Ugdymo planas

PATVIRTINTA

 Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V –300

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS

2015–2016 ir 2016–2017 METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2015–2016 ir 2016–2017 metų ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruoju ugdymo planu patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. Nr. V–457 ir UP 2015–06–16 V–614 pakeitimais, kurie reglamentuoja pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo programų, suaugusiųjų bendro ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą gimnazijoje, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių pritaikytų programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą.

2. Ugdymo plano tikslai:

2.1. įvardyti bendruosius Ugdymo programų vykdymo Karoliniškių gimnazijoje principus ir reikalavimus;

2.2. sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiajam įgyti kompetencijų – žinių, gebėjimų ir nuostatų.

3. Ugdymo plano uždaviniai:

3.1. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti mokantis pagal Ugdymo programas;

3.2. aprašyti pagrindinius ugdymo pritaikymo pagal mokinių poreikius būdus (individualizuojant ir diferencijuojant, integruojant, kt.);

3.3 nustatyti reikalavimus ugdymo procesui gimnazijoje;

4. Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos:

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių demonstravimas arba mokinio žinioms, gebėjimams, įgūdžiams patikrinti skirtas ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

Išlyginamoji klasė – klasė, sudaryta iš mokinių, nutraukusių mokymąsi ar nesimokiusių kai kurių bendrojo ugdymo dalykų.

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.

Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23–593; 2011, Nr. 38–1804) ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

I. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TRUKMĖ

5. Ugdymo organizavimas:

5.1. 2015–2016 mokslo metais:

Klasės

I klasė

II klasė

III klasė

IV klasė

Ugdymo proceso

pradžia

09–01

 

09–01

 

Pusmečiai

I pusmetis nuo 09–01 iki 01–22,

II pusmetis nuo 01–25 iki 06–03

(IV klasei iki 05–26)

Rudens atostogos

10–26 – 10–30

10–26 – 10–30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12–28 – 01–08

12–28 – 01–08

Žiemos atostogos

02–15

02–15

Pavasario (Velykų) atostogos

03–21 – 03–25

03–21 – 03–251

Ugdymo proceso

pabaiga

06–03

 

05–26

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

34

 

33

Vasaros atostogos

06–06 – 08–312

05–27 – 08–313

1. Atostogų dienos, per kurias laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 03–29 dieną.

2. II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministerijos ministro nustatytu laiku;

3. IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ministro nustatytu laiku.

5.2. 2016–2017 mokslo metais:

Klasės

I klasė

II klasė

III klasė

IV klasė

Ugdymo proceso

pradžia

09–01

09–01

Pusmečiai

I pusmetis nuo 09–01 iki 01–20,

II pusmetis nuo 01–23 iki 06–02

(IV gim. klasei  iki 05–25)

Rudens atostogos

10–31 – 11–04

10–27 – 10–31

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12–27 – 01–06

12–27 – 01–06

Žiemos atostogos

02–17

02–17

Pavasario (Velykų) atostogos

04 –10 – 04– 14

04–181

Ugdymo proceso

pabaiga

06–02

 

05–25

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

34

 

33

Vasaros atostogos

06–05 – 08–312

06–08 – 08–313

1. Atostogų dienos, per kurias laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 04–18 dieną.

2. II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministerijos ministro nustatytu laiku;  

3. IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko brandos egzaminus švietimo ministro nustatytu laiku.

6. Ugdymo procesas, gimnazijos tarybos sprendimu, įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą organizuojamas  pusmečiais.

7. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

7.1. Pamokų laikas:

1. 8.30 – 9.15                          

2. 9.25 – 10.10

3. 10.25 – 11.10

4. 11.20 – 12.05

5. 12.30 – 13.15

6. 13.25 – 14.10

7. 14.20 – 15.05

8. 15.15 – 16.00

7.2. Jei oro temperatūra 25 laipsnių šalčio ar žemesnė, į gimnaziją gali neiti I–IV klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

7.3. Gimnazijos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją ir informuoja valstybinės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

7.4. Gimnazijos IV klasės mokiniui, laikant pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS

25. Gimnazijoje du kartus per mokslo metus vyksta tėvų dienos ir nemažiau du kartus per mokslo metus klasės tėvų susirinkimai.

26. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat informuojami apie mokykloje organizuojamą ugdymo procesą, mokymosi pasiekimus, mokymo(si) pagalbos teikimą.

27. Klasės auklėtojai užtikrina, abipusį ir savalaikį grįžtamosios informacijos apie mokinių mokymąsi perdavimą tarp mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).

31.1. lasės auklėtojai su mokinimais dalyvauja atvirų durų dienose tėvų darbovietėse.

Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus metus

Ugdymo sritys, dalykai

Minimalus pamokų skaičius privalomam turiniui

Bendrasis kursas / kalbos mokėjimo lygis

Išplėstinis kursas / kalbos mokėjimo lygis

Dorinis ugdymas:

2

 

 

Tikyba

 

2

Etika

 

2

Kalbos:

 

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra1/ Lietuvių kalba (gimtoji)

8

8

10

Užsienio kalba (1–oji)

6

6

 

6

 

Užsienio kalba (2–oji)

 

6

6

 

6

 

 

 

Bendrasis kursas

Išplėstinis kursas

Socialinis ugdymas:

4

 

 

Istorija

 

4

6

Geografija

 

4

6

Integruotas istorijos ir geografijos kursas

 

4

 

Matematika

6

6

9

Informacinės technologijos

 

2

4

Gamtamokslinis ugdymas:

4

 

 

Biologija

 

4

6

Fizika

 

4

7

Chemija

 

4

6

Integruotas gamtos mokslų kursas

 

4

Meninis ugdymas ir technologijos:

4

 

 

Dailė

 

4

6

Muzika

 

4

6

Teatras

 

4

6

Šokis

 

4

6

Kompiuterinės muzikos technologijos

 

4

6

Grafinis dizainas

 

4

6

Fotografija

 

4

6

Filmų kūrimas

 

4

6

Technologijos (kryptys):

 

 

 

Turizmas ir mityba

 

4

6

Statyba ir medžio apdirbimas

 

4

6

Tekstinė ir apranga

 

4

6

Taikomasis menas, amatai ir dizainas

 

4

6

Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba

 

4

6

Kitos technologijų kryptys

 

4

6

Kūno kultūra:

4–6

 

 

Bendroji kūno kultūra

 

4–6

8

Pasirinkta sporto šaka

 

4–6

 

Žmogaus sauga*

0,5

0,5

0,5

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai

 

 

 

Projektinė veikla / Brandos darbas

 

 

 

Mokinio pasirinktas mokymo turinys

 

Iki 26

Iki 26

Minimalus mokinio privalomų pamokų skaičius per savaitę

28 pamokos per savaitę;

Neformalusis švietimas (valandų skaičius)

6 (trys – trečiose ir trys – ketvirtose klasėse)

Mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

24 pamokos per savaitę dvejiems metams

Maksimalus pamokų skaičius klasei esant 3 ir daugiau III gimnazijos klasių – 51 pamoka per savaitę,

Klasei gali būti skiriama ir daugiau pamokų atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius ir neviršijant mokymui skirtų lėšų.

* Integruojama į ugdymo turinį.

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti 1–2 klasėse:

DALYKAS

KLASĖ

Pagrindinio ugdymo programos

2 dalis (1-2 klasėse per dvejus metus)

1

2015-2016

m. m.

2

2016-2017

m. m.

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

1

2

Kalbos:

Lietuvių kalba

Užsienio kalba (1-oji)

Užsienio kalba (2-oji)

 

4,5+11

3+11

2

 

5+0,53

3

2

 

9

6

4

Matematika

3,5+13+11

4+13

7+23+11

Gamtamokslis ugdymas:

Biologija

Fizika

Chemija

 

2

2

2

 

1

2

2

 

3

4

4

Informacinės technologijos

1

1

2

Socialinis ugdymas:

Istorija

Pilietiškumo pagrindai

Geografija

Ekonomika ir verslumas

 

2

(12)

2

 

 

2

1

1

1 (14)

 

4

1(+12)

3

1

Meninis ir technologinis ugdymas:

Dailė

Muzika

Technologijos

 

1

1

1

 

1

1

1

 

2

2

2

Kūno kultūra

2

2

4

Žmogaus sauga

0,5

0,5

Pamokos mokinių poreikiams tenkinti

Matematika (su gabesniais)

Matematika (silpnesniems užd. spr.)

Privaloma pasirinkti vieną modulį

 

11

 

11

Lietuvių kalba (teksto suvokimas)

Lietuvių kalba (rašyba ir skyryba)

Anglų kalba (šnekamoji kalba)

Pamokų skaičius

32

33

65

Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos

11+13

13

11+23

Neformalus  švietimas

2

3

5

1 Pasirenkamas modulis;

2 2015-2016, 2016-2017 mokslo metais šiam dalykui I klasėje bus integruotos pamokos į kitus dalykus;

3 Mokyklos nuožiūra skiriamos pamokos;

4 Ekonomika ir verslumas 2 klasėje (nesimokiusiems ekonomikos 1 klasėje)

123. 3 ir 4 klasių ugdymo planas:

Eil.

Nr.

Bendrojo lavinimo branduolys

3 kl.

Pamokų skaičius ir kursas

4 kl.

Pamokų skaičius ir kursas

1.

Dorinis ugdymas (pasirinkti vieną)

 

 

 

 

 

Tikyba

1 B

=====

1 B

=====

 

Etika

1 B

=====

1 B

=====

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

4 B

5 A

4 B

5A

3.

Užsienio (anglų k.)

4 B1

4 B2

4 B1

4 B2

4.

Užsienio kalba (II) (rusų, prancūzų, vokiečių) neprivaloma rinktis – jei renkatės, pabraukite pasirinktą

2 A2

3 B1

2 A2

3 B1

5.

Matematika

3 B

5 A

3 B

5 A

6.

Informacinės technologijos (neprivaloma rinktis)

1 B

=====

1 B

=====

 

6.1. Informacinės technologijos (programavimas)

 

2 A

 

2 A

 

6.2. Informacinės technologijos (kompiuterinė leidyba)

 

2 A

 

2 A

7.

Socialinis ugdymas (pasirinkti bent vieną)

 

 

 

 

 

7.1. Istorija

2 B

3 A

2 B

3 A

 

7.2. Geografija

2 B

3 A

2 B

3 A

8.

Gamtamokslis ugdymas (pasirinkti bent vieną)

 

 

 

 

 

8.1. Biologija

2 B

3 A

2 B

3 A

 

8.2. Fizika

2 B

3 A

2 B

4 A

 

8.3. Chemija

2 B

3 A

2 B

3 A

9.

Menai (pasirinkti vieną)

 

 

 

 

 

9.1. Dailė

2 B

=====

2 B

=====

 

9.2. Muzika

2 B

=====

2 B

=====

 

9.3. Šokis (liaudies)

2 B

=====

2 B

=====

 

9.4. Teatras

2 B

 

2 B

 

10.

Technologijos (neprivaloma rinktis)

 

 

 

 

 

10.1. Technologijos: dailieji amatai

2 B

=====

2 B

=====

 

10.2. Technologijos: statybos ir medžio apdirbimo pagrindai

2 B

=====

2 B

=====

11.

Kūno kultūra (pasirinkti vieną)

 

 

 

 

 

11.1. Bendroji kūno kultūra

2 B

=====

2 B

=====

 

11.2. Pasirinkta sporto šaka (aerobika)

2 B

=====

2 B

=====

 

Pasirenkamieji mokomieji dalykai

 

1.

Užsienio kalba (III) (rusų, prancūzų, vokiečių)

2 A1

=====

2 A1

=====

2.

Braižyba

1

=====

1

=====

3.

Ekonomikos pagrindai

1

=====

1

=====

4.

Psichologija

1

=====

1

=====

5.

Teisės pagrindai

1

=====

1

=====

6.

Ugdymas karjerai

1

=====

1

=====

 

Moduliai

 

 

1.

Teksto skaitymo ir kūrimo galimybės (Lietuvių kalba)1

1

=====

1

=====

2.

Kalbėjimo įgūdžių lavinimas (Anglų kalba)

1

=====

1

=====

3.

Netradiciniai uždaviniai (Matematika A lygiui)

1

=====

1

=====

4.

Istorijos šaltinių ir dokumentų analizė (Istorija)

1

=====

1

=====

5.

Fizikos uždavinių sprendimo būdai ir metodai (Fizika)

1

=====

1

=====

6.

Eksperimentiniai uždaviniai (Chemija)

1

=====

1

=====

7.

Duomenų struktūros (Programavimas)

1

=====

1

=====

1. Privalomas modulis esant klasėje didesniam kaip 25 mokinių skaičiui.

 

   PRITARTA  

Vilniaus Karoliniškių

gimnazijos tarybos

2015 m. birželio 25 d.

Protokolo Nr. 14               

 

SUDERINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Švietimo, kultūros ir sporto departamento

Švietimo skyriaus vedėjas

Džeraldas Dagys

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. A15-1554/15- (2.1.4-KS1)