Dėl mokinių atostogų

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA

 

      DĖL MOKINIŲ ATOSTOGŲ

 

      Vaiko teisių apsaugos kontrolierė, atsižvelgdama į Jūsų 2015 m. spalio 14 d. kreipimąsi dėl mokinių teisių užtikrinimo, pagal kompetenciją teikia nuomonę dėl mokinių atostogų.

      Vaiko teisių konvencijos 29 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vaikas turi teisę į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę ir sudarytų sąlygas asmenybei vystytis. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16 straipsnyje nustatytos vaiko teisės į poilsį ir laisvalaikį garantijos – vaikas turi teisę į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jo amžių, sveikatą bei poreikius ir kt. Minėtos vaiko teisės yra derinamos, t. y. ugdymo(si) procesas vyksta atsižvelgiant į nustatytas higienos normas, specialistų rekomendacijas, vaiko amžių ir pan.

      Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. Nr. V–457 įsakymu patvirtinti 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrieji ugdymo planai, kiti teisės aktai bei mokyklų vidaus dokumentai (ugdymo planai ir kt.) nustato ugdymo proceso organizavimo trukmę (mokinių atostogas ir kt.). Paminėtina, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 45 straipsnis nustato, kad švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami mokymo sutartimi, kurią už vaiką iki 14 metų sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais. Tiek mokiniai, tiek jų tėvai įsipareigoja laikytis mokymo sutarties sąlygų, mokyklos vidaus dokumentų (nuostatų, taisyklių ir kt.) nuostatų.

      Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Tėvų valdžios turinys nustatytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 straipsnio 2 dalyje – tai tėvų teisė ir pareiga dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaiką, rūpintis jo sveikata, išlaikyti, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

      Nepilnamečių atstovais pagal įstatymą yra tėvai (globėjai, rūpintojai), turintys prioritetinę teisę ir pareigą užtikrinti vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugą ir gynimą. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 35 straipsnio 2 dalies 6 punktas nuostato, kad tėvai privalo sudaryti sąlygas vaikui įgyti privalomą išsilavinimą arba galimybę mokytis iki 16 metų. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 straipsnio 2 dalis nustato tėvų pareigą užtikrinti, jog vaikas punktualiai ir reguliariai lankytų mokyklą, nedelsiant informuotų apie vaiko negalėjimą atvykti į mokyklą.

      Tėvai, įgyvendindami vaiko teisę į mokslą, turi laikytis nustatytų pareigų bei užtikrinti, jog nebūtų sudarytos sąlygos vaiko teisės į mokslą pažeidimui. Tėvams, nesilaikantiems nustatytų pareigų užtikrinti tinkamo vaiko teisės į mokslą įgyvendinimo ir (ar) kitaip pažeidžiantiems vaiko teises, gali būti taikoma teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

      Paminėtina, kad pagrindinė vaiko ugdymo mokykloje forma yra pamoka, kuri vyksta pagal ugdymo planą ir pan. Dėl vaiko įstatyminių atstovų (tėvų, globėjų, rūpintojų) ir kitų asmenų neatsakingo požiūrio į vaiko teisės į mokslą užtikrinimą (mokyklos lankymą ir kt.) gali atsirasti ugdymo spragos, nukentėti ugdymo kokybė ir pan.

      Lietuvos Respublikos teisės aktuose nėra įtvirtintas draudimas vaikams atostogauti (tėvų sprendimu) mokymo(si) laikotarpiu, tačiau, atsižvelgiant į minėtas įstatymų nuostatas, manytina, jog įstatyminiai vaiko atstovai (tėvai, globėjai, rūpintojai), tinkamai įgyvendindami vaiko teisę į mokslą ir veikdami išskirtinai atsižvelgdami į teisėtus vaiko interesus, neturėtų planuoti vaiko atostogų jo mokymosi metu.

      Pamokos gali būti praleidžiamos tik esant objektyvioms priežastims (ligos ir kt. atvejais). Manytina, kad tėvų ir vaiko atostogos turėtų būti derinamos prie mokymosi atostogų, o pamokų praleidimas gali būti pateisinamas tik, kaip minėta, išimtiniais atvejais.

      Vaiko teisių apsaugos kontrolierės nuomone, vaiko įstatyminiai atstovai (tėvai, globėjai, rūpintojai) turėtų būti supratingesni ir tinkamai užtikrinti vaiko interesų prioritetiškumo principo, įpareigojančio visus asmenis imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų atsižvelgti į vaiko teisėtus interesus (šiuo atveju – vaiko teisėtas interesas yra mokytis), įgyvendinimą. Vaiko atostogos pamokų metu nesuderinamas su jo geriausiu interesų užtikrinimu bei tinkamu teisės bei pareigos mokytis įgyvendinimu.

 

Egidijus Meilus, lel. (8 5) 249 9312, ei. p. egidijus.meilus@lrs.lt

 

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė                                                                                                    Edita Žiobienė