Mokinių elgesio taisyklės

PATVIRTINTA

Karoliniškių gimnazijos

direktoriaus 2012-09-03

įsakymu Nr. V-37

 

VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią mokymo įstaigos aplinką visiems mokiniams, mokytojams, auklėtojams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas su kitais taptų įpročiu ir kiekvienas asmuo būtų atsakingas už save ir kitus.

2. Mokiniai turi laikytis Mokinių elgesio taisyklių (toliau – Taisyklės), gimnazijos vidaus darbo taisyklių, išmanyti moralės ir etikos principus ir gyventi pagal juos.

II. MOKINIŲ PAREIGOS

3. Mokiniai privalo:

3.1. gerbti Lietuvos valstybės istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas, laikytis žmonių bendrabūvio normų;

3.2. gerbti mokyklą, mokytojus ir kitus bendruomenės narius;

3.3. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, gimnazijos nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, mokinio elgesio taisyklių bei saugaus  eismo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

3.4. savo gyvenimą grįsti bendrosiomis žmogaus vertybėmis ir  moralaus elgesio normomis;

3.5. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

3.6. stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, įgytas žinias taikyti gyvenime;

3.7. dalyvauti gimnazijoje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose;

3.8. nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties. Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta medicinos įstaigos ar tėvų pažyma, kur nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą gali rašyti tėvai arba gydytojas, jei sergama ilgiau nei 3 dienas – turi būti gydymo įstaigos pažyma;

3.9. laikytis higienos reikalavimų;

3.10. vykdyti mokyklos vadovų bei savivaldos institucijų nutarimus;

3.11. tausoti visuomeninį, privatų ir mokyklos turtą. Sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą, padarytą žalą atlygina tėvai (globėjai) įstatymų ir mokyklos nustatyta tvarka;

3.12. budėti mokykloje. Budėjimo metu  laikytis nustatytų  budėjimo (mokykloje, renginiuose) taisyklių;

3.13. nenaudoti fizinio, psichologinio smurto, nesimušti, nevartoti necenzūrinių žodžių, neįžeidinėti kitų, nereikalauti pinigų ar daiktų;

3.14. pranešti mokyklos administracijai, teisėsaugos institucijoms apie žinomą nusikalstamą veiklą, o esant galimybei, užkirsti kelią tokiems veiksmams; 

3.15. nevartoti, neplatinti ir nesinešti į mokyklą alkoholio, narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų;

3.16. mokykloje ir viešosiose vietose netriukšmauti, nešiukšlinti;

3.17. dalyvauti neformalios veiklos renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;

3.18. pamokų, neformalios veiklos, organizuotų švenčių ir išvykų metu laikytis mokytojų, vadovų, auklėtojų nurodymų, saugaus elgesio taisyklių;

3.19. išmanyti ir laikytis saugaus eismo, priešgaisrinės apsaugos ir elgesio vandenyje bei darbo saugos taisyklių;

3.20. tinkamai derinti mokymąsi, darbą ir poilsį, vertinti savo ir kitų laiką;

3.21. atsisakyti kenksmingų įpročių, amoralių poelgių, padėti palaikyti tvarką gimnazijoje ir už jos ribų;

3.22. į mokyklą nesinešti daiktų ar medžiagų, pavojingų mokinių  saugumui ir sveikatai, bei daiktų, nesusijusių su ugdymo procesu;

3.23. nežaisti azartinių žaidimų ir žaidimų, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti kitus mokinius, sugadinti inventorių, patalpas;

3.24. nesikviesti ir nesivesti į mokyklą pašalinių asmenų;

3.25. nesinešti į mokyklą garso įrašų, laikraščių, žurnalų ir kitų leidinių, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;

3.26. laikytis mokinių elgesio taisyklių, nurodytų mokinio sutartyje su gimnazija.

III. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE

4. Pamokų metu mokiniai privalo:

4.1. nuskambėjus skambučiui,  eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu mokytojas neatėjo per 5 minutes, klasės seniūnas informuoja budintį direktoriaus pavaduotoją ugdymui;

4.2. įėję į kabinetą pasiruošti pamokai;

4.3. įėjus į kabinetą mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti, o norint kalbėti, pakelti ranką;

4.4. turėti vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas priemones;

4.5. sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje;

4.6. vykdyti mokytojo nurodymus, būti mandagiems, netriukšmauti, negalima kramtyti kramtomosios gumos bei valgyti, netrukdyti kitiems dirbti;

4.7. nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, ausinukais, išjungti jų garsinius signalus. Mokiniams nesilaikant šios taisyklės mokytojas turi teisę paimti iš mokinio šiuos daiktus, kuriuos atsiimti gali į mokyklą tik atvykę mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

4.8. negali pamokos metu vaikščioti ir trukdyti mokytojui vesti pamoką;

4.9. iš pamokos išeiti ypač svarbiais atvejais, pranešus dalyko mokytojui bei klasės vadovui; 

4.10. be mokytojo leidimo imti valstybinės svarbos dokumentus: klasių, būrelių dienynus, asmens bylas ir kt.; 

4.11. privalo saugoti mokyklos inventorių;

4.12. pamokoje vilkėti tvarkingą ir švarią aprangą, būti be kepurės, pirštinių ir striukės.

IV. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU 

5. Pertraukų metu mokiniai privalo:

5.1. laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti, nespardyti sienų, netrankyti durų), palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį, vykdyti mokytojų ir budinčių mokinių nurodymus;

5.2. viešai nedemonstruoti intymios draugystės;

5.3. nesėdėti ant palangių ir nedėti ant jų  kuprinių;

5.4. esant laisvai pamokai, mokiniams draudžiama triukšmauti koridoriuose. Mokiniams draudžiama iškviesti iš pamokos kitą mokinį;

5.5. draudžiama savintis ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus.

V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOS VALGYKLOJE

6. Gimnazijos valgykloje mokiniai privalo:

6.1. netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje;

6.2. pavalgę nunešti indus į tam skirtą vietą;

6.3. vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus;

6.4. nemėtyti maisto ir nereikalauti jo iš kitų mokinių.

VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS RENGINIŲ METU

7. Renginių metu mokiniai privalo:

7.1. paltus bei striukes palikti rūbinėje ar kitoje nurodytoje vietoje;

7.2. laikytis mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintų reikalavimų ir renginių organizatorių nustatytos tvarkos (nerūkyti mokykloje ir jos teritorijoje, nevartoti alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų ir (ar) jas parduoti; taip pat vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus.

VII. REIKALAVIMAI MOKINIŲ APRANGAI

8. Gimnazijoje mokiniai privalo:

8.1. laikytis higienos reikalavimų: mokykloje vilkėti švariais, tvarkingais, etiketo normas atitinkančiais drabužiais, patalpose draudžiama dėvėti striukes, kepures (išskyrus atvejus, kai yra administracijos leidimas);

8.2. sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose. Po pamokos persirengti ir persiauti avalynę.  

VIII. MOKINIŲ TEISĖS

9. Mokiniai turi teisę gauti:

9.1. informaciją apie mokyklos siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas;

9.2. nemokamą valstybinius standartus atitinkantį (pagrindinį, vidurinį) išsilavinimą;

9.3. nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata bei Vilniaus Karoliniškių gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų bendraisiais vertinimo kriterijais;

9.4. psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą;

9.5. informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.

10. Mokiniai turi teisę dalyvauti:

10.1. mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka, įvairiose neformaliosios veiklos renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;

10.2. posėdžiuose, kai svarstomas jų elgesys;

10.3. olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose.

11. Mokiniai turi teisę pasirinkti mokyklos siūlomas formaliojo švietimo programas, programas papildančius modulius, pasirenkamųjų dalykų programas ir papildomojo ugdymo programas.

12. Mokiniai turi teisę:

12.1. nemokamai mokytis pagarba pagrįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;

12.2. nemokamai naudotis gimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (mokymosi tikslais);

12.3. esant būtinybei, nustatyta tvarka gauti mokymą namuose arba, Mokytojų tarybai pritarus, mokytis savarankiškai;

12.4. gauti gimnazijos kaupiamą informaciją apie save;

12.5. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;

12.6. būti tinkamai informuoti apie savo teises ir pareigas;

12.7. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

IX. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS

13. Paskatinimų ir nuobaudų skyrimo tvarka.

13.1. Paskatinimai skiriami remiantis Mokinių skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Direktoriaus 2011-09-20 įsakymu Nr. V-248.      

13.2. Už sistemingus mokinių elgesio taisyklių pažeidimus mokinys gali būti svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, Gimnazijos taryboje, įrašomas į rizikos grupės mokinių, su kuriais dirbama Vaiko gerovės komisijoje, sąrašą.

13.3. Esant kraštutiniams mokinių netinkamo elgesio atvejams bei iškilusioms grėsmėms, siekiant užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ar kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą, mokyklos darbuotojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis 2012-08- 28 įsakymo Nr. V-1268 rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams ir gali imtis šių veiksmų:

13.3.1. pakeisti mokinių ugdymosi vietą;

13.3.2. iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą;

13.3.3. organizuoti mokinių daiktų patikrinimą;

13.3.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.

13.4. Direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos drausminės nuobaudos:

13.4.1. pastaba;

13.4.2. įspėjimas;

13.4.3. papeikimas;

13.4.4. griežtas papeikimas;

13.4.5. pašalinimas iš mokymo įstaigos.

13.5. Mokinių pašalinimo iš mokymo įstaigos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač šiurkščius nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigusiems mokymo įstaigoje, pasikartojantį pamokų be rimtos priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos bendruomenės narių saugumui.

X. FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ

14. Finansinės atsakomybės taikymas.

14.1. Už mokinių padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

14.2. Mokymo įstaigos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktus dokumentus.

14.3. Už nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytus pažeidimus, numatytus administracinio kodekso 44 straipsnio trečiojoje dalyje, 175 straipsnyje, 176-1 straipsnio trečiojoje dalyje, 177 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 178 straipsnio ketvirtojoje dalyje, 183 straipsnio trečiojoje dalyje administracinėn atsakomybėn traukiami mokinių tėvai arba globėjai (rūpintojai).

14.4. Nepilnamečiams nuo šešiolikos, padariusiems administracinius teisės pažeidimus, taikomos bendros administracinės atsakomybės nuostatos su ypatumais, numatytais administracinio kodekso 21-1, 24, 37-1, 281, 313 ir 314 straipsniuose.