:

1. 8.30–9.15

2. 9.25–10.10

3. 10.25–11.10

4. 11.20–12.05

5. 12.30–13.15

6. 13.25–14.10

7. 14.20–15.05

8. 15.15–16.00

10. Oro temperatūrai esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei, mokiniai gali nevykti į gimnaziją. Atvykusiems mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

11. Gimnazijos direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, gimnazijos direktorius sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.