Vilniaus Karoliniškių gimnazijos ugdymo planas 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m.

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS

UGDYMO PLANAS

2021–2022 m. m. ir 2022–2023 m. m.

SUDERINTA:

Vilnius Karoliniškių gimnazijos tarybos

2021 m. birželio 22 d. nutarimu,

protokolo Nr.15

SUDERINTA

Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos

Bendrojo ugdymo skyriaus vedėjo

2021 m…. d. įsakymu Nr….

PATVIRTINTA

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

Direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d.

įsakymu Nr. V-…

II SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

7. Mokslo metų pradžia – einamųjų metų rugsėjo 1 d., pabaiga – kitų metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

8. Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais:

8.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d.;

8.2. ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokiniams – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 165 ugdymo dienos;

8.3. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę.

8.4. Pamokų laikas:

I – 8.30 – 9.15 val.

II – 9.25 – 10.10 val.

III – 10.25 – 11.10 val.

IV – 11.20 – 12.05 val.

V – 12.30 – 13.15 val.

VI – 13.25 – 14.10 val.

VII – 14.20 – 15.05 val.

VIII – 15.15 – 16.00 val.

8.5. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui I–III gimnazijos klasių mokiniams. Atostogų pradžią nustato gimnazijos direktorius, suderinęs su gimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu  asmeniu. Vasaros atostogos trunka iki einamųjų mokslo metų rugpjūčio 31 d.

8.6. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Jos trunka iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.

8.7. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.

Žiemos atostogos

2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

8.8. Gimnazijos yarybos nutarimu (2021 m. birželio 22 d. Protokolas Nr. 15):

8.8.1. pasiūlytos neformalaus ugdymo dienos, keičiančios formalųjį ugdymą:

Data

Renginys

Atsakingi asmenys

2022-02-16

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas 100-mečio minėjimas (dalyvavimas miesto renginiuose)

Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui ir klasės auklėtojai

2022-03-11

Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas (dalyvavimas miesto renginiuose)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

2022-06-13

Kultūrinė – muziejų, diena (ekskursijos, išvykos, laboratorijos ir t. t.)

Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui ir klasės auklėtojai

2022-06-14 – 2022-06-15

Dienos, skirtos Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti (dalyvavimas miesto renginiuose)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

2022-06-20

Atradimų diena (ekskursijos, išvykos, laboratorijos ir t. t.)

Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui ir klasės auklėtojai

2022-06-21 – 2022-06-22

Sporto diena, sporto šventė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

8.8.2. ugdymo proceso veiklai įgyvendinti už gimnazijos  ribų skirti ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 10 mokslo dienų per vienus mokslo metus.

9. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais:

9.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d.;

9.2. ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokiniams – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams –170 ugdymo dienų;

9.3. skiriamos atostogos:

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

9.4. Gimnazijos tarybos nutarimu (2021 m. birželio 22 d. Protokolas Nr. 15):

9.4.1. pasiūlytos neformalaus ugdymo dienos, keičiančios formalųjį ugdymą:

Data

Renginys

Atsakingi asmenys

2023-02-16

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas 100-mečio minėjimas (dalyvavimas miesto renginiuose)

Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui ir klasės auklėtojai

2023-03-11

Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas (dalyvavimas miesto renginiuose)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

2023-06-12

Kultūrinė – muziejų, diena (ekskursijos, išvykos, laboratorijos ir t. t.)

Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui ir klasės auklėtojai

2022-06-13 – 2022-06-14

Dienos, skirtos Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti (dalyvavimas miesto renginiuose)

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

2022-06-19

Atradimų diena (ekskursijos, išvykos, laboratorijos ir t. t.)

Direktoriaus pavaduotojas  ugdymui ir klasės auklėtojai

2022-06-20 – 2022-06-21

Sporto diena, sporto šventė

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės auklėtojai

9.4.2. ugdymo proceso veiklai įgyvendinti už gimnazijos  ribų skirti ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 10 mokslo dienų per vienerius mokslo metus.

10. Mokslo metų ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus: pusmečius. 2021–2022 mokslo metais pirmas pusmetis trunka nuo mokslo metų pradžios iki sausio mėnesio  31 dienos. Antras pusmetis trunka nuo vasario mėn. 1 dienos iki mokslo metų pabaigos. 2022–2023 mokslo metais pirmas pusmetis trunka nuo mokslo metų pradžios iki sausio mėnesio 31 dienos. Antras pusmetis trunka nuo vasario mėn. 1 dienos iki mokslo metų pabaigos. Mokyklos (viešosios įstaigos) ir nevalstybinės mokyklos – savininkų (dalyvių) susirinkimu.

11. Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IV klasės gimnazijos mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po šių atostogų.

11.1. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

12. Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms gimnazijoje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (gimnazija yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai ir kt.) reglamentuojama Ugdymo plano  priede.

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų

ugdymo plano

priedas

PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS KARANTINO, EKSTREMALIOS SITUACIJOS, EKSTREMALAUS ĮVYKIO AR ĮVYKIO, KELIANČIO PAVOJŲ MOKINIŲ SVEIKATAI IR GYVYBEI, LAIKOTARPIU AR ESANT APLINKYBĖMS MOKYKLOJE, DĖL KURIŲ UGDYMO PROCESAS NEGALI BŪTI ORGANIZUOJAMAS KASDIENIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU

1. Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (toliau – nuotolinis mokymo būdas).

2. Ekstremali temperatūra mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje:

2.1. minus 25 °C ar žemesnė – I–IV gimnazijos klasių mokiniams;

2.2. 30 °C ar aukštesnė – I–IV gimnazijos klasių mokiniams.

3. Gimnazijos direktorius, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti ugdymo organizavimo sprendimus:

3.1. mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei;

3.2. laikinai stabdyti ugdymo procesą, kai dėl susidariusių aplinkybių mokyklos aplinkoje nėra galimybės jo koreguoti ar tęsti ugdymo procesą grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu nei grupinio mokymosi forma nuotoliniu mokymo būdu, pvz., sutrikus elektros tinklų tiekimui ir kt., ugdymo procesas mokyklos vadovo sprendimu gali būti laikinai stabdomas 1–2 darbo dienas. Jeigu ugdymo procesas turi būti stabdomas ilgesnį laiką, gimnazijos direktorius sprendimą dėl ugdymo proceso stabdymo derina su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu,

3.3. ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu, kai nėra galimybės tęsti ugdymo proceso ar jo dalies grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Gimnazijos direktorius sprendimą ugdymo procesą ar jo dalį organizuoti nuotoliniu mokymo būdu prima Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

4. Valstybės, savivaldybės lygiu ar gimnazijos direktoriaus sprendimu ugdymo procesą ar jo dalį organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, mokykla:

4.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, atsižvelgdama į mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;

4.2. vadovaujasi Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“;

4.3. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis mokykloje, jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant galimybių ugdymo proceso organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai perkeliamas į kitas saugias patalpas;

4.4. susitaria dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo, taip pat mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo specifikos ir švietimo pagalbos teikimo;

4.5. įgyvendindama ugdymo programas, ne mažiau kaip 50 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę ir (ar) mėnesį) skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 50 procentų – asinchroniniam ugdymui. Nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė – iki 90 min.;

4.6. pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas pamokas;

4.7. pritaiko pamokos struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, atsižvelgdama į mokinių amžių, dalyko programos ir ugdymo programos ypatumus;

4.8. susitaria dėl mokymosi pagalbos mokiniui teikimo būdų ir savalaikiškumo, dėl užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties, pobūdžio, dėl mokymosi krūvių stebėsenos ir jų koregavimo, grįžtamosios informacijos teikimo, dėl mokinio darbotvarkės nustatymo, atsižvelgdama į mokinių amžių;

4.9. numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdus;

4.10. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas mokykloje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama mokyklos tinklalapyje;

4.11. numato planą, kaip pasibaigus ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto ugdymo proceso organizavimo;

4.12. numato, kaip, esant poreikiui, dalį – ugdymo proceso organizuoti nuotoliniu mokymo būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.

__________________________

Vilniaus Karoliniškių gimnazijos

2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų

ugdymo plano

2 priedas

NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuotoliniam ugdymui/ mokymui gimnazijoje naudojami įrankiai:

Pagrindinė virtuali ugdymo/ mokymo(si) aplinka ir pagrindinė susitikimų priemonė. Microsoft Office 365 Education (toliau Ms Teams).

2. Naudojama sinchroninėms ir asinchroninėms pamokoms organizuoti, vaizdo konferencijoms, neformaliojo vaikų švietimo veikloms, klasių valandėlėms, susirinkimams, pokalbiams ir kitoms reikalingoms virtualioms veikloms organizuoti, keitimosi (dokumentų) aplankais priemonė.

3. Pagrindinė bendravimo, ugdymo/ mokymo rezultatų fiksavimo ir/ ar informavimo priemonė. El. dienynas: UAB „Tavo mokykla“ informacinė TAMO sistema („Tavo mokykla“). Naudojama ugdymo apskaitos tvarkymui, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimui, ugdymo(si) rezultatų, gimnazijos lankymo apskaitai. Papildomos ugdymo/ mokymo(si) aplinkos ir/ ar programos. „Eduka klasė“, „Egzaminatorius“, „Vyturys“, „Ugdymo sodas“, „eMokykla“, „eTest“, Google Classroom, Zoom ir kitomis.

4. Papildomos bendravimo priemonės. El. paštas, telefono skambučiai, Google diskas.

5. Vykdant ugdymą/mokymą nuotoliniu būdu:

5.1. mokiniams skiriama tiek savaitinių pamokų, kiek yra numatyta Gimnazijos ugdymo plane;

5.2. įgyvendindamas ugdymo programas, mokytojas užtikrina, kad ne mažiau kaip 80 procentų ugdymo procesui numatyto laiko (per savaitę) būtų skiriama sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 20 procentų – asinchroniniam ugdymui;

5.3. sinchroninės ir asinchroninės pamokos organizuojamos pagal pamokų tvarkaraštį (įprastą arba pakoreguotą), kuris skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje ir fiksuojamas Ms Teams veiklos kalendoriuje;

5.4. klasės valandėlės vykdomos sinchroniniu būdu kiekvieną savaitę; viena klasės valandėlė per mėnesį yra teminė, pagal klasės vadovo veiklos planą;

5.5. neformalusis vaikų švietimas vykdomas sinchroniniu ir/ ar asinchroniniu būdu; dėl palankiausio būdo, įgyvendinant programoje numatytus tikslus, mokytojas tariasi su mokiniais;

5.6. konsultacijos vykdomos sinchroniniu būdu pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį;

6. Sinchroninių pamokų organizavimo bendrosios nuostatos:

6.1. sinchroninės pamokos vyksta mokytojui ir mokiniams bendraujant realiu laiku naudojant Ms Teams įrankius;

6.2. sinchroninio ugdymo/ mokymo nepertraukiama trukmė gali būti 90 min., jei taip mokytojas susitaria su mokiniais;

6.3. sinchroninių pamokų nuorodos ir užduotys pateikiamos el. dienyne;

6.4. rekomenduojama mokytojui ir mokiniams pamokoje dalyvauti su įjungtomis vaizdo kameromis; rekomenduojama susikurti ir naudoti virtualų foną;

6.5. Atsiskaitomųjų darbų metu mokiniai vaizdo kameras išsijungia tik mokytojui leidus;

6.6. namų darbų užduotys pateikiamos el. dienyne, jei reikia, su aiškiai aprašytu nukreipimu virtualią aplinką;

6.7. siekiant užtikrinti mokinių teisę į privatumą, pamokoje dalyvauja tik mokytojas ir mokiniai, esant poreikiui – Gimnazijos administracijos atstovai, pagalbos mokiniui specialistai ar kiti asmenys, kuriems suteiktas Gimnazijos administracijos leidimas. Apie kitų asmenų dalyvavimą pamokoje mokytojui pranešama iš anksto;

6.8. mokytojui, mokiniui ir tretiesiems asmenims pamokos metu draudžiama įrašinėti, fotografuoti, daryti pamokos ekrano nuotraukas ar kitu būdu fiksuoti tiesioginę vaizdo pamoką.

7. Asinchroninių pamokų organizavimo bendrosios nuostatos:

7.1. asinchroninė pamoka – mokinių savarankiško mokymosi forma, kuriai vadovauja mokytojas; asinchroninių pamokų metu mokytojas su mokiniais tiesiogiai nebendrauja.

7.3. mokytojas el. dienyne paskelbia pamokos temą, tikslus, uždavinius ir užduotis, kurias mokiniai turi atlikti asinchroninės pamokos metu, nurodo užduočių šaltinius; 6.6. optimizuojant mokinių mokymosi krūvį, asinchroninių pamokų užduočių atlikimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip iki artimiausios sinchroninės ar asinchroninės pamokos;

8. Konsultacijų, vykstančių pagal patvirtintą tvarkaraštį, organizavimo bendrosios nuostatos:

8.1. mokytojų konsultacijos mokiniams organizuojamos darbo dienomis, kiekvieną savaitę pagal patvirtintą konsultacijų tvarkaraštį;

8.2. konsultacijos metu mokytojas atsako į mokinių iš anksto ar konsultacijos metu užduotus klausimus;

8.3. mokytojas ir mokiniai konsultacijai jungiasi pamokos pradžioje. Jei per 15 min. nuo konsultacinės pamokos pradžios neprisijungia nei vienas mokinys, mokytojas nutraukia bendravimo realiuoju laiku galimybę, konsultuoja mokinius kitais aptartais būdais;

9. Ugdymo apskaita tvarkoma elektroniniame dienyne, vadovaujantis Vilniaus Karoliniškių gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais, patvirtintais Gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-32.

8.1. supažindinant mokinius su egzaminų ir/ ar kitomis tvarkomis ir pan., kai nurodoma, kad reikalingas mokinio parašas „Saugaus elgesio instruktažo“ lapuose, nuotolinio ugdymo/ mokymo metu pakanka mokiniams išsiųsti informaciją elektroniniame dienyne, jei reikia organizuoti vaizdo konferenciją ir (ar) sinchronines pamokas, klasės valandėlės metu paaiškinti dokumentų, tvarkų turinį; „Saugaus elgesio instruktažų“ lapus mokytojas ar klasės vadovas užpildo nurodydamas instruktažo turinį ir datą bei pažymi, kad supažindinta nuotoliniu būdu; instruktažų lapus mokytojai/ vadovai išsiunčia nedelsiant elektroniniu būdu kuruojančiam vadovui;

8.2. visos kitos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatos yra galiojančios ir vykdant ugdymą nuotoliniu būdu.

II SKYRIUS

MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS, GRĮŽTAMOJO RYŠIO TEIKIMAS

9. Gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimai vertinami, vadovaujantis Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu, kuris yra Gimnazijos ugdymo plano sudėtinė dalis.

10. Rekomenduojama vertinant mokinių pasiekimus dažniau naudoti kaupiamąjį balą, skirti projektinius-kūrybinius darbus, organizuoti darbą grupėmis ir pan.

11. Kontroliniai, kiti atsiskaitomieji darbai, kurių trukmė ne mažesnė nei 30 min. ir kurie atliekami sinchroninės pamokos metu, fiksuojami elektroniniame dienyne ne vėliau kaip prieš savaitę.

12. Kito pobūdžio atsiskaitomieji darbai turi būti nurodomi el. dienyne  pažymint atliktų darbų išsiuntimo mokytojui laiką, atlikimo būdą ir pan.

13. Būtina aiškiai apibrėžti mokymo(si) pasiekimų vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į nuotolinio mokymo organizavimo specifiką.

Vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į atsiskaitomojo darbo pobūdį, laiką, pritaiko mokytojas ir iš anksto aptaria juos su mokiniais. Svarbu maksimaliai suvienodinti to paties mokomojo dalyko mokytojų nustatomus vertinimo kriterijus. paralelinėse klasėse/ grupėse.

14. Atsiskaitomojo darbo, vykdomo sinchroninės pamokos metu, metu mokinys privalo įsijungti vaizdo kamerą, priešingu atveju darbas neįskaitomas.

15. Jei mokinys dėl techninių kliūčių negali nustatytu laiku įsijungti vaizdo kameros/ išsiųsti / įkelti atlikto darbo, turi apie tai iš karto informuoti mokytoją elektroniniu paštu/ elektroniniame dienyne ar kitu būdu ir suderinti su mokytoju kitą darbo pateikimo laiką ir (ar) būdą.

16. Jeigu mokinys iki numatyto laiko be pateisinamos priežasties atsiskaitomojo darbo nepateikė/ pateikė vėliau ir mokytojas apie tai nebuvo informuotas, darbas nevertinamas.

17. Įvertinimai fiksuojami, komentuojami įprasta tvarka elektroniniame dienyne.

18. Grįžtamasis ryšys:

18.1. nuotolinio ugdymo/ mokymo metu užtikrinamas abipusis grįžtamasis ryšys tarp mokytojo ir mokinio bei jo tėvų (globėjų, rūpintojų);

18.2. grįžtamasis ryšys gali būti teikiamas žodžiu nuotolinės pamokos metu, kai mokytojas patikrina, kaip mokiniai suprato tai, kas buvo numatyta pamokoje;

18.3. grįžtamasis ryšys mokiniui teikiamas taisant mokinio rašto darbus ir pateikiant komentarus darbe; mokinys turi matyti/ gauti savo darbą su taisymais ir komentarais; 18.4. grįžtamąjį ryšį mokinys teikia mokytojui žodžiu pamokos/ konsultacijos metu, nurodydamas, ko nesuprato, ką reikia pasiaiškinti;

18.5. grįžtamąjį ryšį mokinys gali teikti raštu mokytojui elektroniniame dienyne, užduodamas klausimus, atsakydamas į mokytojo pateiktus klausimus apie mokymosi būdų, formų tinkamumą ir pan.;

18.6. grįžtamąjį ryšį mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) mokytojai teikia elektroniniame dienyne; gali būti naudojami ir kiti sutarti grįžtamojo ryšio būdai, pvz., pokalbis telefonu ar vaizdo konferencijos, trišalis pokalbis;

18.7. svarbu pasiekti, kad grįžtamasis ryšys skatintų tolimesnį sėkmingą mokinio mokymąsi.

III SKYRIUS

LANKOMUMO APSKAITA, STEBĖSENA, NELANKYMO PREVENCIJA, ŠVIETIMO PAGALBA

19. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita, stebėsena ir nelankymo prevencija vykdoma, vadovaujantis Vilniaus Karoliniškių gimnazijos „Pamokų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų į pamokas prevencijos tvarka.

20. Mokinių nuotolinis mokymasis sinchroniniu ir asinchroniniu būdu yra privalomas.

21. Jeigu mokinys prie nuotolinio mokymo sistemos prisijungia ne savo vardu ir pavarde, jis iš pamokos yra pašalinamas ir žymima „n“ raidė.

22. Lankomumo stebėseną vykdo mokytojai, klasių vadovai gimnazijos pamokų lankymo stebėsenos grupė gimnazijos nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ

23. Mokytojai, ugdantys specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius:

23.1. vadovaujasi ir taiko Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas;

23.2. aiškiai ir tiksliai nurodo mokiniams, kokios užduotys turi būti atliktos, pagal galimybes, užduotis pateikia mažesnėmis dalimis; pageidautina pateikti daugiau nuorodų, pavyzdžių;

23.3. riboja, mažina užduočių kiekį, nes nuotolinis mokymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams yra didelis iššūkis;

23.4. sudaro galimybę mokiniams individualiai su mokytoju aptarti užduotis, papildomai pasiaiškinti, atsakyti į klausimus.

24. Psichologinė ir socialinė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiama nuotoliniu būdu, sutartu laiku ir būdu. Esant ypatingiems atvejams, konsultacijos gali būti teikiamos gimnazijos patalpose.

V SKYRIUS

GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJOS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

25. Gimnazijos administracija:

25.1. priima sprendimus ugdymo procesui nuotoliniu mokymo būdu organizuoti, atsižvelgdama į gimnazijoje ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo procesui organizuoti, Bendrųjų ugdymo planų nuostatas;

25.2. įvertina, ar visi mokiniai gali dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu mokymo būdu. Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis, sudaromos sąlygos mokytis gimnazijoje, jeigu gimnazijoje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai.

25.3. esant poreikiui, pertvarko pamokų tvarkaraštį, pritaikydama jį ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu mokymo būdu: konkrečios klasės tvarkaraštyje numato sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui skiriamas pamokas;

25.4. paskiria asmenį (-is), kuris (-ie) teiks bendrąją informaciją apie ugdymo proceso organizavimo tvarką, švietimo pagalbos teikimą, komunikuos kitais aktualiais švietimo bendruomenei klausimais tol, kol neišnyksta ypatingos aplinkybės ar aplinkybės, dėl kurių ugdymo procesas gimnazijoje negalėjo būti organizuojamas kasdieniu būdu. Informacija apie tai skelbiama gimnazijoje interneto svetainėje;

25.5. užtikrina visų mokymo procesui būtinų mokymosi išteklių organizavimą, struktūrą; įvertina technines mokinių ir mokytojų galimybes mokytis/ dirbti nuotoliniu būdu; reikalui esant, įsigyja reikalingų priemonių (kompiuterių, planšečių ir kt.) ir aprūpina jomis mokinius, mokytojus;

25.6. telkia bendruomenę, organizuodama ugdymo/ mokymo vykdymą nuotoliniu būdu;

25.7. įvertina mokytojų IKT gebėjimus, kvalifikaciją dirbti nuotoliniu būdu, organizuoja mokymus pagal poreikį;

25.8. užtikrina nuolatinį mokytojų konsultavimą ir pagalbą, kilus nuotolinio mokymo organizavimo sunkumų;

25.9. skatina mokytojus dalintis nuotolinio ugdymo/ mokymo patirtimi. metodinių grupių narių bendradarbiavimą;

25.10. skiria IT specialistą, mokytojams ir mokiniams konsultuoti IKT naudojimo klausimais;

25.11. organizuoja reikalingų dokumentų rengimą bei sklaidą;

25.12. organizuoja Gimnazijos savivaldos institucijų, bendruomenės narių pasitarimus, posėdžius nuotoliniu būdu;

25.13. koordinuoja nuotolinio ugdymo procesą, svarsto pateiktus siūlymus; jei reikia, koreguoja priimtus sprendimus;

25.14. numato, kaip, esant poreikiui, dalį ugdymo proceso organizuoti mišriu būdu: nuotoliniu mokymo būdu ir dalį grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.

VI SKYRIUS

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

26. Mokytojai:

26.1. pamokos/konsultacijos struktūrą pritaiko asinchroniniam ir sinchroniniam ugdymui organizuoti, atsižvelgdami į dalyko programos ypatumus ir mokinių amžių: atrenka ir pritaiko mokymo turinį atitinkamai koreguodami ilgalaikius-metinius planus, parenka metodus, skaitmeninį turinį, priemones ir kt.;

26.2. to paties dalyko mokytojai susitaria dėl užduočių, skiriamų atlikti namuose toje pačioje klasėje, apimties ir pobūdžio;

26.3. bendradarbiaudami su kolegomis, numato/ koreguoja užduočių vertinimo kriterijus, supažindina su jais mokinius;

26.4. užtikrina, kad visi mokiniai, tarp jų ir patiriantys mokymosi sunkumų, specialiųjų ugdymosi poreikių, būtų įtraukti į mokymo(si) procesą;

26.6. mokiniams mokantis asinchroniniu būdu, mokytojas asinchroniniam ugdymui skirtą ugdymo/ mokymo proceso laiką skiria mokinių konsultacijoms;

26.7. nuolat stebi mokinių emocinę sveikatą ir savo įžvalgas nedelsdamas aptaria su klasės vadovu;

26.8. kuria skaitmeninį ugdymo turinį, dalijasi juo su kitais Gimnazijos mokytojais;

26.9. bendradarbiauja su mokiniais: atsako į jų klausimus raštu ar žodžiu, paaiškina vertinimo kriterijus ir konkretaus darbo įvertinimą, jei mokiniams kyla klausimų; 26.10. sinchroninių ir asinchroninių pamokų medžiagą skelbia el. dienyne;

26.11. kilus techninių problemų sinchroninės pamokos metu, pamokos medžiagą, užduotis ir kt. nurodo elektroniniame dienyne;

26.12. sistemingai pildo elektroninį dienyną, žymi mokinių lankomumą, įrašo pažymius, rašo komentarus, pastabas, pagyrimus;

26.13. yra pasiekiamas elektroniniu būdu/ telefonu asinchroninių pamokų metu;

26.14. į mokinių klausimus atsako nedelsdamas, bet ne vėliau kaip iki kitos dalyko pamokos, į tėvų (globėjų, rūpintojų) – per vieną/ dvi darbo dienas;

26.15. bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) pagal poreikį ar Gimnazijos administracijos prašymu;

26.16. nuotoliniu būdu dirba gimnazijoje arba iš namų, vietą ir laikas suderinę su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.

27. Klasių vadovai:

27.1. supažindina auklėtinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) su nuotolinio ugdymo/ mokymo tvarka, aptaria, į ką ir kaip mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis Gimnazijoje nuotolinio ugdymo metu;

27.2. kiekvieną savaitę veda/ organizuoja informacines ir temines klasės valandėles pagal patvirtintą tvarkaraštį;

27.3. nuolat stebi mokinių emocinę sveikatą ir savo įžvalgas nedelsdamas aptaria su
gimnazijos psichologu;

27.4. bendrauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus, trišalius/ dvišalius pokalbius savo nuožiūra ir (ar) Gimnazijos veiklos kalendoriuje nustatytu laiku;

27.5. informuoja mokytojus, direktoriaus pavaduotoją ugdymui, direktorių apie mokinių ir/ ar tėvų (globėjų, rūpintojų) iškeltas problemas, kurios reikalauja papildomo dėmesio, sprendimo.

28. Švietimo pagalbos specialistai:

28.1. psichologas ir socialinis pedagogas teikia nuolatinę pagalbą mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, sprendžiant kilusias problemas; pagalba teikiama elektroniniame dienyne, telefonu, el. paštu ar organizuojant vaizdo konferencijas, dvišalius/ trišalius pokalbius virtualioje aplinkoje, bei kitais aptartais būdais;

28.2. psichologas rengia ir teikia gimnazijos bendruomenei informacinius pranešimus emocinės, psichinės gerovės klausimais;

28.3. psichologas ir socialinis pedagogas pagal pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas analizuoja mokinių lankomumą, mokytojų pastabas, komentarus, priima sprendimus dėl mokinių emocinės sveikatos stebėjimo ir teikia pagalbą bendradarbiaudami su Vaiko gerovės komisija;

28.4. socialinis pedagogas koordinuoja nemokamo maitinimo teikimą socialinę parama gaunantiems mokiniams;

28.5. psichologas ir socialinis pedagogas teikia siūlymus gimnazijos administracijai dėl nuotolinio darbo gerinimo.

29. Bibliotekos vedėjas:

29.1. rengia ir nuolat atnaujina informaciją apie virtualius mokymo(si) išteklius, ieško elektroninių išteklių (pvz. elektroninės ir garso knygos) mokinių laisvalaikiui, teikia ją gimnazijos bendruomenei;

29.2. jei yra poreikis, sutartu laiku, laikantis saugumo reikalavimų, vadovėlius, grožinę bei kitą literatūrą išduoda mokiniams, mokytojams; poreikis išreiškiamas elektroniniame dienyne;

29.3. informuoja gimnazijos direktorių apie reikalingas įsigyti virtualias mokymo priemones, spaudinius ir jų kiekius.

VII SKYRIUS

MOKINIŲ VEIKLA IR ATSAKOMYBĖ

30. Mokinys, mokydamasis nuotoliniu būdu:

37.1. laikosi patvirtinto pamokų tvarkaraščio, dalyvauja tvarkaraštyje nurodytose sinchroninėse pamokose, atlieka asinchroninėms pamokoms ir kitas mokytojo skirtas užduotis;

30.1. informuoja dalyko mokytoją prieš pamoką ar pamokos metu, jeigu negali dalyvauti sinchroninėje pamokoje, nurodydamas priežastį. Jei mokinys pats to negali padaryti, informaciją teikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

30.2. informuoja mokytoją iškilus prisijungimo prie nurodytos platformos/ aplinkos/programos problemų;

30.3. kiekvieną darbo dieną tikrina virtualioje nuotolinio mokymosi platformoje Ms Teams ir elektroniniame dienyne esančią informaciją;

30.4. nurodytu laiku ir būdu pateikia mokytojui vertinti atliktas užduotis. Siųsdami
mokytojui atliktas užduotis, dokumentų (failų) pavadinime nurodo klasę, vardą, pavardę

30.5. neperduoda savo prisijungimo prie virtualių mokymosi ar informacinių aplinkų slaptažodžių kitiems asmenims ir nesiunčia iš mokytojų gautų nuorodų kitiems žmonėms;

30.6. gerbia kitų ir savo teisę jaustis saugiai elektroninėje erdvėje; netoleruoja elektroninių patyčių, neprisideda prie jų atsiradimo;

30.7. tausoja gimnazijos suteiktą įrangą, skirtą mokytis nuotoliniu būdu, atlygina padarytą žalą, jeigu įranga sugadinama;

30.8. laikosi Vilniaus Karoliniškių gimnazijos Mokinių elgesio taisyklių,

31. Mokinys prieš sinchroninę pamoką:

31.1. iš anksto pasiruošia darbo vietą ir mokymosi priemones (vadovėlius, pratybas, rašymo priemones ir kt.), reikalingas pamokai;

31.2. į pamoką prisijungia tik savo vardu ir pavarde. Kito asmens vardu ar slapyvardžiu ir/ ar prisijungimo duomenimis naudotis draudžiama.

32. Mokinys sinchroninės pamokos metu:

32.1. Rekomenduotinai įsijungia vaizdo kamerą ir garsą prasidedant pamokai. Įsijungus vaizdo kameras mokytojui ir mokiniams lengviau ir maloniau komunikuoti, o mokytojams lengviau fiksuoti mokinio dalyvavimą/ nedalyvavimą pamokoje;

32.2. bendrauja mandagiai ir draugiškai, laikosi bendrų susitarimų.

32.3. susirašinėjimo skiltyje (chat) bendrauja laikydamasis Bendrųjų lietuvių kalbos ugdymo reikalavimų,

32.4. aktyviai dalyvauja pamokoje, neužsiima kita, su pamoka nesusijusia veikla; pamokų metu mokytojui kreipiantis į konkretų mokinį, pastarasis privalo kalbėti ar atsiliepti,

32.5. nefilmuoja, nefotografuoja, neįrašinėja kitų asmenų veiklos ar pokalbių;

32.6. negali nutraukti nuotolinio ryšio pamokai nepasibaigus. Nutrūkus ryšiui dėl techninių priežasčių, prisijungia pakartotinai;

32.7. nesidalina pamokos turiniu ir medžiaga su kitais asmenimis;

32.8. dėvi mokymuisi tinkamą aprangą;

32.9. užtikrina, kad jokiais būdais nesudarys galimybės pamokoje dalyvauti pašaliniams asmenims (draugams, šeimos nariams, kitiems tretiesiems asmenims). 40. Mokinys, nesilaikantis šių taisyklių bei kitų susitarimų su mokytojais, pamokos metu gali būti perkeltas į atskirą kambarį, pašalintas iš pamokos arba mokytojas turi teisę neužskaityti jo dalyvavimo pamokoje.

VIII SKYRIUS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PAGALBA

33. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai):

33.1. pasirūpina patogia ir saugia mokinio darbo vieta namuose (kompiuteris su vaizdo kamera, garso perdavimo įranga, kokybiškas interneto ryšys, stalas, kėdė); neturint tokios galimybės informuoja klasės vadovą; gimnazija kompiuteriu arba planšete nuotolinio mokymosi metu aprūpina socialinę paramą gaunančių, atskirais atvejais ir kitų šeimų vaikus arba suteikia mokymosi vietą gimnazijoje;

33.2. aptaria su vaiku elgesio virtualioje erdvėje principus, būtinybę rūpintis savo sveikata, higiena;

33.3. aptaria dienos lūkesčius, gauna grįžtamąjį ryšį apie nuveiktas veiklas;

33.4. neskiria mokiniui kitų ar papildomų įpareigojimų nuotolinio mokymosi metu; 33.5. nedelsdami informuoja klasės vadovą elektroniniame dienyne/ telefonu/ el. paštu apie mokinio negalėjimą dalyvauti ugdymo procese, nurodydami jo priežastis ir trukmę;

33.6. nedelsdami informuoja klasės vadovą, dalyko mokytoją, jei kilus techninių problemų, mokiniui nepavyko prisijungti prie pamokos;

33.7. bendradarbiauja su dalykų mokytojais, klasės vadovu, švietimo pagalbos specialistais, administracija, aptardami mokinio mokymosi eigą, problemas, reikalingą pagalbą;

33.8. ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę susipažįsta su įrašais elektroniniame dienyne, reaguoja į juos;

33.9. vykstant sinchroninėms pamokoms, psichologo konsultacijoms, užtikrina mokiniui konfidencialią aplinką;

33.10. teikia siūlymus Gimnazijos administracijai dėl mokymo nuotoliniu būdu tobulinimo;

33.11. laikosi kitų mokinio Mokymo sutartyje numatytų įsipareigojimų.

IX SKYRIUS

NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

34. Neformaliojo ugdymo užsiėmimai organizuojami sinchroniniu būdu pagal tvarkaraštį arba asinchroniniu būdu su mokytoju suderintu laiku.

35. Mokytojas per pirmąjį užsiėmimą numato ir aptaria su mokiniais darbo/ veiklos, grįžtamojo ryšio būdus ir taisykles.

36. Numatomos ir su mokiniais aptariamos veiklos, kurios saugiai gali būti atliekamos namuose ar lauke išvengiant būriavimosi. Atskirais atvejais, vykstant individualioms veikloms, užsiėmimai gali vykti gimnazijos patalpose.

37. Mokinių dalyvavimo neformaliojo ugdymo užsiėmimuose/ veiklose apskaita vykdoma el. dienyne.

IX SKYRIUS

NUOTOLINIO UGDYMO STEBĖSENA

38. Nuotolinio ugdymo/ mokymo(-si) stebėseną ir ugdomąjį konsultavimą vykdo gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

39. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: stebi pamokas, organizuoja jų aptarimą, bendradarbiauja su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, aptaria nuotolinio

ugdymo/ mokymo(si) eigą, konsultuoja mokytojus patys ar nukreipia konsultacijai pas kitą mokytoją,

40. Susipažįsta su ataskaitomis, įrašais elektroniniame dienyne ir teikia grįžtamąjį ryšį.

41. Bendradarbiaudami su metodinių grupių pirmininkais, organizuoja kuruojamų dalykų mokytojų metodinius pasitarimus, kurių metu aptaria nuotolinio ugdymo/ mokymo(si) proceso vyksmą, sprendžia kilusias problemas, teikia reikalingą pagalbą.

42. Elektroninio dienyno administratorius teikia informaciją Gimnazijos bendruomenės nariams elektroninio dienyno naudojimo klausimais.

43. Nuotolinio ugdymo(si) laikotarpiu visa informacija bendruomenei teikiama nuotoliniu būdu: telefonu/ el. paštu/ pranešimu elektroniniame dienyne/ gimnazijos interneto svetainėje. Kontaktai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje.

44. Mokytojai, dirbantys pilnu etatu, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pasiekiami iki 17.00 val., nepilnu etatu – iki 15.00 val., jei su mokytoju nebuvo susitarta kitaip.

45. Švietimo pagalbos specialistai mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pasiekiami iki 17.00 val., jei su švietimo pagalbos specialistu nebuvo susitarta kitaip.

4.6 Gimnazijos darbuotojų kontaktai skelbiami gimnazijos interneto svetainėje, mokytojų – el. dienyne.

47. Su mokytojais mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) bendraujama elektroniniame dienyne. Reikalui esant gali būti susitarta dėl kito bendravimo būdo (pokalbis telefonu, vaizdo konferencija ir kt.).

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Nuotolinio ugdymo(si) dalyviai privalo laikytis šio Aprašo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

49 Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas inicijavus Gimnazijos bendruomenės nariams ar pasikeitus nuotolinį ugdymą reglamentuojantiems dokumentams.